اوقات نماز Leka

NO / Trøndelag / Leka

جهت قبله Leka

N E S W

جهت قبله Leka

°140.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Leka, Trøndelag: °140.5 :جهت قطب نما °143.4 :جهت واقعی °1-2.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Leka, Kommun Leka, Leka kommun, Leka kommune, ZXN, lai ka, leka, Лека, লেকা, 萊卡

اوقات نماز Nord-Ordberget
اوقات نماز Leknes
اوقات نماز Stortinden
اوقات نماز Huseby
اوقات نماز Klokkarvika
اوقات نماز Husbysjøen, (Husbysjoen)
اوقات نماز Gullgruvå, (Gullgruva)
اوقات نماز Leknesselva
اوقات نماز Lauvhatten
اوقات نماز Kristianodden
اوقات نماز Krestianodden
اوقات نماز Hundøran, (Hundoran)
اوقات نماز Marjahaugen
اوقات نماز Nessan
اوقات نماز Yttertverrbekkan
اوقات نماز Sanddikkbekken
اوقات نماز Leknessjøen, (Leknessjoen)
اوقات نماز Markusodden
اوقات نماز Otteholman
اوقات نماز Brennå, (Brenna)
اوقات نماز Mallatuva
اوقات نماز Havnaholmen
اوقات نماز Hamnvarden
اوقات نماز Sørlauvåsen, (Sorlauvasen)
اوقات نماز Hamnaodden
اوقات نماز Kvernfossen
اوقات نماز Storskjeret
اوقات نماز Rundhaugen
اوقات نماز Storva
اوقات نماز Liss-Sjyholmen
اوقات نماز Jansmyraklavin
اوقات نماز Lauvåsen, (Lauvasen)
اوقات نماز Ole Jørgentjønna, (Ole Jorgentjonna)
اوقات نماز Raudbergtoppen
اوقات نماز Senningsbekken
اوقات نماز Bryggenes
اوقات نماز Leiskjæret, (Leiskjaeret)
اوقات نماز Klongholmen
اوقات نماز Stor-Sjyholmen
اوقات نماز Valodden
اوقات نماز Nordlauvåsen, (Nordlauvasen)
اوقات نماز Valhaugan
اوقات نماز Senningsbukta
اوقات نماز Hysskjeret
اوقات نماز Leka
اوقات نماز Våttvikmyra, (Vattvikmyra)
اوقات نماز Skrosen
اوقات نماز Jektvika
اوقات نماز Fossbekken
اوقات نماز Tennholman
اوقات نماز Senningsholman
اوقات نماز Skråskjæret, (Skraskjaeret)
اوقات نماز Våttvikodden, (Vattvikodden)
اوقات نماز Nessvatnet
اوقات نماز Faknesjeihaugen
اوقات نماز Vattvika
اوقات نماز Lisse Våttvikskjæret, (Lisse Vattvikskjaeret)
اوقات نماز Kvalbeinhaugen
اوقات نماز Nessvassbekken
اوقات نماز Klakken
اوقات نماز Korsholmbekken
اوقات نماز Våttviktrappan, (Vattviktrappan)
اوقات نماز Kavringan
اوقات نماز Ivarshallaren
اوقات نماز Frøvika, (Frovika)
اوقات نماز Leiskjeran
اوقات نماز Struttjørna, (Struttjorna)
اوقات نماز Kårå, (Kara)
اوقات نماز Madsøygrenda, (Madsoygrenda)
اوقات نماز Vardvika
اوقات نماز Storvarden
اوقات نماز Vottvikskjeret
اوقات نماز Korsholmtuvan
اوقات نماز Valan
اوقات نماز Øya, (Oya)
اوقات نماز Bukholmen
اوقات نماز Stonghaugen
اوقات نماز Jørnhaugen, (Jornhaugen)
اوقات نماز Fosshaugen
اوقات نماز Brennmyra
اوقات نماز Ytteråsen, (Ytterasen)
اوقات نماز Onholmen
اوقات نماز Frøvik, (Frovik)
اوقات نماز Hestøya, (Hestoya)
اوقات نماز Måskjera, (Maskjera)
اوقات نماز Kvebbhusmyrå, (Kvebbhusmyra)
اوقات نماز Settarvika
اوقات نماز Søråelvvatnan, (Soraelvvatnan)
اوقات نماز Skjetmomyrå, (Skjetmomyra)
اوقات نماز Veraskjæran, (Veraskjaeran)
اوقات نماز Oterholmen
اوقات نماز Brenthaugan
اوقات نماز Knubben
اوقات نماز Burøydraget, (Buroydraget)
اوقات نماز Kavringen
اوقات نماز Erik Persåskjæret, (Erik Persaskjaeret)
اوقات نماز Kvaløysteinen, (Kvaloysteinen)
اوقات نماز Mellomtjønna, (Mellomtjonna)
اوقات نماز Frøvikøya, (Frovikoya)
اوقات نماز Oksetmyrå, (Oksetmyra)