اوقات نماز Holtålen

NO / Trøndelag / Holtålen

جهت قبله Holtålen

N E S W

جهت قبله Holtålen

°139 :جهت قطب نما
جهت قبله Holtålen, Trøndelag: °139 :جهت قطب نما °141.6 :جهت واقعی °1-2.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Holtålen, Holtalen

اوقات نماز Ålen, (Alen)
اوقات نماز Nøra, (Nora)
اوقات نماز Almåsbekken, (Almasbekken)
اوقات نماز Almåsen, (Almasen)
اوقات نماز Langrabben
اوقات نماز Løbergåsen, (Lobergasen)
اوقات نماز Veret
اوقات نماز Kvelva
اوقات نماز Saksvollbekken
اوقات نماز Gryta
اوقات نماز Dyråa, (Dyraa)
اوقات نماز Flangstjønna, (Flangstjonna)
اوقات نماز Langfloen
اوقات نماز Finlandsvollan
اوقات نماز Kårslåttlia, (Karslattlia)
اوقات نماز Pålsøya, (Palsoya)
اوقات نماز Flyfloan
اوقات نماز Olderøyan, (Olderoyan)
اوقات نماز Åsen, (Asen)
اوقات نماز Bremyra
اوقات نماز Rendalen
اوقات نماز Bremyråsen, (Bremyrasen)
اوقات نماز Kjøhaugen, (Kjohaugen)
اوقات نماز Katrenahøgda, (Katrenahogda)
اوقات نماز Litlnåa, (Litlnaa)
اوقات نماز Bønnstu, (Bonnstu)
اوقات نماز Bendosen
اوقات نماز Bangan
اوقات نماز Storsvenuken
اوقات نماز Graftås, (Graftas)
اوقات نماز Kløvstenhøgda, (Klovstenhogda)
اوقات نماز Hestbekken
اوقات نماز Bårdsmyra, (Bardsmyra)
اوقات نماز Ålmannfjellet, (Almannfjellet)
اوقات نماز Rugla
اوقات نماز Lermeldalen
اوقات نماز Hyllbekken
اوقات نماز Løbergfloan, (Lobergfloan)
اوقات نماز Hessdalslia
اوقات نماز Skatåsen, (Skatasen)
اوقات نماز Rensjølia, (Rensjolia)
اوقات نماز Skatåsfloan, (Skatasfloan)
اوقات نماز S.Dlupbekken
اوقات نماز Kårslåtthøgda, (Karslatthogda)
اوقات نماز Åsgrubba, (Asgrubba)
اوقات نماز Stokkdalen
اوقات نماز Kyrbekkfloen
اوقات نماز Hollåsen, (Hollasen)
اوقات نماز Hyttfossen
اوقات نماز Bursdalen
اوقات نماز Svenskdalen
اوقات نماز Kårslåtten, (Karslatten)
اوقات نماز Veråsen, (Verasen)
اوقات نماز Brattåsen, (Brattasen)
اوقات نماز Kolhaugen
اوقات نماز Storfloen
اوقات نماز Storhøgda, (Storhogda)
اوقات نماز Benddalen
اوقات نماز Dragmyran
اوقات نماز Sandbekken
اوقات نماز Graftåskjølen, (Graftaskjolen)
اوقات نماز Lermela
اوقات نماز Torvkjølen, (Torvkjolen)
اوقات نماز Finlandstjønna, (Finlandstjonna)