اوقات نماز Hitra

NO / Trøndelag / Hitra

جهت قبله Hitra

N E S W

جهت قبله Hitra

°137.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Hitra, Trøndelag: °137.6 :جهت قطب نما °139 :جهت واقعی °1-1.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hitra, Hitra kommun, Hitra kommune, Hitra vald, Khitra, Kommun Hitra, hiteula, hitora, hitra, hytra, xi te la, Хитра, هيترا, হিট্রা, ヒトラ, 希特拉, 히트라

اوقات نماز Middagsvarden
اوقات نماز Eldsfjellet
اوقات نماز Lauvdalsvarden
اوقات نماز Hitra
اوقات نماز Skardet,yt
اوقات نماز Dalabulia
اوقات نماز Gammelsagtjørna, (Gammelsagtjorna)
اوقات نماز Skarda
اوقات نماز Storhaugbekken
اوقات نماز Kronhjorthaugen
اوقات نماز Fjellbekken
اوقات نماز Kjevvelåsen, (Kjevvelasen)
اوقات نماز Ramnreirsmyra
اوقات نماز Husvatnet
اوقات نماز Risdalsneset
اوقات نماز Rundhaugen
اوقات نماز Risdalshaugen
اوقات نماز Rørtjørnhammaren, (Rortjornhammaren)
اوقات نماز Tømmeråsknausen, (Tommerasknausen)
اوقات نماز Brattlia
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Nonshaugen
اوقات نماز Skardet,in
اوقات نماز Setervatnet
اوقات نماز Tømmeråstjørna, (Tommerastjorna)
اوقات نماز Lauvdalsvatnet
اوقات نماز Litltverrfjellet
اوقات نماز Smalneset
اوقات نماز Rørtjørndalen, (Rortjorndalen)
اوقات نماز Krumurda
اوقات نماز Storvatnet
اوقات نماز Straum
اوقات نماز Kvernabekken
اوقات نماز Ørnhaugen, (Ornhaugen)
اوقات نماز Grønnhaugen, (Gronnhaugen)
اوقات نماز Årdalen, (Ardalen)
اوقات نماز Per-Larsadalen
اوقات نماز Tømmeråslia, (Tommeraslia)
اوقات نماز Oterslættbekken, (Oterslaettbekken)
اوقات نماز Pikhaugen
اوقات نماز Ytter Damtjørna, (Ytter Damtjorna)
اوقات نماز Steinberrneset
اوقات نماز Sandvasshalsen
اوقات نماز Skrådalsvatnet, (Skradalsvatnet)
اوقات نماز Haltvikhaugen
اوقات نماز Kvernavassmyran
اوقات نماز Hest-tjørna, (Hest-tjorna)
اوقات نماز Fiskvatnet
اوقات نماز Oterslættet, (Oterslaettet)
اوقات نماز Slåttadalshalsen, (Slattadalshalsen)
اوقات نماز Damtjørnan, (Damtjornan)
اوقات نماز Innlegget
اوقات نماز Krokvatnet
اوقات نماز Steinberrvika
اوقات نماز Stordalsneset
اوقات نماز Oterlia
اوقات نماز Knausen
اوقات نماز Otertjørna, (Otertjorna)
اوقات نماز Kjerkvasshaugen
اوقات نماز Ellevdalsbekken
اوقات نماز Svarttjørna, (Svarttjorna)
اوقات نماز Skjennaneset
اوقات نماز Holdalen
اوقات نماز Damvatnet,store
اوقات نماز Jektvika
اوقات نماز Mørkdalsvatnet, (Morkdalsvatnet)
اوقات نماز Holdalsbekken
اوقات نماز Otervatnet
اوقات نماز Slåttadalen, (Slattadalen)
اوقات نماز Jektvikholmen
اوقات نماز Jakttjørna, (Jakttjorna)
اوقات نماز Ellevdalen
اوقات نماز Ytre Sandvatnet
اوقات نماز Skogodden
اوقات نماز Sandvatna
اوقات نماز Merkesåbukta, (Merkesabukta)
اوقات نماز Hokkeltind,l
اوقات نماز Fuggelheian
اوقات نماز Skogoddvatnet
اوقات نماز Stordalstjørna, (Stordalstjorna)
اوقات نماز Brennhaugen
اوقات نماز Kropplimyra
اوقات نماز Vardlia
اوقات نماز Kropplibekken
اوقات نماز Tømmeråstjørna, (Tommerastjorna)
اوقات نماز Tømmeråsdammen, (Tommerasdammen)
اوقات نماز Vollanesbekken
اوقات نماز Vollaneset
اوقات نماز Vollanestjørna, (Vollanestjorna)
اوقات نماز Barlifjellet
اوقات نماز Merrakråa, (Merrakraa)
اوقات نماز Skogoddtjørna, (Skogoddtjorna)
اوقات نماز Vollaneshaugen
اوقات نماز Hjortskardet
اوقات نماز Snæringstjørna, (Snaeringstjorna)
اوقات نماز Sandvatnet,in
اوقات نماز Korsvatnet
اوقات نماز Kropplia
اوقات نماز Kjerkhammaråsen, (Kjerkhammarasen)
اوقات نماز Inner Sandvasslia