اوقات نماز Hemne

NO / Trøndelag / Hemne

جهت قبله Hemne

N E S W

جهت قبله Hemne

°137.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Hemne, Trøndelag: °137.7 :جهت قطب نما °139.2 :جهت واقعی °1-1.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hemne, Hemne kommun, Hemne kommune, Khemne, Kommun Hemne, hai mu nei, hemane, hymna, Хемне, هيمنا, হেমনে, 海姆內

اوقات نماز Kyrksæterøra, (Kyrksaeterora)
اوقات نماز Bugabekken
اوقات نماز Haugen
اوقات نماز Haldohaugen
اوقات نماز Vassvollbekken
اوقات نماز Karlsnesklakken
اوقات نماز Støa, (Stoa)
اوقات نماز Karlsnesaksla
اوقات نماز Haugafossen
اوقات نماز Sagnesklakken
اوقات نماز Merkeneset
اوقات نماز Geitholhaugen
اوقات نماز Nedre Merkeneset
اوقات نماز Gaupbekken
اوقات نماز Kristentrøa, (Kristentroa)
اوقات نماز Tørrhjellen, (Torrhjellen)
اوقات نماز Høgsetet, (Hogsetet)
اوقات نماز Merkesneset
اوقات نماز Kjerkhaugen
اوقات نماز Kabysa
اوقات نماز Skograndskleiva
اوقات نماز Storøya, (Storoya)
اوقات نماز Bjørklia, (Bjorklia)
اوقات نماز Kjerringholhaugen
اوقات نماز Tjørrhjellhaugen, (Tjorrhjellhaugen)
اوقات نماز Nessabekken
اوقات نماز Tæppingen, (Taeppingen)
اوقات نماز Øygardsbekken, (Oygardsbekken)
اوقات نماز Smitrøa, (Smitroa)
اوقات نماز Åsafjellet, (Asafjellet)
اوقات نماز Skjennstøhaugen, (Skjennstohaugen)
اوقات نماز Grøtnes, (Grotnes)
اوقات نماز Storskardet
اوقات نماز Grøtvågen, (Grotvagen)
اوقات نماز Grøtvågen, (Grotvagen)
اوقات نماز Gåstjørna, (Gastjorna)
اوقات نماز Myraskardet
اوقات نماز Gjerstadlibekken
اوقات نماز Klosterbekken
اوقات نماز Sagneslia
اوقات نماز Myrafjellet
اوقات نماز Blomlihaugen
اوقات نماز Midtøya, (Midtoya)
اوقات نماز Fagerliåsen, (Fagerliasen)
اوقات نماز Kuhaugen
اوقات نماز Tjørhjelldalen, (Tjorhjelldalen)
اوقات نماز Tjørrhjellen, (Tjorrhjellen)
اوقات نماز Grøtbekken, (Grotbekken)
اوقات نماز Råhaugen, (Rahaugen)
اوقات نماز Rognlivarden
اوقات نماز Grøtåsen, (Grotasen)
اوقات نماز Øygardsåsen, (Oygardsasen)
اوقات نماز Jevikskardet
اوقات نماز Trøneset, (Troneset)
اوقات نماز Jevikbukta
اوقات نماز Jenslia
اوقات نماز Gjerstadlistorhaugen
اوقات نماز Bakkfjellet
اوقات نماز Alstadbekken
اوقات نماز Fremmer Nebba
اوقات نماز Rognliheia
اوقات نماز Høglihaugen, (Hoglihaugen)
اوقات نماز Fanabekken
اوقات نماز Hestbrekka
اوقات نماز Storskardshaugen
اوقات نماز Klokkarhaugen
اوقات نماز Neverskardet
اوقات نماز Jevikfjellet
اوقات نماز Sersjantstubekken
اوقات نماز Hestbrekklia
اوقات نماز Sæterlihalsen, (Saeterlihalsen)
اوقات نماز Høglitjørna, (Hoglitjorna)
اوقات نماز Spjøtvollbukta, (Spjotvollbukta)
اوقات نماز Neverskardshaugen
اوقات نماز Kløstermyra, (Klostermyra)
اوقات نماز Kyrksæterfjellet, (Kyrksaeterfjellet)
اوقات نماز Kløsterfjellet, (Klosterfjellet)
اوقات نماز Ånavatnet, (Anavatnet)
اوقات نماز Sørhaugen, (Sorhaugen)
اوقات نماز Jevikhaugen
اوقات نماز Grønbakkhaugen, (Gronbakkhaugen)
اوقات نماز Hollaneset
اوقات نماز Jenslikammen
اوقات نماز Alstad
اوقات نماز Grøtan, (Grotan)
اوقات نماز Grønodden, (Gronodden)
اوقات نماز Alstadkammen
اوقات نماز Høglikammen, (Hoglikammen)
اوقات نماز Inner Nebba
اوقات نماز Litlmyra
اوقات نماز Ormhaugen
اوقات نماز Berget
اوقات نماز Kvernhusfossen
اوقات نماز Robergsmyra
اوقات نماز Tømmerdalshaugan, (Tommerdalshaugan)
اوقات نماز Holbekkdalen
اوقات نماز Ånavassheia, (Anavassheia)
اوقات نماز Stordalen
اوقات نماز Storlia
اوقات نماز Strandamyra