اوقات نماز Frøya

NO / Trøndelag / Frøya

جهت قبله Frøya

N E S W

جهت قبله Frøya

°137.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Frøya, Trøndelag: °137.7 :جهت قطب نما °139.1 :جهت واقعی °1-1.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Frøya, Froya, Frjoja, Froya i Sor-Trondelag, Froya kommun, Froya kommune, Froya vald, Frøya i Sør-Trøndelag, Frøya kommun, Frøya kommune, Frøya vald, Kommun Froya, Kommun Frøya, frwya, fu er dao, peuloewia, phraya, Фрёйа, فرويا, ফ্রায়া, 弗爾島, 프뢰위아

اوقات نماز Midtsian
اوقات نماز Ørndalen, (Orndalen)
اوقات نماز Myren
اوقات نماز Sistranda
اوقات نماز Beinskardet
اوقات نماز Litlvatnet
اوقات نماز Ytter Holmbukta
اوقات نماز Bekkadalen
اوقات نماز Sjursholmberget
اوقات نماز Ytter Vavika
اوقات نماز Gulosmyran
اوقات نماز Rabben
اوقات نماز Inner Vavika
اوقات نماز Storvika
اوقات نماز Rabbatangen
اوقات نماز Storvikskaget
اوقات نماز Vardhaugan
اوقات نماز Ervikvatnet
اوقات نماز Rognlauvholmen
اوقات نماز Ærvikvatnet, (AErvikvatnet)
اوقات نماز Hammarvatnet
اوقات نماز Auriklakken
اوقات نماز Vardhaugen
اوقات نماز Stortjørna, (Stortjorna)
اوقات نماز Kongensberget
اوقات نماز Blokktjørna,store, (Blokktjorna,store)
اوقات نماز Vikaskaget
اوقات نماز Årlidalsvatnet, (Arlidalsvatnet)
اوقات نماز Lamøyskjæret, (Lamoyskjaeret)
اوقات نماز Kolskjeran
اوقات نماز Bukkholmskjeret
اوقات نماز Møssmørklumpen, (Mossmorklumpen)
اوقات نماز Fredagsvika
اوقات نماز Korsvatnet
اوقات نماز Vadheia
اوقات نماز Starrberget
اوقات نماز Ervika
اوقات نماز Bukkholmen
اوقات نماز Berntshaugtjønna, (Berntshaugtjonna)
اوقات نماز Barntjørnan, (Barntjornan)
اوقات نماز Årliklumpen, (Arliklumpen)
اوقات نماز Hammarørndalen, (Hammarorndalen)
اوقات نماز Litlhammarvatnet
اوقات نماز Berntshaugen
اوقات نماز Høgberget, (Hogberget)
اوقات نماز Ervika
اوقات نماز Lamøya, (Lamoya)
اوقات نماز Ytter Lamøyøya, (Ytter Lamoyoya)
اوقات نماز Ytter Lamøyskjeret, (Ytter Lamoyskjeret)
اوقات نماز Rådalsheian, (Radalsheian)
اوقات نماز Kongstjørna, (Kongstjorna)
اوقات نماز Gunnarvika
اوقات نماز Litlhestvatnet
اوقات نماز Ervikskaget
اوقات نماز Årlidalsklumpen, (Arlidalsklumpen)
اوقات نماز Hestvatnet
اوقات نماز Garnsettet
اوقات نماز Brannsvika
اوقات نماز Skjelbruvasstjønna, (Skjelbruvasstjonna)
اوقات نماز Hovden
اوقات نماز Bærmyran, (Baermyran)
اوقات نماز Kongstjørntua, (Kongstjorntua)
اوقات نماز Bantjønna, (Bantjonna)
اوقات نماز Nordhammarvika
اوقات نماز Lamøyvågen, (Lamoyvagen)
اوقات نماز Stornaustholmen
اوقات نماز Spanskurda
اوقات نماز Svedalen
اوقات نماز Litlnaustholmen
اوقات نماز Kuppulvika
اوقات نماز Kvernhuselva
اوقات نماز Naustholmen
اوقات نماز Molvikdalen
اوقات نماز Hammarbergskjeret
اوقات نماز Inntian
اوقات نماز Bukta
اوقات نماز Gammelørntjønna, (Gammelorntjonna)
اوقات نماز Storhestvatnet
اوقات نماز Kalkmyra
اوقات نماز Åkervika, (Akervika)
اوقات نماز Dyrvika
اوقات نماز Grindskardhaugen
اوقات نماز Nordhammaren
اوقات نماز Dyrvikskaget
اوقات نماز Avløysholman, (Avloysholman)
اوقات نماز Hamnahaugen
اوقات نماز Bergheia
اوقات نماز Heggåsen, (Heggasen)
اوقات نماز Skjelbruvatnet
اوقات نماز Dyrvikvatnet
اوقات نماز Skåkheimyra, (Skakheimyra)
اوقات نماز Kjeisvatnet
اوقات نماز Keisvatnet
اوقات نماز Galten
اوقات نماز Sandstøkollen, (Sandstokollen)
اوقات نماز Karvika
اوقات نماز Skjelbruheia
اوقات نماز Sjøvassberget, (Sjovassberget)
اوقات نماز Kattholmen
اوقات نماز Melkvika