اوقات نماز Frosta

NO / Trøndelag / Frosta

جهت قبله Frosta

N E S W

جهت قبله Frosta

°139 :جهت قطب نما
جهت قبله Frosta, Trøndelag: °139 :جهت قطب نما °141.4 :جهت واقعی °1-2.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Frosta, Frosta kommun, Frosta kommune, Kommun Frosta, fu luo si ta, phrosta, Фроста, ফ্রোস্টা, 弗羅斯塔

اوقات نماز Frosta
اوقات نماز Alstad
اوقات نماز Asklundvatnet
اوقات نماز Bergsbekken
اوقات نماز Jubergselva
اوقات نماز Bergsvatnet
اوقات نماز Nåvik, (Navik)
اوقات نماز Remmavatnet
اوقات نماز Storleiret
اوقات نماز Lauvåsen, (Lauvasen)
اوقات نماز Nåvikbekken, (Navikbekken)
اوقات نماز Manneset
اوقات نماز Småland, (Smaland)
اوقات نماز Ravlo
اوقات نماز Trollneset
اوقات نماز Vikaleira
اوقات نماز Kransarvika
اوقات نماز Liavatnet
اوقات نماز Langdalen
اوقات نماز Huva
اوقات نماز Kniptangen
اوقات نماز Utsikten
اوقات نماز Laberget
اوقات نماز Hyllviktangen
اوقات نماز Aunbekken
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Breivikbekken
اوقات نماز Gaupåsen, (Gaupasen)
اوقات نماز Breivikbukta
اوقات نماز Logsteinhaugen
اوقات نماز Karihauet
اوقات نماز Kvitsandvika
اوقات نماز Stokkåsen, (Stokkasen)
اوقات نماز Furuneset
اوقات نماز Tingstad
اوقات نماز Hogstadbekken
اوقات نماز Hellåsen, (Hellasen)
اوقات نماز Brekkmyra
اوقات نماز Ramnåsen, (Ramnasen)
اوقات نماز Holmberget
اوقات نماز Vigtil
اوقات نماز Ryggatjæra, (Ryggatjaera)
اوقات نماز Hyndøyvågen, (Hyndoyvagen)
اوقات نماز Kvamsbekken
اوقات نماز Orsandbekken
اوقات نماز Brattvika
اوقات نماز Ryggavika
اوقات نماز Korsnes
اوقات نماز Tangen
اوقات نماز Frøstadbekken, (Frostadbekken)
اوقات نماز Småtta, (Smatta)
اوقات نماز Furruhaugen
اوقات نماز Åsenfjorden, (Asenfjorden)
اوقات نماز Geitberget
اوقات نماز Hojemsåsen, (Hojemsasen)
اوقات نماز Nordfjærabukta, (Nordfjaerabukta)