اوقات نماز Agdenes

NO / Trøndelag / Agdenes

جهت قبله Agdenes

N E S W

جهت قبله Agdenes

°138.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Agdenes, Trøndelag: °138.3 :جهت قطب نما °140.2 :جهت واقعی °1-1.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Agdenes, Agdenes kommun, Agdenes kommune, Agdenesi vald, Kommun Agdenes, a ge de nei si, agadenesa, agdns, aghdynys, Агденес, أغدينيس, اگدنس, অগডেনেস, 阿格德內斯

اوقات نماز Selbekken
اوقات نماز Hamnaneset
اوقات نماز Hamnahaugen
اوقات نماز Hjellmyra
اوقات نماز Sandabekken
اوقات نماز Hamnavika
اوقات نماز Hamnabukta
اوقات نماز Kråkhaugen, (Krakhaugen)
اوقات نماز Kleivberga
اوقات نماز Berganneset
اوقات نماز Melangsåsen, (Melangsasen)
اوقات نماز Vollahaugen
اوقات نماز Liahalsen
اوقات نماز Blekkaberga
اوقات نماز Berget
اوقات نماز Smådalan, (Smadalan)
اوقات نماز Leirbekken
اوقات نماز Langfallmyra
اوقات نماز Liaråa, (Liaraa)
اوقات نماز Akselhaugen
اوقات نماز Granåshaugen, (Granashaugen)
اوقات نماز Brattfossen
اوقات نماز Innergårdsmyran, (Innergardsmyran)
اوقات نماز Nålneset, (Nalneset)
اوقات نماز Lensvik
اوقات نماز Innerlidalen
اوقات نماز Brenselhaugen
اوقات نماز Langfall-lia
اوقات نماز Hagaskardet
اوقات نماز Ratvika
اوقات نماز Vikhalshaugen
اوقات نماز Lensvikbukta
اوقات نماز Gaupskardet
اوقات نماز Melangsbukta
اوقات نماز Langfallan
اوقات نماز Liamyra
اوقات نماز Bakdalan
اوقات نماز Sterthaugen
اوقات نماز Mathaugen
اوقات نماز Åsmulen, (Asmulen)
اوقات نماز Langdalshaugen
اوقات نماز Munkelhaugen
اوقات نماز Røtningsskardet, (Rotningsskardet)
اوقات نماز Stertelva
اوقات نماز Slønglikammen, (Slonglikammen)
اوقات نماز Sterten
اوقات نماز Biskophamna
اوقات نماز Ballvollbekken
اوقات نماز Indergardbekken
اوقات نماز Rønningbekken, (Ronningbekken)
اوقات نماز Almvikneset
اوقات نماز Toskalia
اوقات نماز Bjørnlihaugen, (Bjornlihaugen)
اوقات نماز Brannhaugen
اوقات نماز Einhaugen
اوقات نماز Landrø, (Landro)
اوقات نماز Sniphaugen
اوقات نماز Havahaugen
اوقات نماز Fjellsaunet
اوقات نماز Alvikhaugan
اوقات نماز Alvika
اوقات نماز Ølstermyra, (Olstermyra)
اوقات نماز Tennelbukta
اوقات نماز Steinvollbekken
اوقات نماز Vindmyran
اوقات نماز Blomdalan
اوقات نماز Fjellslia
اوقات نماز Nedre Tennel
اوقات نماز Ulkstadlia
اوقات نماز Nilsskardbekken
اوقات نماز Haugåsen, (Haugasen)
اوقات نماز Svartmyra
اوقات نماز Gammeltoften
اوقات نماز Almvikstangen
اوقات نماز Ulkstadhaugen
اوقات نماز Grønsløgda, (Gronslogda)
اوقات نماز Erikvikbekken
اوقات نماز Merradalsknubben
اوقات نماز Mehaugåsmyra, (Mehaugasmyra)
اوقات نماز Revdalen
اوقات نماز Ulkstadbaklia
اوقات نماز Stuhaugen
اوقات نماز Nordlia
اوقات نماز Kalvhaugan
اوقات نماز Utnesmyran
اوقات نماز Stormyrbekken
اوقات نماز Økskardet, (Okskardet)
اوقات نماز Nygårdshola, (Nygardshola)
اوقات نماز Rotan
اوقات نماز Ølsterdalen, (Olsterdalen)
اوقات نماز Trovoll-lia
اوقات نماز Ølstran, (Olstran)
اوقات نماز Sållåtneset, (Sallatneset)
اوقات نماز Sålåthaugen, (Salathaugen)
اوقات نماز Sålåtlian, (Salatlian)
اوقات نماز Åsan, (Asan)
اوقات نماز Skavlia
اوقات نماز Kråkhaugan, (Krakhaugan)
اوقات نماز Sålåtbukta, (Salatbukta)
اوقات نماز Støttingvadet, (Stottingvadet)