اوقات نماز Åfjord

NO / Trøndelag / Åfjord

جهت قبله Åfjord

N E S W

جهت قبله Åfjord

°138.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Åfjord, Trøndelag: °138.9 :جهت قطب نما °141 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Åfjord, Afjord, Aafjord, Afjord kommune, Afjords kommun, Kommun Afjord, Kommun Åfjord, Of'ord, Ofyord, ao fei you er, aphajorda, awfywrd, Åfjord kommune, Åfjords kommun, Офьорд, Օֆյորդ, أوفيورد, অফজোর্ড, 奥菲尤尔

اوقات نماز Årnes, (Arnes)
اوقات نماز Å i Åfjord, (A i Afjord)
اوقات نماز Nesabrekka
اوقات نماز Prestholman
اوقات نماز Nesahaugen
اوقات نماز Brånnåsen, (Brannasen)
اوقات نماز Gløshaugen, (Gloshaugen)
اوقات نماز Norddalselva
اوقات نماز Vassneset
اوقات نماز Berglia
اوقات نماز Åsmundvatnet, (Asmundvatnet)
اوقات نماز Prestlia
اوقات نماز Åfjord, (Afjord)
اوقات نماز Vorpa
اوقات نماز Melanakken
اوقات نماز Støvlfossen, (Stovlfossen)
اوقات نماز Pålhammaren, (Palhammaren)
اوقات نماز Rotnes
اوقات نماز Petrusfjellet
اوقات نماز Litlnakken
اوقات نماز Svalan
اوقات نماز Melalia
اوقات نماز Stordalselva
اوقات نماز Steinkarbukta
اوقات نماز Båthammaren, (Bathammaren)
اوقات نماز Svartflauget
اوقات نماز Monstad
اوقات نماز Buengdalen
اوقات نماز Monstadbukta
اوقات نماز Rotnesfjellet
اوقات نماز Fjøsdalsmyra, (Fjosdalsmyra)
اوقات نماز Hestskodalen
اوقات نماز Hutjørnmyra, (Hutjornmyra)
اوقات نماز Mosseheia
اوقات نماز Kariholet
اوقات نماز Stigfjellet
اوقات نماز Breivik
اوقات نماز Jovikodden
اوقات نماز Jovikfjellet
اوقات نماز Monstadstranda
اوقات نماز Mikkelmomyra
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Hutjørna, (Hutjorna)
اوقات نماز Veradalen
اوقات نماز Kariholmyra
اوقات نماز Vannavika
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Frøneshammaren, (Froneshammaren)
اوقات نماز Hallenglian
اوقات نماز Fjelldalen
اوقات نماز Mittingsdalen
اوقات نماز Tostendalen
اوقات نماز Vardeheia
اوقات نماز Auneheia
اوقات نماز Monstadbrattan
اوقات نماز Monstaddalen
اوقات نماز Storknoppen
اوقات نماز Vasstrandfjellet
اوقات نماز Storbotmyra
اوقات نماز Strupen
اوقات نماز Arnevikvatnet
اوقات نماز Mellomdalen
اوقات نماز Mykjengsdalen
اوقات نماز Bålhaugen, (Balhaugen)
اوقات نماز Korsbekken
اوقات نماز Mikkelmofjellet
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Rennskjotfjellet
اوقات نماز Skolalia
اوقات نماز Arskjærholmen, (Arskjaerholmen)
اوقات نماز Monstadholmen
اوقات نماز Hudalin
اوقات نماز Lauvlia
اوقات نماز Gullhammaren
اوقات نماز Aunhammaren
اوقات نماز Kvennamyran
اوقات نماز Tjørnmyra, (Tjornmyra)
اوقات نماز Heggbervika
اوقات نماز Mellombekken
اوقات نماز Almlia
اوقات نماز Øster Strandaunskjæret, (Oster Strandaunskjaeret)
اوقات نماز Krekan
اوقات نماز Storhaugen
اوقات نماز Holbekkmyra
اوقات نماز Øykneset, (Oykneset)
اوقات نماز Almlifjellet
اوقات نماز Tinnberga
اوقات نماز Slåttamyra, (Slattamyra)
اوقات نماز Engmyrfjellet
اوقات نماز Merravikneset
اوقات نماز Arnevikhamran
اوقات نماز Øysterlia, (Oysterlia)
اوقات نماز Kvennabekkdalen
اوقات نماز Mørifjorden, (Morifjorden)
اوقات نماز Humstadmyran
اوقات نماز Tverrlia
اوقات نماز Sandøra, (Sandora)
اوقات نماز Spelfjellet
اوقات نماز Setermyra
اوقات نماز Breivika