اوقات نماز Troms Fylke

NO / Troms / Troms Fylke

جهت قبله Troms Fylke

N E S W

جهت قبله Troms Fylke

°147.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Troms Fylke, Troms: °147.1 :جهت قطب نما °154.8 :جهت واقعی °1-7.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Troms Fylke, Romsa, Troms

اوقات نماز Finnsteinhaugen
اوقات نماز Skålhaugen, (Skalhaugen)
اوقات نماز Steinhoggarmyra
اوقات نماز Marielva
اوقات نماز Rundhaugen
اوقات نماز Lomvasselva
اوقات نماز Finnsteinmyra
اوقات نماز Lagoaksla
اوقات نماز Lagonasen
اوقات نماز Lomvatna
اوقات نماز Arnemyra
اوقات نماز Lomvassmyra
اوقات نماز Lavvassmyra
اوقات نماز Seljelva
اوقات نماز Undbuksmyra
اوقات نماز Ragnaelva
اوقات نماز Skavhalsen
اوقات نماز Marielvene
اوقات نماز Bjørnelva, (Bjornelva)
اوقات نماز Storsteinmyra
اوقات نماز Krøkebærhaugen, (Krokebaerhaugen)
اوقات نماز Åsan, (Asan)
اوقات نماز Litjetinden
اوقات نماز Storsteinmoen
اوقات نماز Lavvasselva
اوقات نماز Ostesjaumyra
اوقات نماز Litlevatnet
اوقات نماز Holmmyra
اوقات نماز Grønndalbergan, (Gronndalbergan)
اوقات نماز Ostesjauhaugen
اوقات نماز Litjevassberget
اوقات نماز Hallaren
اوقات نماز Litlevasselva
اوقات نماز Lagofjellet
اوقات نماز Mellajordelva
اوقات نماز Slettåsen, (Slettasen)
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Storvatnet
اوقات نماز Svartåsen, (Svartasen)
اوقات نماز Piggtindskardet
اوقات نماز Stormyrstrupen
اوقات نماز Geitberget
اوقات نماز Perstinden
اوقات نماز Rennerelva
اوقات نماز Bergåsen, (Bergasen)
اوقات نماز Bjørnjernmyra, (Bjornjernmyra)
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Rishaugen
اوقات نماز Dollarhaugen
اوقات نماز Rennerelvdalen
اوقات نماز Hestelva
اوقات نماز Hamnnes
اوقات نماز Mattismyra
اوقات نماز Blåbergan, (Blabergan)
اوقات نماز Kvitberget
اوقات نماز Smiberget
اوقات نماز Nelmarvarden
اوقات نماز Vakkerhaugen
اوقات نماز Krokelva
اوقات نماز Forrskogneset
اوقات نماز Olabukta
اوقات نماز Snarberget
اوقات نماز Heggebergelva
اوقات نماز Brentberget
اوقات نماز Langskjæret, (Langskjaeret)
اوقات نماز Storberget
اوقات نماز Syrasdalmyra
اوقات نماز Honkelva
اوقات نماز Akselhaugen
اوقات نماز Finnkjerringvatnet
اوقات نماز Ramnberget
اوقات نماز Sløkjeberget, (Slokjeberget)
اوقات نماز Honken
اوقات نماز Havnnesodden
اوقات نماز Rangellihaugen
اوقات نماز Láhku, (Lahku)
اوقات نماز Storelvskardet
اوقات نماز Viaberget
اوقات نماز Seljelvnes
اوقات نماز Fiskebukta
اوقات نماز Gaukberget
اوقات نماز Holmvatnet
اوقات نماز Nordkjosen
اوقات نماز Evennesan
اوقات نماز Jernberget
اوقات نماز Aspeneshaugen
اوقات نماز Middagstinden
اوقات نماز Langberget
اوقات نماز Sarasidielva
اوقات نماز Fjellvatnet
اوقات نماز Slåttedalen, (Slattedalen)
اوقات نماز Holmevassfjellet
اوقات نماز Storvasstinden
اوقات نماز Nikkenlia
اوقات نماز Piggtinden
اوقات نماز Kråberget, (Kraberget)
اوقات نماز Evenelva