اوقات نماز Tranøy

NO / Troms / Tranøy

جهت قبله Tranøy

N E S W

جهت قبله Tranøy

°145.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Tranøy, Troms: °145.9 :جهت قطب نما °152.6 :جهت واقعی °1-6.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tranøy, Tranoy, Tranoy kommune, Tranøy kommune

اوقات نماز Vangsvika
اوقات نماز Haugan
اوقات نماز Seljesletta
اوقات نماز Ramnfløyet, (Ramnfloyet)
اوقات نماز Vangsvika
اوقات نماز Ryet
اوقات نماز Storvollen
اوقات نماز Maria-Finskadalen
اوقات نماز Overlandet
اوقات نماز Sjøhågen, (Sjohagen)
اوقات نماز Lia
اوقات نماز Høghågen, (Hoghagen)
اوقات نماز Jonslettelva
اوقات نماز Himmelhågen, (Himmelhagen)
اوقات نماز Stølandsmyra, (Stolandsmyra)
اوقات نماز Nattmålhaugen, (Nattmalhaugen)
اوقات نماز Askefisen
اوقات نماز Hamneberget
اوقات نماز Helvete
اوقات نماز Nattmålvatnet, (Nattmalvatnet)
اوقات نماز Frilia
اوقات نماز Hopen
اوقات نماز Kuneset
اوقات نماز Ommelshågan, (Ommelshagan)
اوقات نماز Kjellslåtta, (Kjellslatta)
اوقات نماز Brennlia
اوقات نماز Lammdalen
اوقات نماز Rønnekollen, (Ronnekollen)
اوقات نماز Litjevatnet
اوقات نماز Vika
اوقات نماز Finnevika
اوقات نماز Geitvika
اوقات نماز Halsen
اوقات نماز Bergmannen
اوقات نماز Bjørnberget, (Bjornberget)
اوقات نماز Pryddalen
اوقات نماز Aspeslettkollen
اوقات نماز Forskoghågen, (Forskoghagen)
اوقات نماز Bårdsletta, (Bardsletta)
اوقات نماز Husvika
اوقات نماز Kjerringdalen
اوقات نماز Fløya, (Floya)
اوقات نماز Svinvatnet
اوقات نماز Langevatnet
اوقات نماز Storvikholtet
اوقات نماز Storvassåsen, (Storvassasen)
اوقات نماز Bergvatnet
اوقات نماز Skreden
اوقات نماز Krokelvåsen, (Krokelvasen)
اوقات نماز Gammelskaret
اوقات نماز Skredmoan
اوقات نماز Dalan
اوقات نماز Ingeborgfjellet
اوقات نماز Finnelia
اوقات نماز Storvika
اوقات نماز Veten
اوقات نماز Naustvika
اوقات نماز Rubbestadfjellet
اوقات نماز Nålekollen, (Nalekollen)
اوقات نماز Matisenberget
اوقات نماز Vetelikollen
اوقات نماز Heia
اوقات نماز Rubbestadbukta
اوقات نماز Mellagongsfjellet
اوقات نماز Olderkollen
اوقات نماز Stengselmyran
اوقات نماز Lakseberget
اوقات نماز Flatvatnet
اوقات نماز Kringelvatnet
اوقات نماز Vintervatnet
اوقات نماز Storvatnet
اوقات نماز Bruna
اوقات نماز Langonetta
اوقات نماز Brenteberget
اوقات نماز Salthågvatnet, (Salthagvatnet)
اوقات نماز Bjørnlia, (Bjornlia)
اوقات نماز Klubben
اوقات نماز Halsehaugen
اوقات نماز Sommarmarkkollen
اوقات نماز Rubbestad
اوقات نماز Kattevika
اوقات نماز Rundholla
اوقات نماز Slåttlangevatnet, (Slattlangevatnet)
اوقات نماز Litjeslåttkollen, (Litjeslattkollen)
اوقات نماز Pilevasskaret
اوقات نماز Salthågen, (Salthagen)
اوقات نماز Templet
اوقات نماز Mølnedalsvatnet, (Molnedalsvatnet)
اوقات نماز Bjørkkollvatnet, (Bjorkkollvatnet)
اوقات نماز Støvellia, (Stovellia)
اوقات نماز Laukmyrhaugen
اوقات نماز Tømmerholla, (Tommerholla)
اوقات نماز Orneset
اوقات نماز Pilevatnet
اوقات نماز Vintervassmyra
اوقات نماز Kvitemyra
اوقات نماز Moan
اوقات نماز Drågsmeden, (Dragsmeden)
اوقات نماز Stengselselva
اوقات نماز Nipan