اوقات نماز Torsken

NO / Troms / Torsken

جهت قبله Torsken

N E S W

جهت قبله Torsken

°145.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Torsken, Troms: °145.6 :جهت قطب نما °151.9 :جهت واقعی °1-6.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Torsken, Torsken kommune

اوقات نماز Gryllefjord
اوقات نماز Urhaugen
اوقات نماز Halltjønna, (Halltjonna)
اوقات نماز Dalemyra
اوقات نماز Einehaugen
اوقات نماز Glervatnet
اوقات نماز Grisen
اوقات نماز Middagstinden
اوقات نماز Ausemannen
اوقات نماز Juldagen
اوقات نماز Bleiklidalen
اوقات نماز Rognskartinden
اوقات نماز Ytre Sildvika
اوقات نماز Messetinden
اوقات نماز Juldagsneset
اوقات نماز Naustlia
اوقات نماز Bleiklia
اوقات نماز Lenningan
اوقات نماز Indre Rognskaret
اوقات نماز Ytre Rognskaret
اوقات نماز Ytre Pålsteinan, (Ytre Palsteinan)
اوقات نماز Nauststøa, (Nauststoa)
اوقات نماز Reålhaugen, (Realhaugen)
اوقات نماز Sølvskeien, (Solvskeien)
اوقات نماز Messetindsula
اوقات نماز Juldagssteinen
اوقات نماز Mellom Pålsteinan, (Mellom Palsteinan)
اوقات نماز Gryllefjorden
اوقات نماز Torskelian
اوقات نماز Trollslotthaugen
اوقات نماز Midtertinden
اوقات نماز Indre Pålsteinan, (Indre Palsteinan)
اوقات نماز Byttingssteinen
اوقات نماز Reålskardet, (Realskardet)
اوقات نماز Neverdalen
اوقات نماز Sildevikklubben
اوقات نماز Jesla
اوقات نماز Indre Sildvika
اوقات نماز Bukketinden
اوقات نماز Jessellian
اوقات نماز Saufjellet
اوقات نماز Neverdalsskaret
اوقات نماز Sildevikelva
اوقات نماز Skarpråna, (Skarprana)
اوقات نماز Stordalen
اوقات نماز Indre Skursandholla
اوقات نماز Kobbesteinan
اوقات نماز Småtindan, (Smatindan)
اوقات نماز Elvelia
اوقات نماز Bukketindholla
اوقات نماز Torsken
اوقات نماز Barbogen
اوقات نماز Ballesvikskaret
اوقات نماز Høgtinden, (Hogtinden)
اوقات نماز Kubergan
اوقات نماز Skarkråa, (Skarkraa)
اوقات نماز Torskeskaret
اوقات نماز Torskeskarmyran
اوقات نماز Eriken
اوقات نماز Jesselbakken
اوقات نماز Torskeneset
اوقات نماز Nærdalen, (Naerdalen)
اوقات نماز Eldhusholla
اوقات نماز Ravnfløya, (Ravnfloya)
اوقات نماز Labergshaugen
اوقات نماز Veihauglia
اوقات نماز Ravnerevna
اوقات نماز Nordøyneset, (Nordoyneset)
اوقات نماز Kjerkelva
اوقات نماز Ytre Vedrabbhaugen
اوقات نماز Veihaugen
اوقات نماز Måsaksla, (Masaksla)
اوقات نماز Veihaugmyra
اوقات نماز Hovda
اوقات نماز Vottholla
اوقات نماز Lilløya, (Lilloya)
اوقات نماز Kollen
اوقات نماز Skarveskjæret, (Skarveskjaeret)
اوقات نماز Sundsneset
اوقات نماز Tolelva
اوقات نماز Sandmoen
اوقات نماز Litjemoan
اوقات نماز Torskøya, (Torskoya)
اوقات نماز Kaldelva
اوقات نماز Værneselva, (Vaerneselva)
اوقات نماز Høgranen, (Hogranen)
اوقات نماز Festninga
اوقات نماز Husvika
اوقات نماز Vedrabbhaugen
اوقات نماز Reinstind
اوقات نماز Værneset, (Vaerneset)
اوقات نماز Sørøyneset, (Soroyneset)
اوقات نماز Sildevika
اوقات نماز Tolmyran
اوقات نماز Ballesvika
اوقات نماز Lakselva
اوقات نماز Storelva
اوقات نماز Torskenfjorden
اوقات نماز Torsken
اوقات نماز Langvatnet