اوقات نماز Storfjord

NO / Troms / Storfjord

جهت قبله Storfjord

N E S W

جهت قبله Storfjord

°147.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Storfjord, Troms: °147.4 :جهت قطب نما °155.4 :جهت واقعی °1-8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Storfjord, Storfjord kommune

اوقات نماز Lindevollen
اوقات نماز Hatteng
اوقات نماز Midtersokken
اوقات نماز Pekkanes
اوقات نماز Angelelva
اوقات نماز Innersokken
اوقات نماز Jovollen
اوقات نماز Helleberget
اوقات نماز Turvejänkkä, (Turvejaenkkae)
اوقات نماز Langmyrbergan
اوقات نماز Sokka
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Harelemmen
اوقات نماز Kitdalselva
اوقات نماز Pieti-äijän mukka, (Pieti-aeijaen mukka)
اوقات نماز Høgda, (Hogda)
اوقات نماز Kronfurua
اوقات نماز Trappegropa
اوقات نماز Guoskat
اوقات نماز Signaldalelva
اوقات نماز Mælneset, (Maelneset)
اوقات نماز Skjellhompen
اوقات نماز Hattelia
اوقات نماز Girkogurat
اوقات نماز Kvesmenes
اوقات نماز Vaggadat
اوقات نماز Girkonjárga, (Girkonjarga)
اوقات نماز Gealgamas
اوقات نماز Hansenmyra
اوقات نماز Eine
اوقات نماز Hansenhaugen
اوقات نماز Storneset
اوقات نماز Hatten
اوقات نماز Kitdalen
اوقات نماز Melen
اوقات نماز Pikku-Hattu
اوقات نماز Jobergan
اوقات نماز Kiilhompen
اوقات نماز Loddesteinen
اوقات نماز Jomyra
اوقات نماز Nerkirkenes
اوقات نماز Tillnesmyra
اوقات نماز Kiilmyra
اوقات نماز Dubbelsteinen
اوقات نماز Hattefjellet
اوقات نماز Akenes
اوقات نماز Høvesteinen, (Hovesteinen)
اوقات نماز Grettemyra
اوقات نماز Gretteneset
اوقات نماز Gáicaluokta, (Gaicaluokta)
اوقات نماز Isopysty
اوقات نماز Dimbbardievvajeaggi
اوقات نماز Ullvollen
اوقات نماز Lilleberget
اوقات نماز Pederanjárga, (Pederanjarga)
اوقات نماز Pikkupahat
اوقات نماز Steinfossen
اوقات نماز Sandneset
اوقات نماز Hovde
اوقات نماز Badjánanluokta, (Badjananluokta)
اوقات نماز Bergenden
اوقات نماز Bergsdalen
اوقات نماز Skilhumpen
اوقات نماز Čáhppesbákti, (Cahppesbakti)
اوقات نماز Jamešgurra, (Jamesgurra)
اوقات نماز Kvalneset
اوقات نماز Ganjeln
اوقات نماز Hoppaneset
اوقات نماز Daloelva
اوقات نماز Čávkkus, (Cavkkus)
اوقات نماز Bergbukta
اوقات نماز Oterrabben
اوقات نماز Áhkejohka, (Ahkejohka)
اوقات نماز Vaddas
اوقات نماز Rovankenttä, (Rovankenttae)
اوقات نماز Pederrommet
اوقات نماز Sarankenttä, (Sarankenttae)
اوقات نماز Nerstrokket
اوقات نماز Vedhøgga, (Vedhogga)
اوقات نماز Poikkitörmät, (Poikkitoermaet)
اوقات نماز Sarabekken
اوقات نماز Akevatnet
اوقات نماز Cizášnjárga, (Cizasnjarga)
اوقات نماز Hareberget
اوقات نماز Guolbanvákkiluokta, (Guolbanvakkiluokta)
اوقات نماز Buefjellet
اوقات نماز Borrejohka
اوقات نماز Vierikkø, (Vierikko)
اوقات نماز Miellevárri, (Miellevarri)
اوقات نماز Indre Berg
اوقات نماز Akselbergan
اوقات نماز Ádjit, (Adjit)
اوقات نماز Storskredet
اوقات نماز Gohppenjárga, (Gohppenjarga)
اوقات نماز Brenthaugen
اوقات نماز Ruossariidi
اوقات نماز Storsteinen
اوقات نماز Dávgeleahki, (Davgeleahki)
اوقات نماز Luovttajohka
اوقات نماز Borrejeaggi