اوقات نماز Sørreisa

NO / Troms / Sørreisa

جهت قبله Sørreisa

N E S W

جهت قبله Sørreisa

°146.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Sørreisa, Troms: °146.2 :جهت قطب نما °153.1 :جهت واقعی °1-6.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sørreisa, Sorreisa, Raisavuona suohkan, Ráisavuona suohkan, Sorreisa kommune, Sørreisa kommune

اوقات نماز Sørreisa, (Sorreisa)
اوقات نماز Storneset
اوقات نماز Øyjordbogen, (Oyjordbogen)
اوقات نماز Stornes
اوقات نماز Sørstraumen, (Sorstraumen)
اوقات نماز Kobbeskjæret, (Kobbeskjaeret)
اوقات نماز Nordstraumen
اوقات نماز Høibo, (Hoibo)
اوقات نماز Bonhaugen
اوقات نماز Sponlia
اوقات نماز Øyjordneset, (Oyjordneset)
اوقات نماز Legda
اوقات نماز Solset
اوقات نماز Brekkedalen
اوقات نماز Tjuggelmyra
اوقات نماز Tørgrunnen, (Torgrunnen)
اوقات نماز Øyjordgrunnen, (Oyjordgrunnen)
اوقات نماز Leirbogen
اوقات نماز Resset
اوقات نماز Trollhaugen
اوقات نماز Raudbergsvika
اوقات نماز Lingrasmyra
اوقات نماز Haugen
اوقات نماز Litjebollhaugen
اوقات نماز Bollhaugen
اوقات نماز Kleivmyrene
اوقات نماز Ráissajávri, (Raissajavri)
اوقات نماز Gottersjordneset
اوقات نماز Straumslia
اوقات نماز Skjellbergan
اوقات نماز Gottersjorda
اوقات نماز Mølnelva, (Molnelva)
اوقات نماز Storhundlia
اوقات نماز Litlevatnet
اوقات نماز Litjevassmyrene
اوقات نماز Reisenfjorden
اوقات نماز Storelva
اوقات نماز Litjevasshaugen
اوقات نماز Vollneset
اوقات نماز Per-Svensaholene
اوقات نماز Storhunden
اوقات نماز Steinlia
اوقات نماز Skreda
اوقات نماز Sommerveita
اوقات نماز Gammelheimskjæret, (Gammelheimskjaeret)
اوقات نماز Resmålsvatnet, (Resmalsvatnet)
اوقات نماز Fjettevika
اوقات نماز Djupvågen, (Djupvagen)
اوقات نماز Åkervika, (Akervika)
اوقات نماز Kvænjord, (Kvaenjord)
اوقات نماز Kuskulen
اوقات نماز Dikemyrene
اوقات نماز Hansemyra
اوقات نماز Vågstien, (Vagstien)
اوقات نماز Krøkemyra, (Krokemyra)
اوقات نماز Flatbrekka
اوقات نماز Storelvhaugen
اوقات نماز Kvænajordskjæret, (Kvaenajordskjaeret)
اوقات نماز Solheim
اوقات نماز Simmevika
اوقات نماز Bakkejordskjeret
اوقات نماز Nesåkerspira, (Nesakerspira)
اوقات نماز Steinvika
اوقات نماز Grønnlia, (Gronnlia)
اوقات نماز Langlia
اوقات نماز Simavikberget
اوقات نماز Ørnhola, (Ornhola)
اوقات نماز Litje Berrskallvatnet
اوقات نماز Øverland, (Overland)
اوقات نماز Storøyneset, (Storoyneset)
اوقات نماز Djupvåg, (Djupvag)
اوقات نماز Krokvasshaugen
اوقات نماز Liene
اوقات نماز Furøy, (Furoy)
اوقات نماز Vollen
اوقات نماز Indre Forøyneset, (Indre Foroyneset)
اوقات نماز Bukkhamran
اوقات نماز Kaggevatnet
اوقات نماز Krokvatnet
اوقات نماز Djupvågskardet, (Djupvagskardet)
اوقات نماز Bakkejordvika
اوقات نماز Forøya, (Foroya)
اوقات نماز Botolvmyrene
اوقات نماز Berglund
اوقات نماز Finnset
اوقات نماز Finnkonghaugen
اوقات نماز Pertelveita
اوقات نماز Kjelvikberget
اوقات نماز Lyttarhaugen
اوقات نماز Finnkongvatnet
اوقات نماز Kjelvika
اوقات نماز Nonstuva
اوقات نماز Vedheggen
اوقات نماز Tømmervikvatnet, (Tommervikvatnet)
اوقات نماز Berrskallvatnet
اوقات نماز Sennemyra
اوقات نماز Bukkholmyra
اوقات نماز Gieddoaivi
اوقات نماز Harhaugen
اوقات نماز Ramberg