اوقات نماز Skjervøy

NO / Troms / Skjervøy

جهت قبله Skjervøy

N E S W

جهت قبله Skjervøy

°148.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Skjervøy, Troms: °148.1 :جهت قطب نما °156.8 :جهت واقعی °1-8.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Skjervøy, Skjervoy, Kieruan komuuni, Skiervva suohkan, Skiervvá suohkan

اوقات نماز Seppolaberget
اوقات نماز Skjervøy, (Skjervoy)
اوقات نماز St. Hanshaugen
اوقات نماز Vågen, (Vagen)
اوقات نماز Haugen
اوقات نماز Eidevannet
اوقات نماز Kollagerneset
اوقات نماز Gråtafjellet, (Gratafjellet)
اوقات نماز Sandvåghaugen, (Sandvaghaugen)
اوقات نماز Sandvågen, (Sandvagen)
اوقات نماز Lailafjellet
اوقات نماز Russemyra
اوقات نماز Soltjyven
اوقات نماز Måsemyra, (Masemyra)
اوقات نماز Fiskeneset
اوقات نماز Finneidet
اوقات نماز Engnesdalen
اوقات نماز Holmenkollen
اوقات نماز Steinbergan
اوقات نماز Isakeidmyra
اوقات نماز Anna Malenafjellet
اوقات نماز Spellemannsdalen
اوقات نماز Fiskenesfjellet
اوقات نماز Olufmyra
اوقات نماز Gjøkfjellet, (Gjokfjellet)
اوقات نماز Vardefjellet
اوقات نماز Stussnesfjellet
اوقات نماز Finneidneset
اوقات نماز Stussneset
اوقات نماز Urfjellet
اوقات نماز Finneidet
اوقات نماز Vågadalen, (Vagadalen)
اوقات نماز Engnesvannet
اوقات نماز Sofaen
اوقات نماز Holmevannet
اوقات نماز Stussneskeila
اوقات نماز Hestvannet
اوقات نماز Rødberget, (Rodberget)
اوقات نماز Skjervøya, (Skjervoya)
اوقات نماز Geitvannet
اوقات نماز Bakaromnen
اوقات نماز Vågvatnet, (Vagvatnet)
اوقات نماز Danielmyra
اوقات نماز Skinkeskjæret, (Skinkeskjaeret)
اوقات نماز Mannen
اوقات نماز Svartvannet
اوقات نماز Indre Ramnnesbukta
اوقات نماز Sjøburdneset, (Sjoburdneset)
اوقات نماز Brygga
اوقات نماز Ramnneshaugen
اوقات نماز Ytre Ramnneset
اوقات نماز Skattøyrfjellet, (Skattoyrfjellet)
اوقات نماز Larsberget
اوقات نماز Ramnes
اوقات نماز Klubben
اوقات نماز Stussnesbåen, (Stussnesbaen)
اوقات نماز Skinnstakkvika
اوقات نماز Elin Kjerstinahaugen
اوقات نماز Hollendarvikgrunnen
اوقات نماز Prestberget
اوقات نماز Hollendarvika
اوقات نماز Grønnvannet, (Gronnvannet)
اوقات نماز Godskejávri, (Godskejavri)
اوقات نماز Skjervøytrollet, (Skjervoytrollet)
اوقات نماز Torvhaugen
اوقات نماز Søppelhaugen, (Soppelhaugen)
اوقات نماز Sivvannet
اوقات نماز Langlia
اوقات نماز Storsteinen
اوقات نماز Ramnesgrunnen
اوقات نماز Brennerpasset
اوقات نماز Engnesbukta
اوقات نماز Tennskjerneset
اوقات نماز Smihaugen
اوقات نماز Porten
اوقات نماز Basvallo
اوقات نماز Skattøyrsundet, (Skattoyrsundet)
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Teisthollet
اوقات نماز Čohkkajávri, (Cohkkajavri)
اوقات نماز Samuelstøa, (Samuelstoa)
اوقات نماز Mortenvågen, (Mortenvagen)
اوقات نماز Flatbergan
اوقات نماز Engneset
اوقات نماز Steinbithollet
اوقات نماز Tráhppabákti, (Trahppabakti)
اوقات نماز Engnes
اوقات نماز Lykthaugen
اوقات نماز Hogobákti, (Hogobakti)
اوقات نماز Vuoksámalo, (Vuoksamalo)
اوقات نماز Sakariasgrunnen
اوقات نماز Ryggen
اوقات نماز Sandøyra, (Sandoyra)
اوقات نماز Rundskjæret, (Rundskjaeret)
اوقات نماز Eneset
اوقات نماز Kvalhollet
اوقات نماز Enessundet
اوقات نماز Hummaren
اوقات نماز Engenes
اوقات نماز Faŋgasuolo, (Fangasuolo)