اوقات نماز Skånland

NO / Troms / Skånland

جهت قبله Skånland

N E S W

جهت قبله Skånland

°145.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Skånland, Troms: °145.1 :جهت قطب نما °151 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Skånland, Skanland, Skaanland Herred

اوقات نماز Evenskjer
اوقات نماز Evenskjerbukta
اوقات نماز Finneset
اوقات نماز Rundhaugen
اوقات نماز Evenskjeret
اوقات نماز Sjøbakken, (Sjobakken)
اوقات نماز Mølnhaugen, (Molnhaugen)
اوقات نماز Skarvskjeret
اوقات نماز Store Skånland, (Store Skanland)
اوقات نماز Topphaugen
اوقات نماز Nerelva
اوقات نماز Brennhaugen
اوقات نماز Myrmoen
اوقات نماز Øverelva, (Overelva)
اوقات نماز Tjeldsanden
اوقات نماز Dyrevikneset
اوقات نماز Storskjer
اوقات نماز Vika
اوقات نماز Litle Skånland, (Litle Skanland)
اوقات نماز Øverlandsmyra, (Overlandsmyra)
اوقات نماز Pilneset
اوقات نماز Jomfrumyra
اوقات نماز Pyttåsen, (Pyttasen)
اوقات نماز Storbåen, (Storbaen)
اوقات نماز Tømmeråselva, (Tommeraselva)
اوقات نماز Holman
اوقات نماز Raudskjer
اوقات نماز Nordholmen
اوقات نماز Brattåsen, (Brattasen)
اوقات نماز Åsmyra, (Asmyra)
اوقات نماز Skjæret, (Skjaeret)
اوقات نماز Kobbsteingrunnen
اوقات نماز Kobbsteinen
اوقات نماز Tømmeråsen,l, (Tommerasen,l)
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Sandtorghella
اوقات نماز Sjånesklubben, (Sjanesklubben)
اوقات نماز Kobbskjæran, (Kobbskjaeran)
اوقات نماز Stor-tømmeråsen, (Stor-tommerasen)
اوقات نماز Svartdalshøgda, (Svartdalshogda)
اوقات نماز Djuphamnklubben
اوقات نماز Osen
اوقات نماز Hellevoren
اوقات نماز Djuphamna
اوقات نماز Breimyra
اوقات نماز Nordre Sandtorgvika
اوقات نماز Jenselahøgda, (Jenselahogda)
اوقات نماز Mefjordskjeret
اوقات نماز Fjelldalsholman
اوقات نماز Gjelsåa, (Gjelsaa)
اوقات نماز Sandtorg
اوقات نماز Tendringsvika
اوقات نماز Søkkuåsen, (Sokkuasen)
اوقات نماز Skjerhella
اوقات نماز Skutenesgrunnen
اوقات نماز Skaskardhøgda, (Skaskardhogda)
اوقات نماز Naustnesskjeret
اوقات نماز Møllemyrene, (Mollemyrene)
اوقات نماز Purkemyra
اوقات نماز Sandåa, (Sandaa)
اوقات نماز Sandtorgholmen
اوقات نماز Årbogen, (Arbogen)
اوقات نماز Breines
اوقات نماز Staurneset
اوقات نماز Haukebøgalten, (Haukebogalten)
اوقات نماز Grasskjeret
اوقات نماز Skursandhaugen
اوقات نماز Galten
اوقات نماز Søre Sandtorgvika, (Sore Sandtorgvika)
اوقات نماز Gluntemyrkollen
اوقات نماز Fjelldalsjøen, (Fjelldalsjoen)
اوقات نماز Marenbukta
اوقات نماز Naustneset
اوقات نماز Tyttebærneset, (Tyttebaerneset)
اوقات نماز Nålslettåsen, (Nalslettasen)
اوقات نماز Bø, (Bo)
اوقات نماز Skuteneset
اوقات نماز Ramnflya
اوقات نماز Skavåsbekken, (Skavasbekken)
اوقات نماز Borgedalsåsen, (Borgedalsasen)
اوقات نماز Bøskjæret, (Boskjaeret)
اوقات نماز Bratthammaren
اوقات نماز Remspira
اوقات نماز Stabben
اوقات نماز Remma
اوقات نماز Okshaugen
اوقات نماز Haukebøhagen, (Haukebohagen)
اوقات نماز Bøneset, (Boneset)
اوقات نماز Båtberget, (Batberget)
اوقات نماز Slettåsen, (Slettasen)
اوقات نماز Dauingehaugen
اوقات نماز Kollan
اوقات نماز Snipholmen
اوقات نماز Skipdalen
اوقات نماز Småkollen, (Smakollen)
اوقات نماز Vollmyra
اوقات نماز Jessegroplæppen, (Jessegroplaeppen)
اوقات نماز Norelva
اوقات نماز Skipdalsåsen, (Skipdalsasen)
اوقات نماز Tøgrunnen, (Togrunnen)