اوقات نماز Salangen

NO / Troms / Salangen

جهت قبله Salangen

N E S W

جهت قبله Salangen

°145.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Salangen, Troms: °145.9 :جهت قطب نما °152.6 :جهت واقعی °1-6.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Salangen

اوقات نماز Rødberget, (Rodberget)
اوقات نماز Gudalen
اوقات نماز Sjøvegan, (Sjovegan)
اوقات نماز Karavikelva
اوقات نماز Storkaravika
اوقات نماز Gjerdelva
اوقات نماز Lundelva
اوقات نماز Endemyra
اوقات نماز Kulia
اوقات نماز Karavikdalen
اوقات نماز Ramberget
اوقات نماز Høgbergan, (Hogbergan)
اوقات نماز Brattlia
اوقات نماز Mosemyran
اوقات نماز Sangarsteinen
اوقات نماز Langedalen
اوقات نماز Bjørndalshågen, (Bjorndalshagen)
اوقات نماز Anne-Gammvika
اوقات نماز Tømmerneset, (Tommerneset)
اوقات نماز Brentslan
اوقات نماز Preikestolan
اوقات نماز Hundbergan
اوقات نماز Krokmyra
اوقات نماز Moen
اوقات نماز Vedhågen, (Vedhagen)
اوقات نماز Krokmyrhågen, (Krokmyrhagen)
اوقات نماز Hesjeneset
اوقات نماز Mellomvikberget
اوقات نماز Trettemoen
اوقات نماز Bottelsteinen
اوقات نماز Laberg
اوقات نماز Skårvikfjellet, (Skarvikfjellet)
اوقات نماز Oksebåsen, (Oksebasen)
اوقات نماز Senghøgdan, (Senghogdan)
اوقات نماز Saghamna
اوقات نماز Hamnneset
اوقات نماز Skorvhågan, (Skorvhagan)
اوقات نماز Skovlielva
اوقات نماز Stongelva
اوقات نماز Stormuren
اوقات نماز Trollevasshaugan
اوقات نماز Kjellarmoen
اوقات نماز Otterågrunnen, (Otteragrunnen)
اوقات نماز Høgstelikollen, (Hogstelikollen)
اوقات نماز Skårvik, (Skarvik)
اوقات نماز Heiltjønnmyra, (Heiltjonnmyra)
اوقات نماز Skovlikollen
اوقات نماز Flagghågen, (Flagghagen)
اوقات نماز Skårvikdalen, (Skarvikdalen)
اوقات نماز Kaffehaugen
اوقات نماز Halvtjønnmyra, (Halvtjonnmyra)
اوقات نماز Otterå, (Ottera)
اوقات نماز Skårvikelva, (Skarvikelva)
اوقات نماز Aspeberget
اوقات نماز Nervatnet
اوقات نماز Langneset
اوقات نماز Kobbesteinberget
اوقات نماز Gammhågen, (Gammhagen)
اوقات نماز Andaheimen
اوقات نماز Moan
اوقات نماز Moelva
اوقات نماز Garsnes
اوقات نماز Gamman
اوقات نماز Annamyra
اوقات نماز Mariahågen, (Mariahagen)
اوقات نماز Oteråa, (Oteraa)
اوقات نماز Kråkegullberget, (Krakegullberget)
اوقات نماز Milhågen, (Milhagen)
اوقات نماز Vakkermoan
اوقات نماز Garsnesodden
اوقات نماز Bertusskaret
اوقات نماز Boldervikhågen, (Boldervikhagen)
اوقات نماز Veilidalen
اوقات نماز Kinnaberget
اوقات نماز Gammedalen
اوقات نماز Grøthågen, (Grothagen)
اوقات نماز Innergårdsholmen, (Innergardsholmen)
اوقات نماز Karpulkdalen
اوقات نماز Labergshaugen
اوقات نماز Svenskåran, (Svenskaran)
اوقات نماز Sagfjorden
اوقات نماز Høghammaren, (Hoghammaren)
اوقات نماز Indregård, (Indregard)
اوقات نماز Trollvasshågen, (Trollvasshagen)
اوقات نماز Trolldalen
اوقات نماز Mellemholmen
اوقات نماز Mølnebekken, (Molnebekken)
اوقات نماز Olenaelva
اوقات نماز Larsholmen
اوقات نماز Kråbergdalen, (Krabergdalen)
اوقات نماز Øyenden, (Oyenden)
اوقات نماز Langemyra
اوقات نماز Græslivatnet, (Graeslivatnet)
اوقات نماز Kattelvmyra
اوقات نماز Elenhågen, (Elenhagen)
اوقات نماز Nikkefossen
اوقات نماز Nemsjen
اوقات نماز Moldfordalen
اوقات نماز Moldforbekken
اوقات نماز Tverrberget