اوقات نماز Lyngen

NO / Troms / Lyngen

جهت قبله Lyngen

N E S W

جهت قبله Lyngen

°147.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Lyngen, Troms: °147.5 :جهت قطب نما °155.8 :جهت واقعی °1-8.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lyngen

اوقات نماز Prestelva
اوقات نماز Lyngseidet
اوقات نماز Gjæverlia, (Gjaeverlia)
اوقات نماز Prestesommarsetet
اوقات نماز Eidbukta
اوقات نماز Kua
اوقات نماز Hestgjerdelva
اوقات نماز Solbakkvollen
اوقات نماز Stigen
اوقات نماز Bjørnadalen, (Bjornadalen)
اوقات نماز Parakneset
اوقات نماز Paraken
اوقات نماز Stigbergan
اوقات نماز St.Hanshaugen
اوقات نماز Kaijanjánkká, (Kaijanjankka)
اوقات نماز Stigelva
اوقات نماز Jonjeaggi
اوقات نماز Eidnasen
اوقات نماز Rødsteinen, (Rodsteinen)
اوقات نماز Skattan
اوقات نماز Skjæret, (Skjaeret)
اوقات نماز Rødsteinmyra, (Rodsteinmyra)
اوقات نماز Marieholmen
اوقات نماز Varden
اوقات نماز Støtta, (Stotta)
اوقات نماز Finnelva
اوقات نماز Breiveiompen
اوقات نماز Lysdammen
اوقات نماز Isakmyra
اوقات نماز Svendberg
اوقات نماز Gjerdelvdalen
اوقات نماز Hyttehaugen
اوقات نماز Ronka
اوقات نماز Vassmobergan
اوقات نماز Storberget
اوقات نماز Hammaren
اوقات نماز Flåtan, (Flatan)
اوقات نماز Beretlia
اوقات نماز Lakselva
اوقات نماز Mortensnes
اوقات نماز Karnes
اوقات نماز Bikkavollen
اوقات نماز Nesseskjæret, (Nesseskjaeret)
اوقات نماز Huldberget
اوقات نماز Grindvollen
اوقات نماز Langvatnet
اوقات نماز Leirkjosen
اوقات نماز Flåtevollen, (Flatevollen)
اوقات نماز Kuelva
اوقات نماز Bergelva
اوقات نماز Øveråsen, (Overasen)
اوقات نماز Knutlia
اوقات نماز Beretliåsen, (Beretliasen)
اوقات نماز Åsen, (Asen)
اوقات نماز Neråsen, (Nerasen)
اوقات نماز Hammarelva
اوقات نماز Saufjøsen, (Saufjosen)
اوقات نماز Kokoberghaugan
اوقات نماز Gustavvollen
اوقات نماز Urberget
اوقات نماز Store Skogsholmen
اوقات نماز Kvannholbergan
اوقات نماز Rottenvika
اوقات نماز Hulderberget
اوقات نماز Buberget
اوقات نماز Geitnes
اوقات نماز Rundvollen
اوقات نماز Lensmannselva
اوقات نماز Fjellelva
اوقات نماز Brattberget
اوقات نماز Ruoddas
اوقات نماز Slåttberget, (Slattberget)
اوقات نماز Rotenvikfjellet
اوقات نماز Sjøvollen, (Sjovollen)
اوقات نماز Jonsabukta
اوقات نماز Klokkarmyra
اوقات نماز Rottenvik
اوقات نماز Skogholmen,litle
اوقات نماز Durmålsaksla, (Durmalsaksla)
اوقات نماز Bensabergan
اوقات نماز Laelva
اوقات نماز Einarbukta
اوقات نماز Solpen
اوقات نماز Manndreparen
اوقات نماز Jalgesriidi
اوقات نماز Kjoskråa, (Kjoskraa)
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Olderneset
اوقات نماز Gjerdaksla
اوقات نماز Saubergan
اوقات نماز Hysebukta
اوقات نماز Solpeleike
اوقات نماز Rundtinden
اوقات نماز Hamran
اوقات نماز Stalloberget
اوقات نماز Tytebærhaugen, (Tytebaerhaugen)
اوقات نماز Tareskjæret, (Tareskjaeret)
اوقات نماز Attangurra
اوقات نماز Kobbenes
اوقات نماز Notvollen