اوقات نماز Lenvik

NO / Troms / Lenvik

جهت قبله Lenvik

N E S W

جهت قبله Lenvik

°146.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Lenvik, Troms: °146.1 :جهت قطب نما °153 :جهت واقعی °1-6.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lenvik, Leangaviika, Leaŋgáviika, Lenvik kommune

اوقات نماز Finnsnesvatnet
اوقات نماز Hansemyra
اوقات نماز Finnsnes
اوقات نماز Karoliusbukta
اوقات نماز Innerodden
اوقات نماز Haugland
اوقات نماز Søndre Harrevika, (Sondre Harrevika)
اوقات نماز Skjærvika, (Skjaervika)
اوقات نماز Hesjevikneset
اوقات نماز Olderhamna
اوقات نماز Bjørnhineset, (Bjornhineset)
اوقات نماز Finnsnesodden
اوقات نماز Henrikstøa, (Henrikstoa)
اوقات نماز Katrinabukta
اوقات نماز Nordmarka
اوقات نماز Finnsnesrenna
اوقات نماز Kobbeskjæret, (Kobbeskjaeret)
اوقات نماز Hundholla
اوقات نماز Reingjerdbukta
اوقات نماز Småskjeran, (Smaskjeran)
اوقات نماز Nygårdskjæret, (Nygardskjaeret)
اوقات نماز Høgda, (Hogda)
اوقات نماز Finnsnesskjæret, (Finnsnesskjaeret)
اوقات نماز Bergan
اوقات نماز Helvetesbergan
اوقات نماز Oldra
اوقات نماز Storskjæret, (Storskjaeret)
اوقات نماز Sandvika
اوقات نماز Olaholmen
اوقات نماز Skjelvika
اوقات نماز Skjellvikneset
اوقات نماز Fjellvatnet
اوقات نماز Langneset
اوقات نماز Reingjerdneset
اوقات نماز Oldergrunnen
اوقات نماز Millomgrunnen
اوقات نماز Silsandbukta
اوقات نماز Skipvika
اوقات نماز Myra
اوقات نماز Laukhella Store
اوقات نماز Sandvikliene
اوقات نماز Sortebekken
اوقات نماز Lars Gregusstein
اوقات نماز Galtevikklubben
اوقات نماز Innvoll
اوقات نماز Galtevika
اوقات نماز Silsand
اوقات نماز Finnsnesgrunnen
اوقات نماز Kvelvevika
اوقات نماز Ytterkvanntoa
اوقات نماز Kvelveneset
اوقات نماز Sandvikelva
اوقات نماز Gammelstøskjæret, (Gammelstoskjaeret)
اوقات نماز Vardlia
اوقات نماز Bustøberget, (Bustoberget)
اوقات نماز Appelsinhaugen
اوقات نماز Laukhella
اوقات نماز Kobbesteinan
اوقات نماز Nikkerevet
اوقات نماز Holmegrunnen
اوقات نماز Orrhaugen
اوقات نماز Gråberget, (Graberget)
اوقات نماز Strandjordbukta
اوقات نماز Olsborg
اوقات نماز Storvikgrunnen
اوقات نماز Mellalia
اوقات نماز Brenneset
اوقات نماز Finnmyra
اوقات نماز Laneset
اوقات نماز Tetlelva
اوقات نماز Bjørnlia, (Bjornlia)
اوقات نماز Neverholfjellet
اوقات نماز Skogen
اوقات نماز Storevatnet
اوقات نماز Laksneset
اوقات نماز Skavikneset
اوقات نماز Kuneset
اوقات نماز Karielva
اوقات نماز Nesegrunnen
اوقات نماز Ørnhaugen, (Ornhaugen)
اوقات نماز Skogelva
اوقات نماز Stormola
اوقات نماز Skavika
اوقات نماز Høgholtet, (Hogholtet)
اوقات نماز Litjemola
اوقات نماز Fangarberget
اوقات نماز Skogelvdalen
اوقات نماز Gunnarvika
اوقات نماز Storvikodden
اوقات نماز Finnfjordøya, (Finnfjordoya)
اوقات نماز Neset
اوقات نماز Finnfjorden
اوقات نماز Evenbukta
اوقات نماز Laksfjorden
اوقات نماز Dalelva
اوقات نماز Mølnelva, (Molnelva)
اوقات نماز Vika
اوقات نماز Berithøgda, (Berithogda)
اوقات نماز Vika
اوقات نماز Holteskjeret