اوقات نماز Lavangen

NO / Troms / Lavangen

جهت قبله Lavangen

N E S W

جهت قبله Lavangen

°145.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Lavangen, Troms: °145.9 :جهت قطب نما °152.5 :جهت واقعی °1-6.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lavangen, Lavangen kommune, Loabat, Loabát

اوقات نماز Tennevoll
اوقات نماز Tennevollen
اوقات نماز Orneset
اوقات نماز Orneselva
اوقات نماز Myran
اوقات نماز Kalvøyra, (Kalvoyra)
اوقات نماز Tørrkjerrholmen, (Torrkjerrholmen)
اوقات نماز Moan
اوقات نماز Hammaren
اوقات نماز Leirholman
اوقات نماز Vågen, (Vagen)
اوقات نماز Myrelva
اوقات نماز Rødvollbekken, (Rodvollbekken)
اوقات نماز Fagerslåttmoen, (Fagerslattmoen)
اوقات نماز Laberget
اوقات نماز Hestinndalen
اوقات نماز Stordiket
اوقات نماز Heimerdalen
اوقات نماز Bjørnmoen, (Bjornmoen)
اوقات نماز Tømmermoen, (Tommermoen)
اوقات نماز Litjelva
اوقات نماز Skamodalen
اوقات نماز Spanselva
اوقات نماز Lammhammaren
اوقات نماز Bangselia
اوقات نماز Skjellbekkvika
اوقات نماز Skjellbekken
اوقات نماز Gjerdneset
اوقات نماز Finnveilia
اوقات نماز Meldalen
اوقات نماز Finneset
اوقات نماز Tørrvedmoen, (Torrvedmoen)
اوقات نماز Storhågen, (Storhagen)
اوقات نماز Litjemoen
اوقات نماز Stuvhøggan, (Stuvhoggan)
اوقات نماز Kjerringdalen
اوقات نماز Kjerstidalen
اوقات نماز Moendan
اوقات نماز Forrmyra
اوقات نماز Kjerringlia
اوقات نماز Hellarhågen, (Hellarhagen)
اوقات نماز Slettmoen
اوقات نماز Tverrelvmoen
اوقات نماز Bruporten
اوقات نماز Finneselva
اوقات نماز Brynndalen
اوقات نماز Bukkåmen, (Bukkamen)
اوقات نماز Bangselielva
اوقات نماز Hesteberget
اوقات نماز Polldalmoen
اوقات نماز Forradalen
اوقات نماز Grindgangen
اوقات نماز Yttertuva
اوقات نماز Løelva, (Loelva)
اوقات نماز Litjehågen, (Litjehagen)
اوقات نماز Hesjevika
اوقات نماز Svartflåget, (Svartflaget)
اوقات نماز Reingjerdan
اوقات نماز Kvannelva
اوقات نماز Trehopen
اوقات نماز Telgesteinmoen
اوقات نماز Huldertuva
اوقات نماز Finnegråhågen, (Finnegrahagen)
اوقات نماز Bekkelva
اوقات نماز Momeldalen
اوقات نماز Innertuva
اوقات نماز Storsteinen
اوقات نماز Litjåsen, (Litjasen)
اوقات نماز Nevet
اوقات نماز Hesjevikbukta
اوقات نماز Middagsmarka
اوقات نماز Langdalen
اوقات نماز Drågelva, (Dragelva)
اوقات نماز Reingjerdelva
اوقات نماز Vedhågen, (Vedhagen)
اوقات نماز Kvilarneset
اوقات نماز Krokdalan
اوقات نماز Sennemyra
اوقات نماز Renbergan
اوقات نماز Lotternesodden
اوقات نماز Rundmyrhågen, (Rundmyrhagen)
اوقات نماز Kvanndalsskaret
اوقات نماز Liatømmerrapet, (Liatommerrapet)
اوقات نماز Litjemyrskaret
اوقات نماز Brekkemoen
اوقات نماز Reinbergan
اوقات نماز Kvitefossen
اوقات نماز Skreda
اوقات نماز Oladalbukta
اوقات نماز Sanddiket
اوقات نماز Bjørnbåslia, (Bjornbaslia)
اوقات نماز Djupedalen
اوقات نماز Åsevatnet,l, (Asevatnet,l)
اوقات نماز Brekka
اوقات نماز Fjellbrunen
اوقات نماز Bjørndalen, (Bjorndalen)
اوقات نماز Gastat
اوقات نماز Tverrelvlia
اوقات نماز Påskeåsen, (Paskeasen)
اوقات نماز Duđga, (Dugga)