اوقات نماز Kvæfjord

NO / Troms / Kvæfjord

جهت قبله Kvæfjord

N E S W

جهت قبله Kvæfjord

°144.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Kvæfjord, Troms: °144.9 :جهت قطب نما °150.6 :جهت واقعی °1-5.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kvæfjord, Kvaefjord

اوقات نماز Borkhågen, (Borkhagen)
اوقات نماز Borkenes
اوقات نماز Leirvika
اوقات نماز Rødhammaren, (Rodhammaren)
اوقات نماز Råelva, (Raelva)
اوقات نماز Raudhammaren
اوقات نماز Rånakken, (Ranakken)
اوقات نماز Langlibekken
اوقات نماز Strand
اوقات نماز Berg
اوقات نماز Trollvasshågen, (Trollvasshagen)
اوقات نماز Kasfjordhågen, (Kasfjordhagen)
اوقات نماز Prestemyra
اوقات نماز Falkhågen, (Falkhagen)
اوقات نماز Størkaråsen, (Storkarasen)
اوقات نماز Siverthamn
اوقات نماز Normannhågen, (Normannhagen)
اوقات نماز Trastadåsen, (Trastadasen)
اوقات نماز Lundebogneset
اوقات نماز Mangeinan
اوقات نماز Sjurbakkmyra
اوقات نماز Strandelva
اوقات نماز Gammeltorvhågan, (Gammeltorvhagan)
اوقات نماز Lundbogen
اوقات نماز Trastadskaret
اوقات نماز Vehoggtoppen
اوقات نماز Sankt-Hanshågen, (Sankt-Hanshagen)
اوقات نماز Heggeberget
اوقات نماز Bjørndalen, (Bjorndalen)
اوقات نماز Naustskaret
اوقات نماز Blomåsen, (Blomasen)
اوقات نماز Andreas-Bendiksamyra
اوقات نماز Strandhågen, (Strandhagen)
اوقات نماز Hoklandshaugen
اوقات نماز Dalelva
اوقات نماز Toftebergan
اوقات نماز Tverrbekken
اوقات نماز Gåraelva, (Garaelva)
اوقات نماز Loftan
اوقات نماز Smiåkeren, (Smiakeren)
اوقات نماز Gardløstorvhågen, (Gardlostorvhagen)
اوقات نماز Gardløyshaugen, (Gardloyshaugen)
اوقات نماز Ramnfløya, (Ramnfloya)
اوقات نماز Huldhaugen
اوقات نماز Lundan
اوقات نماز Leåsen, (Leasen)
اوقات نماز Kvammen
اوقات نماز Surnåsen, (Surnasen)
اوقات نماز Vebostad
اوقات نماز Steinkrysshågen, (Steinkrysshagen)
اوقات نماز Skittendikmyra
اوقات نماز Hundstadneset
اوقات نماز Harshågen, (Harshagen)
اوقات نماز Kvæøya, (Kvaeoya)
اوقات نماز Harshågmyra, (Harshagmyra)
اوقات نماز Brekka
اوقات نماز Hilderkleiva
اوقات نماز Hageskårneset, (Hageskarneset)
اوقات نماز Dale
اوقات نماز Skårtorvhågen, (Skartorvhagen)
اوقات نماز Leåsvatnet, (Leasvatnet)
اوقات نماز Kjerringkråa, (Kjerringkraa)
اوقات نماز Rundebekken
اوقات نماز Åbrulsen, (Abrulsen)
اوقات نماز Ronen
اوقات نماز Torvhalsen
اوقات نماز Moa
اوقات نماز Gåra, (Gara)
اوقات نماز Grønnlia, (Gronnlia)
اوقات نماز Avgjørelsens haug, (Avgjorelsens haug)
اوقات نماز Hoklandskjeret
اوقات نماز Øverlandsvatnet, (Overlandsvatnet)
اوقات نماز Spanshågen, (Spanshagen)
اوقات نماز Øysundet, (Oysundet)
اوقات نماز Aspebekken
اوقات نماز Saudalen
اوقات نماز Skallan
اوقات نماز Hoppelia
اوقات نماز Grønnlimyra, (Gronnlimyra)
اوقات نماز Daleskallen
اوقات نماز Salengrunnen
اوقات نماز Skårneset, (Skarneset)
اوقات نماز Grinddalen
اوقات نماز Kutjønnmyra, (Kutjonnmyra)
اوقات نماز Haugtua
اوقات نماز Skallen
اوقات نماز Støttelia, (Stottelia)
اوقات نماز Hoppelimyra
اوقات نماز Blomlian
اوقات نماز Skallneset
اوقات نماز Trollvatnet
اوقات نماز Rasmusfjellet
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Vikelandsbukta
اوقات نماز Høgfossen, (Hogfossen)
اوقات نماز Esumyra
اوقات نماز Austerdalen
اوقات نماز Gårahøgda, (Garahogda)
اوقات نماز Haugtorvhaugen
اوقات نماز Salskjæret, (Salskjaeret)