اوقات نماز Karlsøy

NO / Troms / Karlsøy

جهت قبله Karlsøy

N E S W

جهت قبله Karlsøy

°147.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Karlsøy, Troms: °147.2 :جهت قطب نما °155.2 :جهت واقعی °1-8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Karlsøy, Karlsoy, Galssa suohkan, Gálssa suohkan

اوقات نماز Hansneset
اوقات نماز Nordlihaugen
اوقات نماز Grønnlia, (Gronnlia)
اوقات نماز Hansneslia
اوقات نماز Sørlia, (Sorlia)
اوقات نماز Grågårdsbukta, (Gragardsbukta)
اوقات نماز Hansnes
اوقات نماز Grønlimyra, (Gronlimyra)
اوقات نماز Grågårdslia, (Gragardslia)
اوقات نماز Nordgårsbukta, (Nordgarsbukta)
اوقات نماز Skarmyra
اوقات نماز Hestebakkmyra
اوقات نماز Liåsmyra, (Liasmyra)
اوقات نماز Futnes
اوقات نماز Toftemyra
اوقات نماز Liåsberget, (Liasberget)
اوقات نماز Lille Gråsteinåsen, (Lille Grasteinasen)
اوقات نماز Grågårdsmyrene, (Gragardsmyrene)
اوقات نماز Einhaugmyra
اوقات نماز Einhaugen
اوقات نماز Grågardelva, (Gragardelva)
اوقات نماز Steinbakkmyra
اوقات نماز Svartberget
اوقات نماز Gråsteinåsen, (Grasteinasen)
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Nordre Gråsteinåsmyra, (Nordre Grasteinasmyra)
اوقات نماز Skjellmyra
اوقات نماز Bjørnneset, (Bjornneset)
اوقات نماز Varmyra
اوقات نماز Hornheimyra
اوقات نماز Krokelva
اوقات نماز Ingeborgåsen, (Ingeborgasen)
اوقات نماز Nordgårdselva, (Nordgardselva)
اوقات نماز Høgstehaugen, (Hogstehaugen)
اوقات نماز Kvitbergsmyra
اوقات نماز Bjørnnesbukta, (Bjornnesbukta)
اوقات نماز Høgstehaugmyra, (Hogstehaugmyra)
اوقات نماز Utrapselva
اوقات نماز Langsundmyra
اوقات نماز Finnbyhaugen
اوقات نماز Torvhattelva
اوقات نماز Stempelhaugen
اوقات نماز Hornheia
اوقات نماز Krokan
اوقات نماز Torghatten
اوقات نماز Nedre Reinskardhaugen
اوقات نماز Lavollen
اوقات نماز Svartåsen, (Svartasen)
اوقات نماز Finnbyhaugmyrene
اوقات نماز Berget
اوقات نماز Huldhaugen
اوقات نماز Skattøra, (Skattora)
اوقات نماز Lille Finnbyelva
اوقات نماز Stakkvik
اوقات نماز Vollanes
اوقات نماز Grøtlihaugen, (Grotlihaugen)
اوقات نماز Geitvassheia
اوقات نماز Søre Langmyra, (Sore Langmyra)
اوقات نماز Storheitua
اوقات نماز Nordre Langmyra
اوقات نماز Pakkhuselva
اوقات نماز Tyttebærhaugen, (Tyttebaerhaugen)
اوقات نماز Sirielva
اوقات نماز Brunmyra
اوقات نماز Rishaugen
اوقات نماز Vollanbukta
اوقات نماز Skattøyra, (Skattoyra)
اوقات نماز Hornheimyrene
اوقات نماز Storlia
اوقات نماز Halsen
اوقات نماز Jakobselva
اوقات نماز Storelva
اوقات نماز Staken
اوقات نماز Sandnes
اوقات نماز Labuktelva
اوقات نماز Storfossen
اوقات نماز Bardsmyra
اوقات نماز Stakkvikhaugen
اوقات نماز Reinskard
اوقات نماز Sandneshaugen
اوقات نماز Kåpa, (Kapa)
اوقات نماز Skaret
اوقات نماز Vedskjulhaugen
اوقات نماز Grønbakkmyra, (Gronbakkmyra)
اوقات نماز Stakkvikelva
اوقات نماز Storheimyra
اوقات نماز Vollamyra
اوقات نماز Stakkviknes
اوقات نماز Nordhompen
اوقات نماز Storvatnet
اوقات نماز Vollaelva
اوقات نماز Lomheia
اوقات نماز Heimeleira
اوقات نماز Lavoldtua
اوقات نماز Bjørnneselva, (Bjornneselva)
اوقات نماز Botn
اوقات نماز Klubbevannet
اوقات نماز Sandnesberget
اوقات نماز Heifjellet
اوقات نماز Klubbevassheia