اوقات نماز Kåfjord

NO / Troms / Kåfjord

جهت قبله Kåfjord

N E S W

جهت قبله Kåfjord

°147.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Kåfjord, Troms: °147.8 :جهت قطب نما °156.2 :جهت واقعی °1-8.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kåfjord, Kafjord, Gaivuotna, Gáivuotna, Kaivuono

اوقات نماز Olderdalen
اوقات نماز Talosvankanniemi
اوقات نماز Gelda
اوقات نماز Kirkelia
اوقات نماز Manndalen
اوقات نماز Spurvelia
اوقات نماز Tjeldmyra
اوقات نماز Melkelia
اوقات نماز Soleng
اوقات نماز Toronjoki
اوقات نماز Melmyra
اوقات نماز Ravnaberget
اوقات نماز Luopmejohka
اوقات نماز Aspelia
اوقات نماز Luopmejeaggi
اوقات نماز Lillekila
اوقات نماز Gullberget
اوقات نماز Bakkemyra
اوقات نماز Sommerneset
اوقات نماز Coaffi
اوقات نماز Lallasjohka
اوقات نماز Miellenjárga, (Miellenjarga)
اوقات نماز Persiberget
اوقات نماز Kiilavárri, (Kiilavarri)
اوقات نماز Barslettmyra
اوقات نماز Gárdeguolban, (Gardeguolban)
اوقات نماز Gadápmir, (Gadapmir)
اوقات نماز Čolpi, (Colpi)
اوقات نماز Møllelva, (Mollelva)
اوقات نماز Katteberget
اوقات نماز Eiragárdi, (Eiragardi)
اوقات نماز Evačorru, (Evacorru)
اوقات نماز Sommarnes
اوقات نماز Sobel
اوقات نماز Eirat
اوقات نماز Smådalan, (Smadalan)
اوقات نماز Juopmugorzi
اوقات نماز Ysteby
اوقات نماز Ystebyneset
اوقات نماز Kila
اوقات نماز Čuohpahat, (Cuohpahat)
اوقات نماز Lássejohka, (Lassejohka)
اوقات نماز Buollánvárri, (Buollanvarri)
اوقات نماز Giilavárri, (Giilavarri)
اوقات نماز Čázavággi, (Cazavaggi)
اوقات نماز Askevárri, (Askevarri)
اوقات نماز Oaffir
اوقات نماز Torvmyra
اوقات نماز Storslett
اوقات نماز Oaffirjeaggi
اوقات نماز Vaddasskaret
اوقات نماز Lávŋá, (Lavna)
اوقات نماز Váddás, (Vaddas)
اوقات نماز Váddásnjirran, (Vaddasnjirran)
اوقات نماز Olderdalen
اوقات نماز Nordneslandet
اوقات نماز Langtjønna, (Langtjonna)
اوقات نماز Nordmannviktinden
اوقات نماز Nomerovankanniemi
اوقات نماز Bergjord
اوقات نماز Orritvárri, (Orritvarri)
اوقات نماز Notberget
اوقات نماز Mavn-Eriksteinen
اوقات نماز Guorttesjohka
اوقات نماز Skavlekila
اوقات نماز Bergan
اوقات نماز Fjellmyra
اوقات نماز Bálggesvárri, (Balggesvarri)
اوقات نماز Hundeneset
اوقات نماز Jannemyra
اوقات نماز Muozehat
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Storklubben
اوقات نماز Nomedalen
اوقات نماز Ørnflåget, (Ornflaget)
اوقات نماز Russelva
اوقات نماز Russebergan
اوقات نماز Skivahollet
اوقات نماز Bardnamyra
اوقات نماز Kroken
اوقات نماز Rypbergan
اوقات نماز Helvetesdalen
اوقات نماز Darvásčorru, (Darvascorru)
اوقات نماز Skarvelva
اوقات نماز Aškonjárga, (Askonjarga)
اوقات نماز Yttergårdselva, (Yttergardselva)