اوقات نماز Harstad

NO / Troms / Harstad

جهت قبله Harstad

N E S W

جهت قبله Harstad

°145.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Harstad, Troms: °145.1 :جهت قطب نما °151 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Harstad

اوقات نماز Eineberget
اوقات نماز Harstadåsen, (Harstadasen)
اوقات نماز Harstad
اوقات نماز Sama
اوقات نماز Trillingen
اوقات نماز Tromso
اوقات نماز Seljestad
اوقات نماز Larsneset
اوقات نماز Harstadsjøen, (Harstadsjoen)
اوقات نماز Gansåsbotn, (Gansasbotn)
اوقات نماز Nordlia
اوقات نماز Seljestadbukta
اوقات نماز Harstadhamna
اوقات نماز Høgberget, (Hogberget)
اوقات نماز Klubben
اوقات نماز Hamneneset
اوقات نماز Harstadhaugen
اوقات نماز Samaåsan, (Samaasan)
اوقات نماز Tofta
اوقات نماز Samasjøen, (Samasjoen)
اوقات نماز Heggenkollen
اوقات نماز Fagerlia
اوقات نماز Bjørndalen, (Bjorndalen)
اوقات نماز Bårdnakken, (Bardnakken)
اوقات نماز Slottet
اوقات نماز Harstadvatnet
اوقات نماز Purkesletta
اوقات نماز Bergseng
اوقات نماز Østenbekken, (Ostenbekken)
اوقات نماز Nordåsen, (Nordasen)
اوقات نماز Høghågen, (Hoghagen)
اوقات نماز Merraberget
اوقات نماز Samaklubben
اوقات نماز Grovhagen
اوقات نماز Gansåsen, (Gansasen)
اوقات نماز Kingsbaypynten
اوقات نماز Botnelva
اوقات نماز Rødskjer, (Rodskjer)
اوقات نماز Gansåstoppen, (Gansastoppen)
اوقات نماز Storgarden
اوقات نماز Harstadbotn
اوقات نماز Gansås, (Gansas)
اوقات نماز Bergselva
اوقات نماز Hagavatnet
اوقات نماز Skjeret
اوقات نماز Bratthammaren
اوقات نماز Rambergan
اوقات نماز Storbakkmyra
اوقات نماز Indre Bergsvågen, (Indre Bergsvagen)
اوقات نماز Tjeldskjeret
اوقات نماز Berg
اوقات نماز Bergsåsen, (Bergsasen)
اوقات نماز Gansåsen, (Gansasen)
اوقات نماز Stortanen
اوقات نماز Hagan
اوقات نماز Valfjellet
اوقات نماز Justebukta
اوقات نماز Fruhallaren
اوقات نماز Gammeltorvhaugen
اوقات نماز Ramfløya, (Ramfloya)
اوقات نماز Sjåneset, (Sjaneset)
اوقات نماز Bergsodden
اوقات نماز Brurvika
اوقات نماز Langneset
اوقات نماز Landvindsbukta
اوقات نماز Bergsholmen
اوقات نماز Hestvika
اوقات نماز Mundslettmyra
اوقات نماز Appelsinhågen, (Appelsinhagen)
اوقات نماز Stordalen
اوقات نماز Olderhaugen
اوقات نماز Kjerkeneset
اوقات نماز Kanebogåsen, (Kanebogasen)
اوقات نماز Famnesteinen
اوقات نماز Molla
اوقات نماز Laugen
اوقات نماز Meraftesfjellet
اوقات نماز Lorentinehågen, (Lorentinehagen)
اوقات نماز Gamnes
اوقات نماز Hagabergan
اوقات نماز Sølvskeivågen, (Solvskeivagen)
اوقات نماز Oldra
اوقات نماز Langmobekkmyra
اوقات نماز Kjelhusåsen, (Kjelhusasen)
اوقات نماز Sølvskeia, (Solvskeia)
اوقات نماز Kjelhågen, (Kjelhagen)
اوقات نماز Gamnes
اوقات نماز Altevågholmen, (Altevagholmen)
اوقات نماز Stortuva
اوقات نماز Anders-Jo holtet
اوقات نماز Åkervika, (Akervika)
اوقات نماز Lotringen
اوقات نماز Salttønna, (Salttonna)
اوقات نماز Kattebakken
اوقات نماز Stangnesodden
اوقات نماز Stangnes
اوقات نماز Øverlandet, (Overlandet)
اوقات نماز Vågen, (Vagen)
اوقات نماز Ramnberget
اوقات نماز Lompegjerdet