اوقات نماز Gratangen

NO / Troms / Gratangen

جهت قبله Gratangen

N E S W

جهت قبله Gratangen

°145.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Gratangen, Troms: °145.7 :جهت قطب نما °152.2 :جهت واقعی °1-6.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gratangen

اوقات نماز Vikelva
اوقات نماز Orhaugen
اوقات نماز Kirkenes
اوقات نماز Skillevollen
اوقات نماز Stien
اوقات نماز Bjørnvika, (Bjornvika)
اوقات نماز Ørneset, (Orneset)
اوقات نماز Stielva
اوقات نماز Strømsflua, (Stromsflua)
اوقات نماز Olavika
اوقات نماز Stigbergan
اوقات نماز Olavikelva
اوقات نماز Straumsnes
اوقات نماز Straumsneshammarn
اوقات نماز Bleikmyra
اوقات نماز Høghaugen, (Hoghaugen)
اوقات نماز Olderneset
اوقات نماز Hillestien
اوقات نماز Molvika
اوقات نماز Godbærmoen, (Godbaermoen)
اوقات نماز Ingerhola
اوقات نماز Dalebakkporten
اوقات نماز Rappelva
اوقات نماز Pålfinnholla, (Palfinnholla)
اوقات نماز Småsvean, (Smasvean)
اوقات نماز Tortenelva
اوقات نماز Bakkelia
اوقات نماز Oksevadelva
اوقات نماز Høgebakkdalen, (Hogebakkdalen)
اوقات نماز Milstrupen
اوقات نماز Laberget
اوقات نماز Sortebekkberget
اوقات نماز Gluggeporten
اوقات نماز Trolldalselva
اوقات نماز Bjørnbåsen, (Bjornbasen)
اوقات نماز Bonden
اوقات نماز Sveberget
اوقات نماز Molvikelva
اوقات نماز Sandneset
اوقات نماز Hesthågen, (Hesthagen)
اوقات نماز Åkeneset, (Akeneset)
اوقات نماز Ørnhammarn, (Ornhammarn)
اوقات نماز Svartebekken
اوقات نماز Gråberget, (Graberget)
اوقات نماز Orhågen, (Orhagen)
اوقات نماز Orrhågen, (Orrhagen)
اوقات نماز Mølnelva, (Molnelva)
اوقات نماز Tjørnemyra, (Tjornemyra)
اوقات نماز Årsteinlian, (Arsteinlian)
اوقات نماز Dalen
اوقات نماز Høgdelva, (Hogdelva)
اوقات نماز Stendemyra
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Reiteneset
اوقات نماز Hestemyra
اوقات نماز Svavika
اوقات نماز Foldvikøya, (Foldvikoya)
اوقات نماز Lyshøgdmyra, (Lyshogdmyra)
اوقات نماز Rundmyra
اوقات نماز Garnhollberget
اوقات نماز Sortebekkmyran
اوقات نماز Hellarbugrunnen
اوقات نماز Småhamran, (Smahamran)
اوقات نماز Revmoa
اوقات نماز Skjellberget
اوقات نماز Durmålshaugen, (Durmalshaugen)
اوقات نماز Lømyra, (Lomyra)
اوقات نماز Krokan
اوقات نماز Storhammaren
اوقات نماز Kumyra
اوقات نماز Nevermoen
اوقات نماز Høgdeteigan, (Hogdeteigan)
اوقات نماز Foldvikgrunnen
اوقات نماز Gammelheimhammarn
اوقات نماز Erikmyra
اوقات نماز Hellarbogen
اوقات نماز Sennamyra
اوقات نماز Svarbergan
اوقات نماز Ingerdalen
اوقات نماز Haugen
اوقات نماز Moan
اوقات نماز Skjeret
اوقات نماز Riselvvatnet
اوقات نماز Storøya, (Storoya)
اوقات نماز Silsandelva
اوقات نماز Lilleøya, (Lilleoya)
اوقات نماز Stinabergan
اوقات نماز Oselva
اوقات نماز Øyhalsen, (Oyhalsen)
اوقات نماز Foldvika
اوقات نماز Skiftenesset
اوقات نماز Skifte
اوقات نماز Gratangsbotn
اوقات نماز Pesselva
اوقات نماز Årsteinleira, (Arsteinleira)
اوقات نماز Hesjeberg
اوقات نماز Riselvskardet
اوقات نماز Tverrfjellet
اوقات نماز Hoaŋka, (Hoanka)
اوقات نماز Geitryggen