اوقات نماز Berg

NO / Troms / Berg

جهت قبله Berg

N E S W

جهت قبله Berg

°145.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Berg, Troms: °145.7 :جهت قطب نما °152.2 :جهت واقعی °1-6.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Berg

اوقات نماز Skaland
اوقات نماز Pila
اوقات نماز Kleiva
اوقات نماز Bjørnskaret, (Bjornskaret)
اوقات نماز Pilsteinan
اوقات نماز Trollhammaren
اوقات نماز Åsan, (Asan)
اوقات نماز Klokkarneset
اوقات نماز Monselva
اوقات نماز Ramnfløy, (Ramnfloy)
اوقات نماز Steinbakkhaugen
اوقات نماز Kjæsvika, (Kjaesvika)
اوقات نماز Litje Sankthanshaugen
اوقات نماز Bjørnlihaugen, (Bjornlihaugen)
اوقات نماز Heia
اوقات نماز Kjerkegårdsneset, (Kjerkegardsneset)
اوقات نماز Sommardalshaugen
اوقات نماز Kjerkegårdsskjæret, (Kjerkegardsskjaeret)
اوقات نماز Tredje Munkeskuta
اوقات نماز Kjerringhella
اوقات نماز Trettemyra
اوقات نماز Andre Munkeskuta
اوقات نماز Tortenbakkhaugen
اوقات نماز Første Munkeskuta, (Forste Munkeskuta)
اوقات نماز Skipshaugen
اوقات نماز Bergsfjorden
اوقات نماز Nonstind
اوقات نماز Mellahaugen
اوقات نماز Lefsneskollen
اوقات نماز Flatberget
اوقات نماز Storbrusen
اوقات نماز Stamnesvika
اوقات نماز Skjellelvbukta
اوقات نماز Storelva
اوقات نماز Finnhaugen
اوقات نماز Felia
اوقات نماز Legda
اوقات نماز Storhaugen
اوقات نماز Rasmuslia
اوقات نماز Ersvikskaret
اوقات نماز Steinfjordskaret
اوقات نماز Sommerrabben
اوقات نماز Flatnesgrunnen
اوقات نماز Berg
اوقات نماز Kvesmeberget
اوقات نماز Skilelva
اوقات نماز Torvemyra
اوقات نماز Revhaugan
اوقات نماز Høgdemyra, (Hogdemyra)
اوقات نماز Litjebrusen
اوقات نماز Lykteneset
اوقات نماز Falkeberget
اوقات نماز Koppervika
اوقات نماز Flatnesvika
اوقات نماز Færøystein, (Faeroystein)
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Blåbærhammaren, (Blabaerhammaren)
اوقات نماز Ersvika
اوقات نماز Kjerkeberget
اوقات نماز Falkebergmyra
اوقات نماز Rognan
اوقات نماز Bunkemyra
اوقات نماز Flatneset
اوقات نماز Mikkelhammaren
اوقات نماز Rismåltua, (Rismaltua)
اوقات نماز Lille Færøya, (Lille Faeroya)
اوقات نماز Purka
اوقات نماز Jobonmyra
اوقات نماز Skjelelva
اوقات نماز Valen
اوقات نماز Melkarhola
اوقات نماز Storrånna, (Storranna)
اوقات نماز Katteberget
اوقات نماز Storhaugan
اوقات نماز Tennskjæret, (Tennskjaeret)
اوقات نماز Steinfjord
اوقات نماز Skallen
اوقات نماز Rånna, (Ranna)
اوقات نماز Ytterneset
اوقات نماز Store Færøya, (Store Faeroya)
اوقات نماز Sæmyra, (Saemyra)
اوقات نماز Husfjellet
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Fuglevatnet
اوقات نماز Krøkebærlia, (Krokebaerlia)
اوقات نماز Ramslilegda
اوقات نماز Kråkslettneset, (Krakslettneset)
اوقات نماز Kleftret
اوقات نماز Knarrvikneset
اوقات نماز Tårvikholmen, (Tarvikholmen)
اوقات نماز Ommundsflu
اوقات نماز Karveneset
اوقات نماز Fuglan
اوقات نماز Knarrvika
اوقات نماز Durmålshaugen, (Durmalshaugen)
اوقات نماز Lutlia
اوقات نماز Kvannholman
اوقات نماز Stilian
اوقات نماز Neslia
اوقات نماز Finnsæter, (Finnsaeter)