اوقات نماز Bardu

NO / Troms / Bardu

جهت قبله Bardu

N E S W

جهت قبله Bardu

°146.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Bardu, Troms: °146.3 :جهت قطب نما °153.3 :جهت واقعی °1-7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bardu

اوقات نماز Setermoen
اوقات نماز Bardu
اوقات نماز Setermoen
اوقات نماز Neset
اوقات نماز Lappraen
اوقات نماز Setermoen leir
اوقات نماز Veslemyra
اوقات نماز Den Grønne Høyde, (Den Gronne Hoyde)
اوقات نماز Nedre Sætervatnet, (Nedre Saetervatnet)
اوقات نماز Veslmoen
اوقات نماز Gabrielsenodden
اوقات نماز Bergslettjønna, (Bergslettjonna)
اوقات نماز Olaodden
اوقات نماز Storlømyra, (Storlomyra)
اوقات نماز Bergslettmoen
اوقات نماز Brusodden
اوقات نماز Stormyrhaugen
اوقات نماز Storloken
اوقات نماز Ytre Nestjønna, (Ytre Nestjonna)
اوقات نماز Olaimyra
اوقات نماز Jotjønna, (Jotjonna)
اوقات نماز Øvre Sætervatnet, (Ovre Saetervatnet)
اوقات نماز Storløslåtten, (Storloslatten)
اوقات نماز Tyttebærhaugen, (Tyttebaerhaugen)
اوقات نماز Storhammaren
اوقات نماز Bergslettbekken
اوقات نماز Svarthammaren
اوقات نماز Stormyrbekken
اوقات نماز Olatjønna, (Olatjonna)
اوقات نماز Olderløslåtten, (Olderloslatten)
اوقات نماز Indre Nestjønna, (Indre Nestjonna)
اوقات نماز Tangen
اوقات نماز Åsen, (Asen)
اوقات نماز Hamran
اوقات نماز Djupdalsbekken
اوقات نماز Øya, (Oya)
اوقات نماز Storhompen
اوقات نماز Steilia
اوقات نماز Sætervasshaugen, (Saetervasshaugen)
اوقات نماز Lortvatnet
اوقات نماز Rundvatnet
اوقات نماز Furumoen
اوقات نماز Varden
اوقات نماز Stabbstøløenget, (Stabbstoloenget)
اوقات نماز Reingjerdlømyra, (Reingjerdlomyra)
اوقات نماز Tangtjønna, (Tangtjonna)
اوقات نماز Tørrfurua, (Torrfurua)
اوقات نماز Penberget
اوقات نماز Undlendet
اوقات نماز Skjelltuva
اوقات نماز Storløenget, (Storloenget)
اوقات نماز Ringloken
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Nordfjellet
اوقات نماز Abborvatnet
اوقات نماز Brattegga
اوقات نماز Mongiplassen
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Stortjønna, (Stortjonna)
اوقات نماز Flaggstanghaugen
اوقات نماز Gammelvangen
اوقات نماز Veita
اوقات نماز Skjellmyra
اوقات نماز Sæterbergan, (Saeterbergan)
اوقات نماز Langodden
اوقات نماز Holtet
اوقات نماز Skogland
اوقات نماز Sennaslåtten, (Sennaslatten)
اوقات نماز Djupdalstjønna, (Djupdalstjonna)
اوقات نماز Skredmoen
اوقات نماز Leivasslituva
اوقات نماز Skjellvatnet
اوقات نماز Første tjønna, (Forste tjonna)
اوقات نماز Anders-sæterbekken, (Anders-saeterbekken)
اوقات نماز Trolldalsbergan
اوقات نماز Myrlandfossen
اوقات نماز Bredranbekken
اوقات نماز Langdalsbekken
اوقات نماز Skreda
اوقات نماز Øvre Veslvatnet, (Ovre Veslvatnet)
اوقات نماز Sjupynten
اوقات نماز Nerstøenget, (Nerstoenget)
اوقات نماز Såttåbekken, (Sattabekken)
اوقات نماز Storfloen
اوقات نماز Langsvingvatnet
اوقات نماز Såttån, (Sattan)
اوقات نماز Tverrelvmilla
اوقات نماز Storslåttan, (Storslattan)
اوقات نماز Bruhaugbekken
اوقات نماز Fossmyra
اوقات نماز Flommyra
اوقات نماز Storknollen
اوقات نماز Veslbekken
اوقات نماز Hundtorp
اوقات نماز Seljehaugbekken
اوقات نماز Seljehaugbergan
اوقات نماز Bergeskarda
اوقات نماز Asplundløpa, (Asplundlopa)
اوقات نماز Hammarskåran, (Hammarskaran)
اوقات نماز Vargranen