اوقات نماز Balsfjord

NO / Troms / Balsfjord

جهت قبله Balsfjord

N E S W

جهت قبله Balsfjord

°146.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Balsfjord, Troms: °146.9 :جهت قطب نما °154.5 :جهت واقعی °1-7.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Balsfjord

اوقات نماز Storsteinnes
اوقات نماز Storsteinnes
اوقات نماز Kjørveidalen, (Kjorveidalen)
اوقات نماز Sagelvdalen
اوقات نماز Sagelvneset
اوقات نماز Spira
اوقات نماز Moan
اوقات نماز Forrmonasen
اوقات نماز Aspehaugen
اوقات نماز Anebergan
اوقات نماز Aspemoen
اوقات نماز Lemmetvatnet
اوقات نماز Ridevanka
اوقات نماز Forrmoen
اوقات نماز Selja
اوقات نماز Ridevanksdalen
اوقات نماز Forrmoberget
اوقات نماز Sjåneset, (Sjaneset)
اوقات نماز Rundhaugen
اوقات نماز Sørkjosen, (Sorkjosen)
اوقات نماز Furuhaugbekken
اوقات نماز Katringshaugen
اوقات نماز Hulderhaugen
اوقات نماز Lysgrunnen
اوقات نماز Ridevanksryggen
اوقات نماز Modalen
اوقات نماز Skrivarbergan
اوقات نماز Litjehallaren
اوقات نماز Vindhammaren
اوقات نماز Forselva
اوقات نماز Goliathaugen
اوقات نماز Hundbergan
اوقات نماز Balsaakkvatnet
اوقات نماز Forselvmyra
اوقات نماز Per-Gunnersavatnet
اوقات نماز Falkemoveita
اوقات نماز Bergåsen, (Bergasen)
اوقات نماز Langvatnet
اوقات نماز Heimberget
اوقات نماز Storneshaugen
اوقات نماز Reingjerdshaugen
اوقات نماز Toppbergan
اوقات نماز Lomvatnet
اوقات نماز Forselvbergan
اوقات نماز Sørkjosleira, (Sorkjosleira)
اوقات نماز Ol-Persahaugan
اوقات نماز Lomvasshaugen
اوقات نماز Hundvalpfjellet
اوقات نماز Hans-Lokkertfjellet
اوقات نماز Bergeneset
اوقات نماز Storholtet
اوقات نماز Steinmuregga
اوقات نماز Krokelva
اوقات نماز Oksehaue
اوقات نماز Sørkjosen, (Sorkjosen)
اوقات نماز Storhallaren
اوقات نماز Langnesbakkan
اوقات نماز Rislamoen
اوقات نماز Balsaakka
اوقات نماز Lysvatnet
اوقات نماز Tortenåsmoen, (Tortenasmoen)
اوقات نماز Rotvatnet
اوقات نماز Reinvahaugen
اوقات نماز Stornesodden
اوقات نماز Bratta
اوقات نماز Holelva
اوقات نماز Vasskjosen
اوقات نماز Litje Basaakka
اوقات نماز Eineelva
اوقات نماز Holmelva
اوقات نماز Eineryggen
اوقات نماز Sørkjos, (Sorkjos)
اوقات نماز Strandneset
اوقات نماز Hammaren
اوقات نماز Landholmen
اوقات نماز Råttvatnet, (Rattvatnet)
اوقات نماز Henrikneset
اوقات نماز Josefvatnet
اوقات نماز Middagshaugen
اوقات نماز Tortenåsen, (Tortenasen)
اوقات نماز Kjoselvdalen
اوقات نماز Senneset
اوقات نماز Vassåsen, (Vassasen)
اوقات نماز Bukkemomyra
اوقات نماز Markeneset
اوقات نماز Rødmyra, (Rodmyra)
اوقات نماز Einholmen
اوقات نماز Middagshaugvatnet
اوقات نماز Middagsmoen
اوقات نماز Tjønnmyra, (Tjonnmyra)
اوقات نماز Bukkemoen
اوقات نماز Hammarelva
اوقات نماز Lallavollen
اوقات نماز Holmelvdalen
اوقات نماز Rundmoen
اوقات نماز Bruna
اوقات نماز Olderneset
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Krokelvvatnet
اوقات نماز Trollelva