اوقات نماز Vinje

NO / Telemark / Vinje

جهت قبله Vinje

N E S W

جهت قبله Vinje

°134.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Vinje, Telemark: °134.3 :جهت قطب نما °135.3 :جهت واقعی °1-1.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vinje

اوقات نماز Åmot, (Amot)
اوقات نماز Ormetjønn, (Ormetjonn)
اوقات نماز Brubakk
اوقات نماز Bæjuvbrekka, (Baejuvbrekka)
اوقات نماز Vinjeåi, (Vinjeai)
اوقات نماز Juvbakk
اوقات نماز Hyllandsfossen
اوقات نماز Åbøgrend, (Abogrend)
اوقات نماز Hyllandskasine
اوقات نماز Brøtalie, (Brotalie)
اوقات نماز Baklie
اوقات نماز Rogdelitjønn, (Rogdelitjonn)
اوقات نماز Haugebekken
اوقات نماز Ormsdal
اوقات نماز Normannstveit
اوقات نماز Skaret
اوقات نماز Blåmyr, (Blamyr)
اوقات نماز Tveitemyr
اوقات نماز Rogdeli-lie
اوقات نماز Bakkeskardtjørn, (Bakkeskardtjorn)
اوقات نماز Hegni
اوقات نماز Hyllandshylen
اوقات نماز Tveitogrend
اوقات نماز Sauremyr
اوقات نماز Hugarostjønni, (Hugarostjonni)
اوقات نماز Gryteland
اوقات نماز Harkjellmyr
اوقات نماز Gregarstjørn, (Gregarstjorn)
اوقات نماز Lauvåsdalen, (Lauvasdalen)
اوقات نماز Mannåsgrend, (Mannasgrend)
اوقات نماز Hagabrekk
اوقات نماز Dammyrane
اوقات نماز Vetmyrane
اوقات نماز Raudåi, (Raudai)
اوقات نماز Øverland, (Overland)
اوقات نماز Nystølmyri, (Nystolmyri)
اوقات نماز Kvennhusdalen
اوقات نماز Omdal
اوقات نماز Skreppestøylmyri, (Skreppestoylmyri)
اوقات نماز Lislefjell
اوقات نماز Svarttjønn, (Svarttjonn)
اوقات نماز Skutene
اوقات نماز Løyningstjønni, (Loyningstjonni)
اوقات نماز Raudtjønnane, (Raudtjonnane)
اوقات نماز Bersel
اوقات نماز Dokkenut
اوقات نماز Haugestøltjørn, (Haugestoltjorn)
اوقات نماز Ufshusdalen
اوقات نماز Kikhyl
اوقات نماز Blankeskar
اوقات نماز Surpetjønn, (Surpetjonn)
اوقات نماز Åmdalsmyre, (Amdalsmyre)
اوقات نماز Bjortjønn, (Bjortjonn)
اوقات نماز Bjørntjørn, (Bjorntjorn)
اوقات نماز Ulfskleiv
اوقات نماز Robekken
اوقات نماز Veggli
اوقات نماز Gøytilshylen, (Goytilshylen)
اوقات نماز Grytåi, (Grytai)
اوقات نماز Midtliskotet
اوقات نماز Ripilen
اوقات نماز Store Murtetjønn, (Store Murtetjonn)
اوقات نماز Jordstøylmyrane, (Jordstoylmyrane)
اوقات نماز Åvoldgravtjønni, (Avoldgravtjonni)
اوقات نماز Langetjønn, (Langetjonn)
اوقات نماز Vesle Murtetjønn, (Vesle Murtetjonn)
اوقات نماز Gobjørgstøylliane, (Gobjorgstoylliane)
اوقات نماز Gjelhusliane
اوقات نماز Bergestignut
اوقات نماز Kvånslibakkane, (Kvanslibakkane)
اوقات نماز Fossåi, (Fossai)
اوقات نماز Troddedalen
اوقات نماز Flismyrane
اوقات نماز Løkjine, (Lokjine)
اوقات نماز Nystøylkrokane, (Nystoylkrokane)
اوقات نماز Gobjørgstøylflæet, (Gobjorgstoylflaeet)
اوقات نماز Gøytil, (Goytil)
اوقات نماز Storeli
اوقات نماز Kleivane
اوقات نماز Bronane
اوقات نماز Feddebakkane
اوقات نماز Plassebekken
اوقات نماز Kroe
اوقات نماز Høystakkdalane, (Hoystakkdalane)
اوقات نماز Fjellhovdane
اوقات نماز Fossane
اوقات نماز Fosstjønnmyri, (Fosstjonnmyri)
اوقات نماز Berdalsåi, (Berdalsai)
اوقات نماز Breidablikk
اوقات نماز Kringletjønn, (Kringletjonn)
اوقات نماز Strangedalen
اوقات نماز Langlimyri
اوقات نماز Strangedalmyri
اوقات نماز Bløygås, (Bloygas)
اوقات نماز Ålandslibekken, (Alandslibekken)
اوقات نماز Særendsgrend, (Saerendsgrend)
اوقات نماز Sjevledalen
اوقات نماز Utgardstjørn, (Utgardstjorn)
اوقات نماز Grav
اوقات نماز Vermoltjønni, (Vermoltjonni)