اوقات نماز Tokke

NO / Telemark / Tokke

جهت قبله Tokke

N E S W

جهت قبله Tokke

°134.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Tokke, Telemark: °134.2 :جهت قطب نما °135.3 :جهت واقعی °1-1.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tokke

اوقات نماز Tangane
اوقات نماز Dalåi, (Dalai)
اوقات نماز Visåsskarvi, (Visasskarvi)
اوقات نماز Dalen
اوقات نماز Buøy, (Buoy)
اوقات نماز Tuvøy, (Tuvoy)
اوقات نماز Veøy, (Veoy)
اوقات نماز Landøy, (Landoy)
اوقات نماز Tinghaugen
اوقات نماز Skafsåberget, (Skafsaberget)
اوقات نماز Lindøy, (Lindoy)
اوقات نماز Bandak
اوقات نماز Bratteståfjellet, (Brattestafjellet)
اوقات نماز Nibba
اوقات نماز Vikaskar
اوقات نماز Kleivi
اوقات نماز Åslandmoen, (Aslandmoen)
اوقات نماز Gunnarshelle
اوقات نماز Brynjulvsøyane, (Brynjulvsoyane)
اوقات نماز Berglibekken
اوقات نماز Holtebru
اوقات نماز Kyrkjedalsnuten
اوقات نماز Vesle Nossetjønn, (Vesle Nossetjonn)
اوقات نماز Neset
اوقات نماز Nøssetjørn, (Nossetjorn)
اوقات نماز Eidsborgtjønn, (Eidsborgtjonn)
اوقات نماز Espelitjønn, (Espelitjonn)
اوقات نماز Kringlemyre
اوقات نماز Tveitbekken
اوقات نماز Hjuringstøyllii, (Hjuringstoyllii)
اوقات نماز Tjønnhaugen, (Tjonnhaugen)
اوقات نماز Kleppo
اوقات نماز Grisetjønn, (Grisetjonn)
اوقات نماز Stoppemyr
اوقات نماز Storufs
اوقات نماز Espelinuten vest
اوقات نماز Grindåsmyre, (Grindasmyre)
اوقات نماز Rullet
اوقات نماز Tokke
اوقات نماز Storås, (Storas)
اوقات نماز Dølabrotet, (Dolabrotet)
اوقات نماز Skjemalinuten
اوقات نماز Renes
اوقات نماز Steinbergnuten
اوقات نماز Grindåsen, (Grindasen)
اوقات نماز Visåsskarvet, (Visasskarvet)
اوقات نماز Spækebekk, (Spaekebekk)
اوقات نماز Jotedal
اوقات نماز Jalkedalen
اوقات نماز Hjuringsteinane
اوقات نماز Gjuvstøylkyrkja, (Gjuvstoylkyrkja)
اوقات نماز Stemmen
اوقات نماز Sollidalen
اوقات نماز Vistadmoen
اوقات نماز Ramsbekk
اوقات نماز Trastekro
اوقات نماز Bronåslia, (Bronaslia)
اوقات نماز Keikestøyldalen, (Keikestoyldalen)
اوقات نماز Nesmyr
اوقات نماز Sønningåsen, (Sonningasen)
اوقات نماز Grønuten, (Gronuten)
اوقات نماز Trongedalen
اوقات نماز Visåskyrkja, (Visaskyrkja)
اوقات نماز Røyrtveit, (Royrtveit)
اوقات نماز Tritjønnfly, (Tritjonnfly)
اوقات نماز Skurvetjønn, (Skurvetjonn)
اوقات نماز Grasskotet
اوقات نماز Skurvanuten
اوقات نماز Høynesodden, (Hoynesodden)
اوقات نماز Hestmyr
اوقات نماز Vesle Lauvvikfjell
اوقات نماز Kosanuten
اوقات نماز Bjådalsnutane, (Bjadalsnutane)
اوقات نماز Svingen
اوقات نماز Nedrebøfossen, (Nedrebofossen)
اوقات نماز Djupedalsmyre
اوقات نماز Lauvvikfjelldalen
اوقات نماز Røyrtveitbekken, (Royrtveitbekken)
اوقات نماز Stallane
اوقات نماز Modalen
اوقات نماز Heibøåi, (Heiboai)
اوقات نماز Lauvvikfjell
اوقات نماز Dauvetjønn, (Dauvetjonn)
اوقات نماز Løkjesmyre, (Lokjesmyre)
اوقات نماز Orklepplienuten
اوقات نماز Husås, (Husas)
اوقات نماز Engfjellet
اوقات نماز Krossdalen
اوقات نماز Heiberget
اوقات نماز Torenuten
اوقات نماز Ørkendalen, (Orkendalen)
اوقات نماز Rukkeåi, (Rukkeai)
اوقات نماز Prinsehetta
اوقات نماز Olavkosodden
اوقات نماز Jeddelie
اوقات نماز Revstøyldalen, (Revstoyldalen)
اوقات نماز Djupedalen
اوقات نماز Skrøyva, (Skroyva)
اوقات نماز Grasdalen
اوقات نماز Vistad