اوقات نماز Tinn

NO / Telemark / Tinn

جهت قبله Tinn

N E S W

جهت قبله Tinn

°135.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Tinn, Telemark: °135.4 :جهت قطب نما °136.9 :جهت واقعی °1-1.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tinn, Tinn kommune

اوقات نماز Heggjedokkbekken
اوقات نماز Øystulbekken, (Oystulbekken)
اوقات نماز Fossolian
اوقات نماز Holbekkmyran
اوقات نماز Fosskardhaugan
اوقات نماز Byfarholet
اوقات نماز Lisetlian
اوقات نماز Heggjedokklian
اوقات نماز Skorvin
اوقات نماز Storebekk
اوقات نماز Fosskardbekken
اوقات نماز Gråfjelltoppen, (Grafjelltoppen)
اوقات نماز Bekkekrokan
اوقات نماز Nystulnuten
اوقات نماز Flisehaugen
اوقات نماز Øverlimyran, (Overlimyran)
اوقات نماز Gråfjell, (Grafjell)
اوقات نماز Ramsurdtjørnan, (Ramsurdtjornan)
اوقات نماز Øverlihaugan, (Overlihaugan)
اوقات نماز Vindlii
اوقات نماز Raustbumyri
اوقات نماز Rollevstulbekken
اوقات نماز Bletjønnan, (Bletjonnan)
اوقات نماز Gråndalen, (Grandalen)
اوقات نماز Holtemyre
اوقات نماز Briskedalen
اوقات نماز Sandvassmyran
اوقات نماز Svartekulp
اوقات نماز Fjelltjønn, (Fjelltjonn)
اوقات نماز Kyrkjetjørn, (Kyrkjetjorn)
اوقات نماز Øvrelibekken, (Ovrelibekken)
اوقات نماز Raustbuåi, (Raustbuai)
اوقات نماز Flesebekkble
اوقات نماز Damtjønnbekken, (Damtjonnbekken)
اوقات نماز Bjønnelie, (Bjonnelie)
اوقات نماز Mogstulbekken
اوقات نماز Bleporten
اوقات نماز Store Ble
اوقات نماز Uldernatten
اوقات نماز Damtjønnmyran, (Damtjonnmyran)
اوقات نماز Storevassnuten
اوقات نماز Damtjørn, (Damtjorn)
اوقات نماز Køytedalen, (Koytedalen)
اوقات نماز Blefjell
اوقات نماز Storedokk
اوقات نماز Fossoåsen, (Fossoasen)
اوقات نماز Sandvassmogan
اوقات نماز Skavholtbekken
اوقات نماز Kongtjørna, (Kongtjorna)
اوقات نماز Treskogjenge
اوقات نماز Bjønnelaugtjønnan, (Bjonnelaugtjonnan)
اوقات نماز Blomtjønn, (Blomtjonn)
اوقات نماز Trytetjørn, (Trytetjorn)
اوقات نماز Sandvasshaugan
اوقات نماز Bledalen
اوقات نماز Langevatnet
اوقات نماز Bledalsrinden
اوقات نماز Storegrøvatn, (Storegrovatn)
اوقات نماز Gunnulvsbunatten
اوقات نماز Sandvatn
اوقات نماز Griseflatin
اوقات نماز Nordstolgrøa, (Nordstolgroa)
اوقات نماز Småtjønnmyran, (Smatjonnmyran)
اوقات نماز Mogbekken
اوقات نماز Skibdalsåsen, (Skibdalsasen)
اوقات نماز Elgemyr
اوقات نماز Sløkjedalsvatnet, (Slokjedalsvatnet)
اوقات نماز Kalratjern
اوقات نماز Mathaug
اوقات نماز Gunnulfsbuble
اوقات نماز Diplemyran
اوقات نماز Langedalen
اوقات نماز Låvekåsdalen, (Lavekasdalen)
اوقات نماز Uverudodden
اوقات نماز Storegrønutan, (Storegronutan)
اوقات نماز Deilemyr
اوقات نماز Rupekyrkjedalen
اوقات نماز Fjølåbekkdalen, (Fjolabekkdalen)
اوقات نماز Kvennebekken
اوقات نماز Iggelsgardtjønne, (Iggelsgardtjonne)
اوقات نماز Glosmyrodden
اوقات نماز Fiskeløyse, (Fiskeloyse)
اوقات نماز Bjørvatn,nedre, (Bjorvatn,nedre)
اوقات نماز Bøensåsen, (Boensasen)
اوقات نماز Glomsmyr
اوقات نماز Flesebekknatten
اوقات نماز Uverudfjellet