اوقات نماز Telemark fylke

NO / Telemark / Telemark fylke

جهت قبله Telemark fylke

N E S W

جهت قبله Telemark fylke

°135.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Telemark fylke, Telemark: °135.3 :جهت قطب نما °137.1 :جهت واقعی °1-1.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Telemark fylke, Bratsberg amt, Telemark, Telemark county, Telemark Fylke

اوقات نماز Skien
اوقات نماز Hjellen
اوقات نماز Canal du Telemark
اوقات نماز Damfoss
اوقات نماز Lagmannshøgda, (Lagmannshogda)
اوقات نماز Frogner
اوقات نماز Skien
اوقات نماز Frogner
اوقات نماز Bratsberg
اوقات نماز Falkum
اوقات نماز Falkumelv
اوقات نماز Farelv
اوقات نماز Klosterfossen
اوقات نماز Hjellevannet
اوقات نماز Måkeodden, (Makeodden)
اوقات نماز Hjellen
اوقات نماز Gjerpendalen
اوقات نماز Fartangen
اوقات نماز Canal du Telemark
اوقات نماز Gjerpendalen
اوقات نماز Falkum
اوقات نماز Lagmannshøgda, (Lagmannshogda)
اوقات نماز Børsesjø, (Borsesjo)
اوقات نماز Damfoss
اوقات نماز Kjærrabekken, (Kjaerrabekken)
اوقات نماز Doktorstykket
اوقات نماز Bratsberg
اوقات نماز Gråten, (Graten)
اوقات نماز Falkumelv
اوقات نماز Farelv
اوقات نماز Klosterfossen
اوقات نماز Sørbøåsen, (Sorboasen)
اوقات نماز Hjellevannet
اوقات نماز Fartangen
اوقات نماز Måkeodden, (Makeodden)
اوقات نماز Sem
اوقات نماز Høyås, (Hoyas)
اوقات نماز Børsesjø, (Borsesjo)
اوقات نماز Sørbøåsen, (Sorboasen)
اوقات نماز Limibekken
اوقات نماز Lysthushaugen
اوقات نماز Løbergåsen, (Lobergasen)
اوقات نماز Doktorstykket
اوقات نماز Sembekken
اوقات نماز Gulset
اوقات نماز Kjærrabekken, (Kjaerrabekken)
اوقات نماز Langgårdskollen, (Langgardskollen)
اوقات نماز Løbergåsen, (Lobergasen)
اوقات نماز Grotsund
اوقات نماز Åmotbekken, (Amotbekken)
اوقات نماز Gulset
اوقات نماز Høyås, (Hoyas)
اوقات نماز Bryggevatnet
اوقات نماز Eikonrød, (Eikonrod)
اوقات نماز Skjoldebekken
اوقات نماز Gråten, (Graten)
اوقات نماز Tørkupp, (Torkupp)
اوقات نماز Lundsåsen, (Lundsasen)
اوقات نماز Løberghaugen, (Loberghaugen)
اوقات نماز Gråtenmoen, (Gratenmoen)
اوقات نماز Rustadkollen
اوقات نماز Tørkupp, (Torkupp)
اوقات نماز Kjæråsen, (Kjaerasen)
اوقات نماز Eineren
اوقات نماز Jomfrudalen
اوقات نماز Skjoldebekken
اوقات نماز Grotsund
اوقات نماز Puttelia
اوقات نماز Rustadkollen
اوقات نماز Vinddalsåsen, (Vinddalsasen)
اوقات نماز Eineren
اوقات نماز Skytebaneåsen, (Skytebaneasen)
اوقات نماز Sem
اوقات نماز Løberghaugen, (Loberghaugen)
اوقات نماز Lysthushaugen
اوقات نماز Bervikåsen, (Bervikasen)
اوقات نماز Limibekken
اوقات نماز Langgårdskollen, (Langgardskollen)
اوقات نماز Skogbekken
اوقات نماز Sembekken
اوقات نماز Kjørbekkhøgda, (Kjorbekkhogda)
اوقات نماز Åmotbekken, (Amotbekken)
اوقات نماز Follau
اوقات نماز Storemyr
اوقات نماز Limikollen
اوقات نماز Hasledalen
اوقات نماز Hasledalen
اوقات نماز Vasskleiv
اوقات نماز Bøle, (Bole)
اوقات نماز Hentibekken
اوقات نماز Bryggevatnet
اوقات نماز Eikonrød, (Eikonrod)
اوقات نماز Fjere
اوقات نماز Bervikåsen, (Bervikasen)
اوقات نماز Skotlandsbekken
اوقات نماز Lundsåsen, (Lundsasen)
اوقات نماز Kjæråsen, (Kjaerasen)
اوقات نماز Gråtenmoen, (Gratenmoen)
اوقات نماز Sagåsen, (Sagasen)
اوقات نماز Meierkollen