اوقات نماز Siljan

NO / Telemark / Siljan

جهت قبله Siljan

N E S W

جهت قبله Siljan

°135.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Siljan, Telemark: °135.5 :جهت قطب نما °137.3 :جهت واقعی °1-1.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Siljan, Siljan kommune

اوقات نماز Øvrebø, (Ovrebo)
اوقات نماز Øverbøtjørn, (Overbotjorn)
اوقات نماز Åstjernkollen, (Astjernkollen)
اوقات نماز Gurholtåsen, (Gurholtasen)
اوقات نماز Åstjern, (Astjern)
اوقات نماز Ramsås, (Ramsas)
اوقات نماز Torsholt
اوقات نماز Siljan
اوقات نماز Hvalpetjørn, (Hvalpetjorn)
اوقات نماز Vieråsane, (Vierasane)
اوقات نماز Gurholtskarva
اوقات نماز Lystjørn, (Lystjorn)
اوقات نماز Hvalpetjønnåsen, (Hvalpetjonnasen)
اوقات نماز Melakollen
اوقات نماز Høgset, (Hogset)
اوقات نماز Serkland
اوقات نماز Kalddalen
اوقات نماز Sørbøsetertjørn, (Sorbosetertjorn)
اوقات نماز Askedalen
اوقات نماز Gopledalsåsen, (Gopledalsasen)
اوقات نماز Frimannsdal
اوقات نماز Hagebrånan, (Hagebranan)
اوقات نماز Langevelsåsen, (Langevelsasen)
اوقات نماز Galtetjernåsen, (Galtetjernasen)
اوقات نماز Spirodden
اوقات نماز Skilbreiåsane, (Skilbreiasane)
اوقات نماز Høymyrene, (Hoymyrene)
اوقات نماز Rognhaugene
اوقات نماز Tudalskulten
اوقات نماز Storeskarv
اوقات نماز Torkiltjørn, (Torkiltjorn)
اوقات نماز Huskeråsene, (Huskerasene)
اوقات نماز Galtetjernelva
اوقات نماز Galtetjørn, (Galtetjorn)
اوقات نماز Skavdal
اوقات نماز Tjuaråsen, (Tjuarasen)
اوقات نماز Langemyr
اوقات نماز Nordre Serklandstjønn, (Nordre Serklandstjonn)
اوقات نماز Hoggmyr
اوقات نماز Grandalsåsen, (Grandalsasen)
اوقات نماز Vinterodden
اوقات نماز Skottmyrane
اوقات نماز Heivassbekken
اوقات نماز Bustemyrane
اوقات نماز Surtedalstjerna,nedre
اوقات نماز Buferdsdalen
اوقات نماز Fuglemyr
اوقات نماز Sætermyråsen, (Saetermyrasen)
اوقات نماز Kringlemyr
اوقات نماز Gaupedal
اوقات نماز Sætermyra, (Saetermyra)
اوقات نماز Blokktjønn, (Blokktjonn)
اوقات نماز Geitøya, (Geitoya)
اوقات نماز Gålådammen, (Galadammen)
اوقات نماز Kløvrødkollene, (Klovrodkollene)
اوقات نماز Kløverødtjørn, (Kloverodtjorn)
اوقات نماز Rødsåsene, (Rodsasene)
اوقات نماز Frieråsen, (Frierasen)
اوقات نماز Krokslia
اوقات نماز Speilmyr
اوقات نماز Holmsetermyr
اوقات نماز Hoggmyrliene
اوقات نماز Tangen
اوقات نماز Skoletjørnmyrane, (Skoletjornmyrane)
اوقات نماز Holmefjell
اوقات نماز Surtedalstjerna,øvre, (Surtedalstjerna,ovre)
اوقات نماز Opdalsvannet
اوقات نماز Veståsen, (Vestasen)
اوقات نماز Heivannsås, (Heivannsas)
اوقات نماز Fiskebekkåsen, (Fiskebekkasen)
اوقات نماز Tveitantjørn, (Tveitantjorn)
اوقات نماز Meitjønnbekken, (Meitjonnbekken)
اوقات نماز Øktermyr, (Oktermyr)
اوقات نماز Aslakstjønn, (Aslakstjonn)
اوقات نماز Torneberget
اوقات نماز Tampernuten
اوقات نماز Sæterdalsbekken, (Saeterdalsbekken)
اوقات نماز Sagdalen
اوقات نماز Ristingkollen
اوقات نماز Skisjø, (Skisjo)
اوقات نماز Gonsholt
اوقات نماز Viksliene
اوقات نماز Langemyra
اوقات نماز Kaståsen, (Kastasen)
اوقات نماز Heivannet
اوقات نماز Dritarås, (Dritaras)
اوقات نماز Bufaråsen, (Bufarasen)
اوقات نماز Sandåa, (Sandaa)
اوقات نماز Stakatjønn, (Stakatjonn)
اوقات نماز Langøya, (Langoya)
اوقات نماز Meitjørn, (Meitjorn)
اوقات نماز Haukesjø, (Haukesjo)
اوقات نماز Seterbekken
اوقات نماز Småhovdane, (Smahovdane)
اوقات نماز Mellomdal
اوقات نماز Østre Vindfjellbekken, (Ostre Vindfjellbekken)
اوقات نماز Tangås, (Tangas)
اوقات نماز Bjønneknatten, (Bjonneknatten)
اوقات نماز Kreppekollen
اوقات نماز Hagadalen