اوقات نماز Seljord

NO / Telemark / Seljord

جهت قبله Seljord

N E S W

جهت قبله Seljord

°134.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Seljord, Telemark: °134.7 :جهت قطب نما °136.1 :جهت واقعی °1-1.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Seljord, Kommun Seljord, Sel'jur, Seljord kommune, Seljordi vald, Seljords kommun, sai er you er, selajarda, slywrd, Сельюр, سليورد, সেলজর্ড, 賽爾尤爾

اوقات نماز Brødlaus, (Brodlaus)
اوقات نماز Seljord
اوقات نماز Bringsåsnuten, (Bringsasnuten)
اوقات نماز Gravshaugane
اوقات نماز Bringsås, (Bringsas)
اوقات نماز Tømmeråsen, (Tommerasen)
اوقات نماز Vallar
اوقات نماز Spretterud
اوقات نماز Bjørge, (Bjorge)
اوقات نماز Drykkjebekk
اوقات نماز Lindalen
اوقات نماز Stutemyr
اوقات نماز Drykkebekken
اوقات نماز Kleivan
اوقات نماز Kivleåi, (Kivleai)
اوقات نماز Sifildalen
اوقات نماز Raudås, (Raudas)
اوقات نماز Homsås, (Homsas)
اوقات نماز Skjervåi, (Skjervai)
اوقات نماز Sandnuten
اوقات نماز Heggedalen
اوقات نماز Øverland, (Overland)
اوقات نماز Valler
اوقات نماز Klomset
اوقات نماز Heggedalsnuten
اوقات نماز Sinnesodden
اوقات نماز Kivledalen
اوقات نماز Havretjønndalen, (Havretjonndalen)
اوقات نماز Bjørgefjell, (Bjorgefjell)
اوقات نماز Hattefjell
اوقات نماز Lauvnesodden
اوقات نماز Havretjønn, (Havretjonn)
اوقات نماز Hattfjelltjørni, (Hattfjelltjorni)
اوقات نماز Lidalen
اوقات نماز Koddefjellet
اوقات نماز Flanaråsen, (Flanarasen)
اوقات نماز Kivlegrendi
اوقات نماز Årnotertjørni, (Arnotertjorni)
اوقات نماز Miledalen
اوقات نماز Hestemyrfjellet
اوقات نماز Nordbygdi
اوقات نماز Årnotra, (Arnotra)
اوقات نماز Såvestaulnuten, (Savestaulnuten)
اوقات نماز Borkebudalen
اوقات نماز Almedalsbekken
اوقات نماز Svartufsnuten
اوقات نماز Geitskofjell
اوقات نماز Sagadalen
اوقات نماز Grønlidnuten, (Gronlidnuten)
اوقات نماز Kroktjønn, (Kroktjonn)
اوقات نماز Borkebuåi, (Borkebuai)
اوقات نماز Borkebubekken
اوقات نماز Li
اوقات نماز Meås, (Meas)
اوقات نماز Skuggelifjellet
اوقات نماز Sikkje
اوقات نماز Lindalsbekken
اوقات نماز Åsedalen, (Asedalen)
اوقات نماز Stakamyri
اوقات نماز Svartufsmyri
اوقات نماز Svarabergi
اوقات نماز Listaulskaret
اوقات نماز Meåsåsen, (Measasen)
اوقات نماز Tjørudalsmyran, (Tjorudalsmyran)
اوقات نماز Tollhomåsen, (Tollhomasen)
اوقات نماز Langfjellhallin
اوقات نماز Hyttedalsåsen, (Hyttedalsasen)
اوقات نماز Gøysen, (Goysen)
اوقات نماز Hesthovtjørni, (Hesthovtjorni)
اوقات نماز Storemyr
اوقات نماز Bjørkestaultjønni, (Bjorkestaultjonni)
اوقات نماز Raudbergnuten
اوقات نماز Lonsarmyri
اوقات نماز Meåsdalen, (Measdalen)
اوقات نماز Raudbekknuten
اوقات نماز Bindingslid
اوقات نماز Bjørkestaulnuten, (Bjorkestaulnuten)
اوقات نماز Grisegjuvet
اوقات نماز Hanakamgjuvet
اوقات نماز Grønlitjørni, (Gronlitjorni)
اوقات نماز Herbjørnsmyr, (Herbjornsmyr)
اوقات نماز Vårfjosnuten, (Varfjosnuten)
اوقات نماز Kråkås, (Krakas)
اوقات نماز Heggtveit
اوقات نماز Stikkslid
اوقات نماز Kyrkjeberget
اوقات نماز Kvennhusåi, (Kvennhusai)
اوقات نماز Tjøruhjelldalen, (Tjoruhjelldalen)
اوقات نماز Spådomsklaven, (Spadomsklaven)
اوقات نماز Komsaren
اوقات نماز Olavsmyr
اوقات نماز Bleikemyr
اوقات نماز Skorvetoppen
اوقات نماز Arbeidsdalan
اوقات نماز Hanakamfossen
اوقات نماز Galtetjørn, (Galtetjorn)
اوقات نماز Kommissærnuten, (Kommissaernuten)
اوقات نماز Presteneset
اوقات نماز Hellberglii
اوقات نماز Spådomsnuten, (Spadomsnuten)