اوقات نماز Sauherad

NO / Telemark / Sauherad

جهت قبله Sauherad

N E S W

جهت قبله Sauherad

°135.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Sauherad, Telemark: °135.2 :جهت قطب نما °136.8 :جهت واقعی °1-1.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sauherad

اوقات نماز Akkerhaugen
اوقات نماز Vesleås, (Vesleas)
اوقات نماز Akkerhaugstangen
اوقات نماز Hegna-bekken
اوقات نماز Kråkenabben, (Krakenabben)
اوقات نماز Holtan-bekken
اوقات نماز Feta-landet
اوقات نماز Vegheim
اوقات نماز Store Vardeåsen, (Store Vardeasen)
اوقات نماز Lauvtjønnbekken, (Lauvtjonnbekken)
اوقات نماز Gorr-myr
اوقات نماز Sauerelven
اوقات نماز Lauvdalen
اوقات نماز Megards-bekken
اوقات نماز Holtan-åsen, (Holtan-asen)
اوقات نماز Tangenbekken
اوقات نماز Holtanbekken
اوقات نماز Holtan
اوقات نماز Lauvtjørn, (Lauvtjorn)
اوقات نماز Damtjønnbekken, (Damtjonnbekken)
اوقات نماز Vegemfjellet
اوقات نماز Fentehaugen
اوقات نماز Åstjønn, (Astjonn)
اوقات نماز Bratsted-odden
اوقات نماز Langtjørn, (Langtjorn)
اوقات نماز Gjuvs-bekken
اوقات نماز Hellås, (Hellas)
اوقات نماز Stampeura
اوقات نماز Haukvik-åsen, (Haukvik-asen)
اوقات نماز Bergan
اوقات نماز Stulstjørn, (Stulstjorn)
اوقات نماز Damtjønn-åsen, (Damtjonn-asen)
اوقات نماز Haukvik
اوقات نماز Suigardsbekken
اوقات نماز Nes-kåsin, (Nes-kasin)
اوقات نماز Åsreset, (Asreset)
اوقات نماز Kålstulbekken, (Kalstulbekken)
اوقات نماز Sauar
اوقات نماز Kvern-bekken
اوقات نماز Tapålifjellet, (Tapalifjellet)
اوقات نماز Lindem
اوقات نماز Gruve-liene
اوقات نماز Holtslia
اوقات نماز Kvittingen
اوقات نماز Haukvikfjellet
اوقات نماز Geitenatten
اوقات نماز Spirskotet
اوقات نماز Damtjønndalen, (Damtjonndalen)
اوقات نماز Ringstulbekken
اوقات نماز Liagrend
اوقات نماز Spirskot-natten
اوقات نماز Hvitåsnatten, (Hvitasnatten)
اوقات نماز Nes
اوقات نماز Otersdalen
اوقات نماز Høljerstjønn-åsane, (Holjerstjonn-asane)
اوقات نماز Ørvel-dalen, (Orvel-dalen)
اوقات نماز Tjyruhjell-åsen, (Tjyruhjell-asen)
اوقات نماز Kastdalen
اوقات نماز Ringstulliene
اوقات نماز Bånntjørn, (Banntjorn)
اوقات نماز Øytangen, (Oytangen)
اوقات نماز Svarttjønn-myra, (Svarttjonn-myra)
اوقات نماز Rismyrene
اوقات نماز Fuglleikhaugane
اوقات نماز Ulvestupet
اوقات نماز Igletjørn, (Igletjorn)
اوقات نماز Ringstulstupet
اوقات نماز Bakhol-liene
اوقات نماز Kvåla, (Kvala)
اوقات نماز Rolighets-moen
اوقات نماز Briskehaugene
اوقات نماز Bånetjønn-dalen, (Banetjonn-dalen)
اوقات نماز Askedalslien
اوقات نماز Dyrudtjønnputten, (Dyrudtjonnputten)
اوقات نماز Odden
اوقات نماز Bellerås-tjønn, (Belleras-tjonn)
اوقات نماز Kastdalsbekken
اوقات نماز Øyene, (Oyene)
اوقات نماز Politinutane
اوقات نماز Moltemyr-haugene
اوقات نماز Hestmyr
اوقات نماز Målbakk, (Malbakk)
اوقات نماز Gjelvar-åsen, (Gjelvar-asen)
اوقات نماز Ringstulmyrene
اوقات نماز Beller-ås, (Beller-as)
اوقات نماز Råtebru-dalen, (Ratebru-dalen)
اوقات نماز Høljerstjønn, (Holjerstjonn)
اوقات نماز Feta
اوقات نماز Nysefjell
اوقات نماز Moheim
اوقات نماز Bøelva, (Boelva)
اوقات نماز Saua
اوقات نماز Belleråsbekken, (Bellerasbekken)
اوقات نماز Kåsin-bekken, (Kasin-bekken)
اوقات نماز Tjuveholmane
اوقات نماز Igletjønnbekken, (Igletjonnbekken)
اوقات نماز Stangodd-bekken
اوقات نماز Smedsvalåsen, (Smedsvalasen)
اوقات نماز Uldrefloget
اوقات نماز Gvarv