اوقات نماز Notodden

NO / Telemark / Notodden

جهت قبله Notodden

N E S W

جهت قبله Notodden

°135.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Notodden, Telemark: °135.3 :جهت قطب نما °136.9 :جهت واقعی °1-1.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Notodden

اوقات نماز Notodden
اوقات نماز Tinneberget
اوقات نماز Tinne
اوقات نماز Tveitdalen
اوقات نماز Tinne
اوقات نماز Heibødalen, (Heibodalen)
اوقات نماز Tinfoss
اوقات نماز Noremdalen
اوقات نماز Dalsåsen, (Dalsasen)
اوقات نماز Setrebekken
اوقات نماز Breskemyr
اوقات نماز Dalen
اوقات نماز Setreåsen, (Setreasen)
اوقات نماز Sneibekk
اوقات نماز Langerudsdalen
اوقات نماز Surtetjønndalen, (Surtetjonndalen)
اوقات نماز Surtetjønn, (Surtetjonn)
اوقات نماز Tinnesøyan, (Tinnesoyan)
اوقات نماز Kreta
اوقات نماز Grotbekktjørna, (Grotbekktjorna)
اوقات نماز Bjønnemyr, (Bjonnemyr)
اوقات نماز Semstulmyra
اوقات نماز Haugeruddalen
اوقات نماز Lienfoss
اوقات نماز Tollehaug
اوقات نماز Gobakkane
اوقات نماز Sem
اوقات نماز Potetbakkane
اوقات نماز Semsøyan, (Semsoyan)
اوقات نماز Skulehusbekken
اوقات نماز Heddøla, (Heddola)
اوقات نماز Haugarskarv
اوقات نماز Steinskotet
اوقات نماز Fuglemyr
اوقات نماز Bjørkemoen, (Bjorkemoen)
اوقات نماز Vesle Tinnestjønn, (Vesle Tinnestjonn)
اوقات نماز Vesleås, (Vesleas)
اوقات نماز Tinnemyr
اوقات نماز Strupa
اوقات نماز Sem
اوقات نماز Narrebakken
اوقات نماز Reveskard
اوقات نماز Maristeinmoen
اوقات نماز Karlsdalsbekken
اوقات نماز Stormyr
اوقات نماز Navneberget
اوقات نماز Lislebrubekk
اوقات نماز Saubrekka
اوقات نماز Kvitefjell
اوقات نماز Bråtatjørn, (Bratatjorn)
اوقات نماز Haugerudåsen, (Haugerudasen)
اوقات نماز Nybuåsen,vle, (Nybuasen,vle)
اوقات نماز Tinnestjørnene, (Tinnestjornene)
اوقات نماز Ramberg
اوقات نماز Røyrmyr, (Royrmyr)
اوقات نماز Kjellaråsen, (Kjellarasen)
اوقات نماز Halfardalsåsen, (Halfardalsasen)
اوقات نماز Ormetjørn, (Ormetjorn)
اوقات نماز Kubbelia
اوقات نماز Kåfjellåsen, (Kafjellasen)
اوقات نماز Skeiderudtjønna, (Skeiderudtjonna)
اوقات نماز Stamsbekken
اوقات نماز Kusemyr
اوقات نماز Knølelia, (Knolelia)
اوقات نماز Kåfjelldalen, (Kafjelldalen)
اوقات نماز Gampedalen
اوقات نماز Bjønnestilldalen, (Bjonnestilldalen)
اوقات نماز Spærudåsen, (Spaerudasen)
اوقات نماز Åsbusletta, (Asbusletta)
اوقات نماز Høgskarva, (Hogskarva)
اوقات نماز Kollåsen, (Kollasen)
اوقات نماز Strandståbekken, (Strandstabekken)
اوقات نماز Åsbudalen, (Asbudalen)
اوقات نماز Karlsdal
اوقات نماز Trengsåsen, (Trengsasen)
اوقات نماز Ramfokodden
اوقات نماز Blekkningstjørn, (Blekkningstjorn)
اوقات نماز Trytetjørna, (Trytetjorna)
اوقات نماز Skrubbmoen
اوقات نماز Grevstadskotet
اوقات نماز Gruveåsen, (Gruveasen)
اوقات نماز Kikedalen
اوقات نماز Svelgfoss
اوقات نماز Tryttjønnlian, (Tryttjonnlian)
اوقات نماز Stamstjønn, (Stamstjonn)
اوقات نماز Damtjønnåsen, (Damtjonnasen)
اوقات نماز Margitstangen
اوقات نماز Høgestandard, (Hogestandard)
اوقات نماز Rygi
اوقات نماز Kleppåa, (Kleppaa)
اوقات نماز Lauvåsknollen, (Lauvasknollen)
اوقات نماز Stormyråsen, (Stormyrasen)
اوقات نماز Damtjønnmyra, (Damtjonnmyra)
اوقات نماز Steinufsfjell
اوقات نماز Torvmyra
اوقات نماز Damdalen
اوقات نماز Spirdalen
اوقات نماز Ikornbekken
اوقات نماز Yli
اوقات نماز Fugleleiken