اوقات نماز Nome

NO / Telemark / Nome

جهت قبله Nome

N E S W

جهت قبله Nome

°135.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Nome, Telemark: °135.1 :جهت قطب نما °136.7 :جهت واقعی °1-1.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nome, Gmina Nome, Kommun Nome, Nome kommun, Nome kommune, Nome vald, Nume, nome, nuo mo, nwmh, Нуме, نومه, নোমে, 諾默

اوقات نماز Ulefoss
اوقات نماز Bandak-Nordsjøkanalen, (Bandak-Nordsjokanalen)
اوقات نماز Strømodden, (Stromodden)
اوقات نماز Øra, (Ora)
اوقات نماز Heisholt
اوقات نماز Skaragrindsåsen, (Skaragrindsasen)
اوقات نماز Jonsfjell
اوقات نماز Oddefjellet
اوقات نماز Heisholt
اوقات نماز Romnes
اوقات نماز Deilsdalen
اوقات نماز Tvaratjørn, (Tvaratjorn)
اوقات نماز Stoadalen
اوقات نماز Håtvet, (Hatvet)
اوقات نماز Torsnes
اوقات نماز Tjennimellom
اوقات نماز Tinndølingsdalen, (Tinndolingsdalen)
اوقات نماز Småmyråsen, (Smamyrasen)
اوقات نماز Nonsås, (Nonsas)
اوقات نماز Stangfjellet
اوقات نماز Håtveitbekken, (Hatveitbekken)
اوقات نماز Fjøsåsen, (Fjosasen)
اوقات نماز Tjonodden
اوقات نماز Damstulbonndalen
اوقات نماز Bolladalen
اوقات نماز Brånaåsen, (Branaasen)
اوقات نماز Bjoremyråsen, (Bjoremyrasen)
اوقات نماز Suggedalen
اوقات نماز Vibetobekken
اوقات نماز Fen
اوقات نماز Håtveitlia, (Hatveitlia)
اوقات نماز Kasteinåsane, (Kasteinasane)
اوقات نماز Kollen
اوقات نماز Løken, (Loken)
اوقات نماز Rullekoll
اوقات نماز Lysnesodden
اوقات نماز Eidsfoss
اوقات نماز Vrangfoss
اوقات نماز Bjørndalsåsen, (Bjorndalsasen)
اوقات نماز Svemyra
اوقات نماز Torndalen
اوقات نماز Knatten
اوقات نماز Fjelldalen
اوقات نماز Tjærehell-lia, (Tjaerehell-lia)
اوقات نماز Pølsemyr, (Polsemyr)
اوقات نماز Damtjønnfjellet, (Damtjonnfjellet)
اوقات نماز Håtveittjørn, (Hatveittjorn)
اوقات نماز Haukelidalen
اوقات نماز Fenslia
اوقات نماز Langodden
اوقات نماز Vindsåsmyra, (Vindsasmyra)
اوقات نماز Lille Barlinddalen
اوقات نماز Lille Nuke
اوقات نماز Lyarberget
اوقات نماز Yttingane
اوقات نماز Nukestoa
اوقات نماز Brillekåsahaugen, (Brillekasahaugen)
اوقات نماز Yttingbekken
اوقات نماز Vindsås, (Vindsas)
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Kloppafjellet
اوقات نماز Damtjønndalen, (Damtjonndalen)
اوقات نماز Stiklemyråsane, (Stiklemyrasane)
اوقات نماز Setermyr
اوقات نماز Spiredalen
اوقات نماز Kåsatjørn, (Kasatjorn)
اوقات نماز Gramshaug
اوقات نماز Kloppamyra
اوقات نماز Sandnesøya, (Sandnesoya)
اوقات نماز Lunnemyr
اوقات نماز Austre Nuke
اوقات نماز Kvernmyreidet
اوقات نماز Svarttjern
اوقات نماز Tjuvås, (Tjuvas)
اوقات نماز Namløsliane, (Namlosliane)
اوقات نماز Håtveitåsen, (Hatveitasen)
اوقات نماز Slåttekåsfjellet, (Slattekasfjellet)
اوقات نماز Langåstjønn, (Langastjonn)
اوقات نماز Valøya, (Valoya)
اوقات نماز Tomaskåsåsen, (Tomaskasasen)
اوقات نماز Stulsfjell
اوقات نماز Tverrmyr
اوقات نماز Høgkollen, (Hogkollen)
اوقات نماز Nipehåvet, (Nipehavet)
اوقات نماز Sigurdsmyrane
اوقات نماز Moltemyråsen, (Moltemyrasen)
اوقات نماز Skurvåsen, (Skurvasen)
اوقات نماز Grasmyr
اوقات نماز Hollatjønndalen, (Hollatjonndalen)
اوقات نماز Sandnes
اوقات نماز Langåstjønndalen, (Langastjonndalen)
اوقات نماز Moltemyr
اوقات نماز Halvfarmyr
اوقات نماز Stutøye, (Stutoye)
اوقات نماز Nilses åser, (Nilses aser)
اوقات نماز Steinbekken
اوقات نماز Igletjønnane, (Igletjonnane)
اوقات نماز Harefjell
اوقات نماز Igletjernfjellet
اوقات نماز Storemyr