اوقات نماز Nissedal

NO / Telemark / Nissedal

جهت قبله Nissedal

N E S W

جهت قبله Nissedal

°134.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Nissedal, Telemark: °134.3 :جهت قطب نما °135.6 :جهت واقعی °1-1.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nissedal, Kommun Nissedal, Nissedal kommune, Nissedali vald, Nissedals kommun, ni se da er, nisedala, nysdal, Нисседал, نيسدال, নিসেডাল, 尼瑟達爾

اوقات نماز Treungen
اوقات نماز Tveitsund
اوقات نماز Osemyr
اوقات نماز Steinufsknatten
اوقات نماز Eriksneset
اوقات نماز Gunnarsøy, (Gunnarsoy)
اوقات نماز Grimsholmen
اوقات نماز Torvmyrane
اوقات نماز Smeitoddane
اوقات نماز Gauraksøya, (Gauraksoya)
اوقات نماز Holen
اوقات نماز Klyvstoåsen, (Klyvstoasen)
اوقات نماز Tveitåsen, (Tveitasen)
اوقات نماز Smibergåna, (Smibergana)
اوقات نماز Ånonsbuoddane, (Anonsbuoddane)
اوقات نماز Juvene
اوقات نماز Hestedalen
اوقات نماز Skuggeheia
اوقات نماز Åkrok-kollen, (Akrok-kollen)
اوقات نماز Skålfjell, (Skalfjell)
اوقات نماز Heftet
اوقات نماز Nordre Skuggeheia
اوقات نماز Juringhoppi
اوقات نماز Bergklyvdalen
اوقات نماز Sollifjell
اوقات نماز Jensodden
اوقات نماز Tveit
اوقات نماز Raumyr
اوقات نماز Ånundsbuoddane, (Anundsbuoddane)
اوقات نماز Myrane
اوقات نماز Fossedalen
اوقات نماز Bjåråna, (Bjarana)
اوقات نماز Hestemyr
اوقات نماز Skuggeknatten
اوقات نماز Årakodden, (Arakodden)
اوقات نماز Hestefjell
اوقات نماز Rauskre
اوقات نماز Baremslandsfjellet
اوقات نماز Geithaugen
اوقات نماز Årak, (Arak)
اوقات نماز Kistetjønn, (Kistetjonn)
اوقات نماز Søgardshaugen, (Sogardshaugen)
اوقات نماز Øverlandslia, (Overlandslia)
اوقات نماز Sandkleiv
اوقات نماز Helvete
اوقات نماز Ånundsbuøya, (Anundsbuoya)
اوقات نماز Jammerdal
اوقات نماز Sandkleivmyra
اوقات نماز Øverlandsdalen, (Overlandsdalen)
اوقات نماز Prekestolmyra
اوقات نماز Homsdal
اوقات نماز Øvre Hestehomhola, (Ovre Hestehomhola)
اوقات نماز Nedre Hestehomhola
اوقات نماز Røyrodden, (Royrodden)
اوقات نماز Hagmyr
اوقات نماز Enkesetet
اوقات نماز Skaret
اوقات نماز Djupedalen
اوقات نماز Grasdalen
اوقات نماز Skarknatten
اوقات نماز Undåsen, (Undasen)
اوقات نماز Einerdalsmyra
اوقات نماز Svarfjelldalen
اوقات نماز Homskleiva
اوقات نماز Røyråsen, (Royrasen)
اوقات نماز Nørkåsen, (Norkasen)
اوقات نماز Knellmyrtjørna, (Knellmyrtjorna)
اوقات نماز Nausgangmyra
اوقات نماز Langemyrodden
اوقات نماز Langemyr
اوقات نماز Ruslikollen
اوقات نماز Langfjell
اوقات نماز Løkjene, (Lokjene)
اوقات نماز Djupedal
اوقات نماز Øyufshaugane, (Oyufshaugane)
اوقات نماز Grimsvamyra
اوقات نماز Trollmyr
اوقات نماز Bjalkeskotet
اوقات نماز Vidmyr
اوقات نماز Homsmyr
اوقات نماز Svarfjell
اوقات نماز Ospedalen
اوقات نماز Napemyra
اوقات نماز Hessli
اوقات نماز Grimsvadalen
اوقات نماز Hesslikrona
اوقات نماز Grimsvadkleiva
اوقات نماز Nordbekken
اوقات نماز Hattetjørn, (Hattetjorn)
اوقات نماز Åshillskor, (Ashillskor)
اوقات نماز Brauskor
اوقات نماز Liknatten
اوقات نماز Napefjellet
اوقات نماز Huskleivslåtta, (Huskleivslatta)
اوقات نماز Slaktarhola
اوقات نماز Solegladfjell
اوقات نماز Krosstjønn, (Krosstjonn)
اوقات نماز Fiskåsteane, (Fiskasteane)
اوقات نماز Varmekro
اوقات نماز Hjuringsufsa