اوقات نماز Kviteseid

NO / Telemark / Kviteseid

جهت قبله Kviteseid

N E S W

جهت قبله Kviteseid

°134.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Kviteseid, Telemark: °134.5 :جهت قطب نما °135.8 :جهت واقعی °1-1.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kviteseid, Kommun Kviteseid, Kvitesehjd, Kviteseid kommune, Kviteseidi vald, Kviteseids kommun, kabhitese'ida, ke wei te sai de, kfytsayd, Квитесэйд, كفيتسايد, কভিটেসেইড, 克維特塞德

اوقات نماز Kviteseid
اوقات نماز Selandsdalen
اوقات نماز Åsedalen, (Asedalen)
اوقات نماز Sundbygdi
اوقات نماز Storhaug
اوقات نماز Eldsholknatten
اوقات نماز Opsundbekken
اوقات نماز Åsheimrennun, (Asheimrennun)
اوقات نماز Vesledam
اوقات نماز Vesleodde
اوقات نماز Kongsberg
اوقات نماز Kleivsberget
اوقات نماز Deildmyrknatten
اوقات نماز Russmannskotun
اوقات نماز Klappskote
اوقات نماز Hommanodden
اوقات نماز Kasabergåsen, (Kasabergasen)
اوقات نماز Bjørgulvsdal, (Bjorgulvsdal)
اوقات نماز Våtkleiv, (Vatkleiv)
اوقات نماز Geitnuten
اوقات نماز Sudbønuten, (Sudbonuten)
اوقات نماز Bjørgulvsdalnuten, (Bjorgulvsdalnuten)
اوقات نماز Vreitemyri
اوقات نماز Rondemyr
اوقات نماز Kjekjustaulåsen, (Kjekjustaulasen)
اوقات نماز Moen
اوقات نماز Røyrmyr, (Royrmyr)
اوقات نماز Kallbekk
اوقات نماز Roeidåsen, (Roeidasen)
اوقات نماز Tripyttmyrane
اوقات نماز Torvmyri
اوقات نماز Haugestaullii
اوقات نماز Rugtveitnuten
اوقات نماز Bergalsåi, (Bergalsai)
اوقات نماز Småmyran, (Smamyran)
اوقات نماز Leiteskotet
اوقات نماز Gampeskrottdalen
اوقات نماز Løyntjønnhovet, (Loyntjonnhovet)
اوقات نماز Langkosnuten
اوقات نماز Bakkeåi, (Bakkeai)
اوقات نماز Tjønnstaulmyran, (Tjonnstaulmyran)
اوقات نماز Brusås, (Brusas)
اوقات نماز Hjasafellmyri
اوقات نماز Nevaslaget
اوقات نماز Mosasida
اوقات نماز Båstjørnhovet, (Bastjornhovet)
اوقات نماز Jonskosnuten
اوقات نماز Tjørnstaultjørni, (Tjornstaultjorni)
اوقات نماز Gunnarsbunuten
اوقات نماز Bergdal
اوقات نماز Rullekasin
اوقات نماز Sundkilen
اوقات نماز Vårfjosskote, (Varfjosskote)
اوقات نماز Solheimsmyri
اوقات نماز Stemtjørn, (Stemtjorn)
اوقات نماز Lislandnuten
اوقات نماز Djupkos
اوقات نماز Straumane
اوقات نماز Tjønnstaulslåtta, (Tjonnstaulslatta)
اوقات نماز Lomtjønnlii, (Lomtjonnlii)
اوقات نماز Tustekjosin
اوقات نماز Endreskos
اوقات نماز Smaldal
اوقات نماز Hallingdal
اوقات نماز Kasarudkosi
اوقات نماز Djuve
اوقات نماز Lundevall
اوقات نماز Grånlidalen, (Granlidalen)
اوقات نماز Bekkhushaddi
اوقات نماز Nystaulfjellet
اوقات نماز Lomtjørn, (Lomtjorn)
اوقات نماز Diamantberget
اوقات نماز Hestmyrdalen
اوقات نماز Kaffenuten
اوقات نماز Karlsrudnuten
اوقات نماز Langlidmyri
اوقات نماز Blikanetten
اوقات نماز Samuelskos
اوقات نماز Torgåsen, (Torgasen)
اوقات نماز Utsund
اوقات نماز Tverrås, (Tverras)
اوقات نماز Kleivdal
اوقات نماز Kvitbergdalen
اوقات نماز Rundemyr
اوقات نماز Tjovdalen
اوقات نماز Roeid
اوقات نماز Tveit
اوقات نماز Raulimyr
اوقات نماز Langliddalen
اوقات نماز Dritarkleivan
اوقات نماز Ruklii
اوقات نماز Båstjønnlian, (Bastjonnlian)
اوقات نماز Urtjønn, (Urtjonn)
اوقات نماز Skarprud
اوقات نماز Husstaulmyri
اوقات نماز Skarprudnuten
اوقات نماز Husstauldalen
اوقات نماز Langhøl, (Langhol)
اوقات نماز Tveitdalen
اوقات نماز Buktfjellet