اوقات نماز Hjartdal

NO / Telemark / Hjartdal

جهت قبله Hjartdal

N E S W

جهت قبله Hjartdal

°135.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Hjartdal, Telemark: °135.1 :جهت قطب نما °136.6 :جهت واقعی °1-1.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hjartdal, Hjartdal kommune

اوقات نماز Vadøya, (Vadoya)
اوقات نماز Mjella
اوقات نماز Skogsåi, (Skogsai)
اوقات نماز Bøhaugen, (Bohaugen)
اوقات نماز Davidsøy, (Davidsoy)
اوقات نماز Sauland
اوقات نماز Homun
اوقات نماز Leinebekk
اوقات نماز Kaldbekkdalen
اوقات نماز Veslemo
اوقات نماز Hjartdøla, (Hjartdola)
اوقات نماز Skogsmoen
اوقات نماز Ystøybekken, (Ystoybekken)
اوقات نماز Frølandgrenna, (Frolandgrenna)
اوقات نماز Brannen
اوقات نماز Slåkja, (Slakja)
اوقات نماز Høgemo, (Hogemo)
اوقات نماز Omnesskriun
اوقات نماز Postmyren
اوقات نماز Kumdalen
اوقات نماز Sudlimoen
اوقات نماز Diplemyr
اوقات نماز Dalåsen, (Dalasen)
اوقات نماز Dyplemyrnatten
اوقات نماز Mosebøøya, (Mosebooya)
اوقات نماز Bergan
اوقات نماز Fagertjørna, (Fagertjorna)
اوقات نماز Tjørliåsen, (Tjorliasen)
اوقات نماز Omnesøy, (Omnesoy)
اوقات نماز Ålamoen, (Alamoen)
اوقات نماز Svartufs
اوقات نماز Tjønnliåsen, (Tjonnliasen)
اوقات نماز Tjørnlitjørna, (Tjornlitjorna)
اوقات نماز Tussusberg
اوقات نماز Gutumyr
اوقات نماز Dålåtjønn, (Dalatjonn)
اوقات نماز Goliåsen, (Goliasen)
اوقات نماز Åmnesfossen, (Amnesfossen)
اوقات نماز Fiskebekken
اوقات نماز Frølandmoen, (Frolandmoen)
اوقات نماز Svangebekk
اوقات نماز Rusåsen, (Rusasen)
اوقات نماز Myren
اوقات نماز Fiskebekkmyra
اوقات نماز Sagåsen, (Sagasen)
اوقات نماز Raudbekk
اوقات نماز Skogsfjell
اوقات نماز Herjusdalen søndre, (Herjusdalen sondre)
اوقات نماز Mjaugedal
اوقات نماز Grisemyr
اوقات نماز Torvmyr
اوقات نماز Nokholmyra
اوقات نماز Kleppefjellet
اوقات نماز Nystulnatten
اوقات نماز Skreibekkåsen, (Skreibekkasen)
اوقات نماز Hukmoen
اوقات نماز Beinstultjørna, (Beinstultjorna)
اوقات نماز Raudbekkmyra
اوقات نماز Raudbekken
اوقات نماز Hanfoss
اوقات نماز Fuglemyr
اوقات نماز Høymyr, (Hoymyr)
اوقات نماز Bennstulåsen, (Bennstulasen)
اوقات نماز Bråtåbekken, (Bratabekken)
اوقات نماز Herjusdalen nordre
اوقات نماز Mastedalshaugen
اوقات نماز Vesle Hauganmyra
اوقات نماز Kjesmyr
اوقات نماز Geitebudalen
اوقات نماز Lidalen
اوقات نماز Åsmyra, (Asmyra)
اوقات نماز Juvsflåta, (Juvsflata)
اوقات نماز Store Hauganmyra
اوقات نماز Høymyrtjønn, (Hoymyrtjonn)
اوقات نماز Høymyråsen, (Hoymyrasen)
اوقات نماز Sauarskåtet, (Sauarskatet)
اوقات نماز Lifet
اوقات نماز Gammelstulkåsmoen, (Gammelstulkasmoen)
اوقات نماز Okslenuten
اوقات نماز Trongedal
اوقات نماز Skårnesmyra, (Skarnesmyra)
اوقات نماز Limoen
اوقات نماز Bråtabekk, (Bratabekk)
اوقات نماز Sjotmoen
اوقات نماز Skavdalsbekken
اوقات نماز Hallvorshovden
اوقات نماز Tollebrekkemoen
اوقات نماز Tjønnåsmarken, (Tjonnasmarken)
اوقات نماز Geitgjuvet
اوقات نماز Lauvhaug
اوقات نماز Blåkoll, (Blakoll)
اوقات نماز Nord-øyane, (Nord-oyane)
اوقات نماز Blanktjønn, (Blanktjonn)
اوقات نماز Løngsetlian, (Longsetlian)
اوقات نماز Damtjørnåsen, (Damtjornasen)
اوقات نماز Krossbekk
اوقات نماز Kåtånatten, (Katanatten)
اوقات نماز Storskåt, (Storskat)
اوقات نماز Klovbekken
اوقات نماز Geita