اوقات نماز Drangedal

NO / Telemark / Drangedal

جهت قبله Drangedal

N E S W

جهت قبله Drangedal

°134.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Drangedal, Telemark: °134.8 :جهت قطب نما °136.3 :جهت واقعی °1-1.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Drangedal, Drangedal kommuna, Drangedal kommune, Drangedali vald, Drangedals kommun, Kommun Drangedal, dranedala, dranghdal, te lang e da er, Дрангедал, درانغدال, ড্রাঙেডাল, 特朗厄達爾

اوقات نماز Drangedal
اوقات نماز Prestestranda
اوقات نماز Doktormyra
اوقات نماز Oddebakken
اوقات نماز Stemmenåsen, (Stemmenasen)
اوقات نماز Heirikshaug
اوقات نماز Høylandshåla, (Hoylandshala)
اوقات نماز Motjenn
اوقات نماز Veting
اوقات نماز Kleivåsen, (Kleivasen)
اوقات نماز Bråtheia, (Bratheia)
اوقات نماز Kjeåsheia, (Kjeasheia)
اوقات نماز Fjellmann
اوقات نماز Storekjerr
اوقات نماز Brattkleivdalen
اوقات نماز Gulbrandstjern
اوقات نماز Ellingkåsheia, (Ellingkasheia)
اوقات نماز Mauråsen, (Maurasen)
اوقات نماز Kvernhusdalen
اوقات نماز Lillekjerr
اوقات نماز Store Blåkollen, (Store Blakollen)
اوقات نماز Skarkedalsmyra
اوقات نماز Solbergodden
اوقات نماز Espedalsmyr
اوقات نماز Hjerpantjørna, (Hjerpantjorna)
اوقات نماز Askelia
اوقات نماز Diplane
اوقات نماز Halvorskjerråsane, (Halvorskjerrasane)
اوقات نماز Moffedalen
اوقات نماز Storeknute
اوقات نماز Bujordåsen, (Bujordasen)
اوقات نماز Langemyrfjellet
اوقات نماز Hellerfjellet
اوقات نماز Trytetjennbekken
اوقات نماز Lilleknuten
اوقات نماز Holtefjella
اوقات نماز Storeknuten
اوقات نماز Jerpetjennmyra
اوقات نماز Karismyr
اوقات نماز Rolighetsmyr
اوقات نماز Holteskaret
اوقات نماز Jerpetjenn
اوقات نماز Håvet, (Havet)
اوقات نماز Øvre Hurumholet, (Ovre Hurumholet)
اوقات نماز Askebekk
اوقات نماز Svarvestolbakken
اوقات نماز Hanseøy, (Hanseoy)
اوقات نماز Solbergmoen
اوقات نماز Myrabekken
اوقات نماز Svarvestolåsen, (Svarvestolasen)
اوقات نماز Skarsmyra
اوقات نماز Bekkedalen
اوقات نماز Geitehåla, (Geitehala)
اوقات نماز Gråtoppslottet, (Gratoppslottet)
اوقات نماز Solberg
اوقات نماز Smimyrane
اوقات نماز Sandsodden
اوقات نماز Trandelbruåsen, (Trandelbruasen)
اوقات نماز Myra
اوقات نماز Grobekk
اوقات نماز Trytetjørna, (Trytetjorna)
اوقات نماز Holte
اوقات نماز Høystakkjerret, (Hoystakkjerret)
اوقات نماز Ravnfjell
اوقات نماز Beverøya, (Beveroya)
اوقات نماز Tyttebæroddane, (Tyttebaeroddane)
اوقات نماز Store Fossfjell
اوقات نماز Brumyrknatten
اوقات نماز Øydalen, (Oydalen)
اوقات نماز Langbekk
اوقات نماز Brenteåsen, (Brenteasen)
اوقات نماز Braknesheia
اوقات نماز Storrkilsøya, (Storrkilsoya)
اوقات نماز Grobekkjerra
اوقات نماز Vierbekkollen
اوقات نماز Feta
اوقات نماز Lyarknatten
اوقات نماز Øygardstjørna, (Oygardstjorna)
اوقات نماز Storstelia
اوقات نماز Venheimtjenna
اوقات نماز Dukefossmyra
اوقات نماز Urdfjellet
اوقات نماز Trytetjennheia
اوقات نماز Kursdalsøya, (Kursdalsoya)
اوقات نماز Brysledalskaret
اوقات نماز Venmyr
اوقات نماز Fjerdingsmyrdalen
اوقات نماز Oddane
اوقات نماز Øyersfjell, (Oyersfjell)
اوقات نماز Nesmyra
اوقات نماز Kittilsøya, (Kittilsoya)
اوقات نماز Nesåsen, (Nesasen)
اوقات نماز Halsodden
اوقات نماز Generalen
اوقات نماز Skinnholtdalen
اوقات نماز Høl, (Hol)
اوقات نماز Tveitvatnet
اوقات نماز Vierbekken
اوقات نماز Trulsåsen, (Trulsasen)
اوقات نماز Angersmyr