اوقات نماز Bø

NO / Telemark /

جهت قبله Bø

N E S W

جهت قبله Bø

°135 :جهت قطب نما
جهت قبله Bø, Telemark: °135 :جهت قطب نما °136.6 :جهت واقعی °1-1.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

, Bo, Bjo, Bo i Telemark, Bo kommun, Bo kommune i Telemark, Bo vald, Bø i Telemark, Bø kommun, Bø kommune i Telemark, Bø vald, Kommun Bo, Kommun Bø, ba, bo, bw, Бё, بو, বা,

اوقات نماز Bø, (Bo)
اوقات نماز Bøevju, (Boevju)
اوقات نماز Sisjordalen
اوقات نماز Borgjaevju
اوقات نماز Presteevju
اوقات نماز Nordbø, (Nordbo)
اوقات نماز Nigardsdalen
اوقات نماز Grivimoen
اوقات نماز Niståsnabben, (Nistasnabben)
اوقات نماز Hågåberga, (Hagaberga)
اوقات نماز Bergenåsen, (Bergenasen)
اوقات نماز Hjåsådalen, (Hjasadalen)
اوقات نماز Skogsmyr
اوقات نماز Niståsberga, (Nistasberga)
اوقات نماز Folkestaddalen
اوقات نماز Torsbergåsen, (Torsbergasen)
اوقات نماز Gvålaåsen, (Gvalaasen)
اوقات نماز Sandbakkdalane
اوقات نماز Molandsåsen, (Molandsasen)
اوقات نماز Mørkholtåsen, (Morkholtasen)
اوقات نماز Berghølfoss, (Bergholfoss)
اوقات نماز Oterholtfossen
اوقات نماز Kvennøya, (Kvennoya)
اوقات نماز Bjønnemyr, (Bjonnemyr)
اوقات نماز Folkestad
اوقات نماز Klokkarstugunuten
اوقات نماز Haugfoss
اوقات نماز Oterholt
اوقات نماز Tandredalen
اوقات نماز Storemyr
اوقات نماز Hauglandberga
اوقات نماز Oterbekk
اوقات نماز Haugesagmoen
اوقات نماز Skogliane
اوقات نماز Skrikeruddalane
اوقات نماز Tiubekk
اوقات نماز Nordbøåsane, (Nordboasane)
اوقات نماز Sagafossen
اوقات نماز Roebekken
اوقات نماز Mogane
اوقات نماز Forberg
اوقات نماز Hørteelva, (Horteelva)
اوقات نماز Senklenuten
اوقات نماز Eikjarudkollane
اوقات نماز Øygardsdalen, (Oygardsdalen)
اوقات نماز Eikja
اوقات نماز Sønstebø, (Sonstebo)
اوقات نماز Myramoen
اوقات نماز Åsen, (Asen)
اوقات نماز Forbergåsen, (Forbergasen)
اوقات نماز Øygardsmoen, (Oygardsmoen)
اوقات نماز Oterholtmogane
اوقات نماز Lauvbudalen
اوقات نماز Slentemo
اوقات نماز Åsmyra, (Asmyra)
اوقات نماز Ruebekken
اوقات نماز Folkestadmogane
اوقات نماز Diplemyr
اوقات نماز Huldrekyrkja
اوقات نماز Fjellet
اوقات نماز Dalen
اوقات نماز Griviøya, (Grivioya)
اوقات نماز Espedalsåsen, (Espedalsasen)
اوقات نماز Høyslassliane, (Hoyslassliane)
اوقات نماز Breskelimogane
اوقات نماز Tølløvsondalen, (Tollovsondalen)
اوقات نماز Åstjønnbekken, (Astjonnbekken)
اوقات نماز Liane
اوقات نماز Røysdeildåsen, (Roysdeildasen)
اوقات نماز Tunnebekk
اوقات نماز Refsdalen
اوقات نماز Tørrmo, (Torrmo)
اوقات نماز Åstjørn, (Astjorn)
اوقات نماز Harpetjønn, (Harpetjonn)
اوقات نماز Holtebekk
اوقات نماز Li
اوقات نماز Ormedalen
اوقات نماز Storås, (Storas)
اوقات نماز Damtjørn,l, (Damtjorn,l)
اوقات نماز Trondlemyrane
اوقات نماز Breskelia
اوقات نماز Siglhusmoen
اوقات نماز Gullbransdalen
اوقات نماز Hørte, (Horte)
اوقات نماز Brennekollen
اوقات نماز Eikamogane
اوقات نماز Høylassnuten, (Hoylassnuten)
اوقات نماز Siglhusstrengen
اوقات نماز Steintjørn, (Steintjorn)
اوقات نماز Svarttjørn, (Svarttjorn)
اوقات نماز Harpetjørndalen, (Harpetjorndalen)
اوقات نماز Lindeberget
اوقات نماز Høyslassfjellet, (Hoyslassfjellet)
اوقات نماز Modalen
اوقات نماز Masteliåsen, (Masteliasen)
اوقات نماز Vakkermyr
اوقات نماز Svartsvea
اوقات نماز Åsmyr, (Asmyr)
اوقات نماز Olledalen
اوقات نماز Hasleliane