اوقات نماز Bamble

NO / Telemark / Bamble

جهت قبله Bamble

N E S W

جهت قبله Bamble

°135.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Bamble, Telemark: °135.3 :جهت قطب نما °137.1 :جهت واقعی °1-1.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bamble

اوقات نماز Langesund
اوقات نماز Halen
اوقات نماز Haslebåen, (Haslebaen)
اوقات نماز Lilleøya, (Lilleoya)
اوقات نماز Skarpenor
اوقات نماز Steinvika
اوقات نماز Baneåsen, (Baneasen)
اوقات نماز Langøya, (Langoya)
اوقات نماز Langesund Port
اوقات نماز Kjærvik, (Kjaervik)
اوقات نماز Krokshamna
اوقات نماز Steinvika
اوقات نماز Kjerrvikodden
اوقات نماز Krokshavn
اوقات نماز Hvittingbukta
اوقات نماز Bratten
اوقات نماز Kverndalen
اوقات نماز Hesteklova
اوقات نماز Kuskjæret, (Kuskjaeret)
اوقات نماز Ærskåla, (AErskala)
اوقات نماز Blåfelden, (Blafelden)
اوقات نماز Gamle Langesund
اوقات نماز Geitrøyholmrabben, (Geitroyholmrabben)
اوقات نماز Geitrøysundet, (Geitroysundet)
اوقات نماز Kjælebåane, (Kjaelebaane)
اوقات نماز Kjørtingen, (Kjortingen)
اوقات نماز Langøytangen, (Langoytangen)
اوقات نماز Geiterøyholmen, (Geiteroyholmen)
اوقات نماز Terneskjæret, (Terneskjaeret)
اوقات نماز Langøyodden, (Langoyodden)
اوقات نماز Nustad eiendom
اوقات نماز Langesundstangen
اوقات نماز Blåfellen, (Blafellen)
اوقات نماز Jyplevik
اوقات نماز Sandvika
اوقات نماز Kinnestabben
اوقات نماز Hattåsen, (Hattasen)
اوقات نماز Selskjera
اوقات نماز Risøya, (Risoya)
اوقات نماز Geiterøya, (Geiteroya)
اوقات نماز Hydal
اوقات نماز Fagerheim
اوقات نماز Brevikfjorden
اوقات نماز Asvallbukta
اوقات نماز Nedre dam
اوقات نماز Skinvika
اوقات نماز Skuteholet
اوقات نماز Kjørtingen, (Kjortingen)
اوقات نماز Skjulsholmen
اوقات نماز Skaugdammen
اوقات نماز Øvre dam, (Ovre dam)
اوقات نماز Kongshavn
اوقات نماز Hesteklova
اوقات نماز Langeskjeret
اوقات نماز Langøyskaten, (Langoyskaten)
اوقات نماز Stranda
اوقات نماز Geiterøygavlen, (Geiteroygavlen)
اوقات نماز Kalveholet
اوقات نماز Karlsbåen, (Karlsbaen)
اوقات نماز Kjerringleia
اوقات نماز Råholmbåane, (Raholmbaane)
اوقات نماز Siktesøybåen, (Siktesoybaen)
اوقات نماز Tjursholmen
اوقات نماز Skjeregg
اوقات نماز Rognsfjorden
اوقات نماز Dypingen
اوقات نماز Geitrøybukta, (Geitroybukta)
اوقات نماز Tangane
اوقات نماز Råholmen, (Raholmen)
اوقات نماز Salenbukta
اوقات نماز Skinnvika
اوقات نماز Ormevika,yt
اوقات نماز Gullspett
اوقات نماز Vassdalåsen, (Vassdalasen)
اوقات نماز Krukodden
اوقات نماز Granholmen
اوقات نماز Saueholmen
اوقات نماز Kruksholet
اوقات نماز Ormevika,in
اوقات نماز Køyteholmen, (Koyteholmen)
اوقات نماز Svensvika
اوقات نماز Kruk
اوقات نماز Varpet
اوقات نماز Risøyodden, (Risoyodden)
اوقات نماز Merraflerraodden
اوقات نماز Oreholmen
اوقات نماز Merraflera
اوقات نماز Kjerkholmen
اوقات نماز Varpåsen, (Varpasen)
اوقات نماز Rognsbåen, (Rognsbaen)
اوقات نماز Rognstranda
اوقات نماز Rogn
اوقات نماز Indre Ormevika
اوقات نماز Ormevikbåen, (Ormevikbaen)
اوقات نماز Ytre Ormevika
اوقات نماز Merraholet
اوقات نماز Arøyskjæra, (Aroyskjaera)
اوقات نماز Linnabukta
اوقات نماز Arøya,lille, (Aroya,lille)
اوقات نماز Gardsholmen