اوقات نماز Selje

NO / Sogn og Fjordane / Selje

جهت قبله Selje

N E S W

جهت قبله Selje

°134.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Selje, Sogn og Fjordane: °134.1 :جهت قطب نما °133.9 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Selje, Selje kommune

اوقات نماز Selje
اوقات نماز Seljevågen, (Seljevagen)
اوقات نماز Holmavika
اوقات نماز Nabben
اوقات نماز Jensneset
اوقات نماز Holmaneset
اوقات نماز Romet
اوقات نماز Storevika
اوقات نماز Hamreosen
اوقات نماز Klipet
اوقات نماز Grytingsneset
اوقات نماز Hove
اوقات نماز Saltasundet
اوقات نماز Risnakken
اوقات نماز Djupedal
اوقات نماز Ersholmen
اوقات نماز Hamnaneset
اوقات نماز Ilshaugneset
اوقات نماز Kvernhusdalsvatna
اوقات نماز Salta
اوقات نماز Grytingselva
اوقات نماز Kvernhusdalen
اوقات نماز Stranda
اوقات نماز Selja
اوقات نماز Ilshaugen
اوقات نماز Salt
اوقات نماز Skarveklubben
اوقات نماز Skitnevika
اوقات نماز Steghammaren
اوقات نماز Djupedalsvatn
اوقات نماز Pilebergsnakken
اوقات نماز Blåfjellet, (Blafjellet)
اوقات نماز Lyngnesvika
اوقات نماز Øygardsvika, (Oygardsvika)
اوقات نماز Bortnevika
اوقات نماز Bogeskarnakken
اوقات نماز Moldestadneset
اوقات نماز Lyngneset
اوقات نماز Berge Øvre, (Berge Ovre)
اوقات نماز Bogeskaret
اوقات نماز Selja
اوقات نماز Bergshamna
اوقات نماز Orrevatnet
اوقات نماز Berge Nedre
اوقات نماز Bortneholmen
اوقات نماز Vesle Kjellkrokevatnet
اوقات نماز Høgeskjevane, (Hogeskjevane)
اوقات نماز Kjellkrokevatna
اوقات نماز Galten
اوقات نماز Klubbeholmen
اوقات نماز Bergshornet
اوقات نماز Søreggja, (Soreggja)
اوقات نماز Bergesskjeret
اوقات نماز Klosterfjellet
اوقات نماز Helmavika
اوقات نماز Kopevatnet
اوقات نماز Orrane
اوقات نماز Kjellkrokdalen
اوقات نماز Pelleberg
اوقات نماز Tarvaldsegga
اوقات نماز Blåhammaren, (Blahammaren)
اوقات نماز Hatlenesholmen
اوقات نماز Jøta, (Jota)
اوقات نماز Kvitaberget
اوقات نماز Tarvaldsdalen
اوقات نماز Yksnevika
اوقات نماز Langenes
اوقات نماز Sevvatnet
اوقات نماز Trolleskarhaugen
اوقات نماز Langenesvika
اوقات نماز Keilaberget
اوقات نماز Klosterholmen
اوقات نماز Hatlenes
اوقات نماز Vassdalsvatnet
اوقات نماز Einestifjellet
اوقات نماز Tarvaldsvatnet
اوقات نماز Kringlehaugen
اوقات نماز Vadhammaren
اوقات نماز Kjeholmen
اوقات نماز Jøtehaugane, (Jotehaugane)
اوقات نماز Langenes
اوقات نماز Vassdalen
اوقات نماز Kattahammaren
اوقات نماز Nausane
اوقات نماز Litlehornet
اوقات نماز Blåbærhaugen, (Blabaerhaugen)
اوقات نماز Saltadalen
اوقات نماز Hatlenes
اوقات نماز Lygaren
اوقات نماز Hesten
اوقات نماز Tinden
اوقات نماز Tarvaldsdalsvatnet
اوقات نماز Litleskjeret
اوقات نماز Setraberget
اوقات نماز Lestaneset
اوقات نماز Storefjellet
اوقات نماز Leitehaugen
اوقات نماز Småtindane, (Smatindane)
اوقات نماز Sandeskaret
اوقات نماز Lestovika