اوقات نماز Lærdal

NO / Sogn og Fjordane / Lærdal

جهت قبله Lærdal

N E S W

جهت قبله Lærdal

°135 :جهت قطب نما
جهت قبله Lærdal, Sogn og Fjordane: °135 :جهت قطب نما °135.8 :جهت واقعی °1-0.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lærdal, Laerdal, Kommun Laerdal, Kommun Lærdal, Laerdal kommune, Laerdals kommun, Lerdal, Lærdal kommune, Lærdals kommun, lai da er, layeradala, Лердал, লায়েরডাল, 萊達爾

اوقات نماز Smedhammaren
اوقات نماز Lærdalsøyri, (Laerdalsoyri)
اوقات نماز Himlinghammaren
اوقات نماز Løskori, (Loskori)
اوقات نماز Skaffarberget
اوقات نماز Øyrafossen, (Oyrafossen)
اوقات نماز Stødnalii, (Stodnalii)
اوقات نماز Gråberg, (Graberg)
اوقات نماز Våkeldshaugen, (Vakeldshaugen)
اوقات نماز Kastet
اوقات نماز Sjøbergi, (Sjobergi)
اوقات نماز Øyrafosskar, (Oyrafosskar)
اوقات نماز Stakstøet, (Stakstoet)
اوقات نماز Urasandgrovi
اوقات نماز Ilagshella
اوقات نماز Holefosshaugen
اوقات نماز Husakallmyri
اوقات نماز Tubba
اوقات نماز Vetlehaugen
اوقات نماز Skirset
اوقات نماز Krekane
اوقات نماز Erisåsen, (Erisasen)
اوقات نماز Øyralii, (Oyralii)
اوقات نماز Storehaugen
اوقات نماز Raudbergneset
اوقات نماز Nedre Seklepp
اوقات نماز Øvre Seklepp, (Ovre Seklepp)
اوقات نماز Øyasleppen, (Oyasleppen)
اوقات نماز Heggeskori
اوقات نماز Kattuglegjelet
اوقات نماز Flatili
اوقات نماز Skardsmyri
اوقات نماز Stødnafossen, (Stodnafossen)
اوقات نماز Farmyri
اوقات نماز Lærdalsskjørelen, (Laerdalsskjorelen)
اوقات نماز Mjeldo
اوقات نماز Stødnaåsen, (Stodnaasen)
اوقات نماز Johasjordi
اوقات نماز Klanten
اوقات نماز Lomtjørni, (Lomtjorni)
اوقات نماز Øyagrøvene, (Oyagrovene)
اوقات نماز Storamyri
اوقات نماز Lindetona
اوقات نماز Bodlhammar
اوقات نماز Smågiljane, (Smagiljane)
اوقات نماز Hognåsvarden, (Hognasvarden)
اوقات نماز Kyraholten
اوقات نماز Røyrnes, (Royrnes)
اوقات نماز Illasva
اوقات نماز Lusahus
اوقات نماز Lomtjørn, (Lomtjorn)
اوقات نماز Lusa
اوقات نماز Æri, (AEri)
اوقات نماز Kjeldasteinsvoi
اوقات نماز Lundagrovi
اوقات نماز Knekthammar
اوقات نماز Lunden
اوقات نماز Bjørnskorliane, (Bjornskorliane)
اوقات نماز Vikaberget
اوقات نماز Dugurdshaugen
اوقات نماز Berdøla, (Berdola)
اوقات نماز Sjøbakkaskori, (Sjobakkaskori)
اوقات نماز Ørnaklanten, (Ornaklanten)
اوقات نماز Løberg, (Loberg)
اوقات نماز Hognåsen,vetle, (Hognasen,vetle)
اوقات نماز Bjørnskor, (Bjornskor)
اوقات نماز Haugsdokki
اوقات نماز Skaret
اوقات نماز Ormskorane
اوقات نماز Breiskor
اوقات نماز Mehovda
اوقات نماز Krøssekråi, (Krossekrai)
اوقات نماز Stebolsbreiskor
اوقات نماز Kvelvane
اوقات نماز Mjeldagjelet
اوقات نماز Torsteingjelet
اوقات نماز Svortelii
اوقات نماز Hatleskori
اوقات نماز Storelehagen
اوقات نماز Kvefarhaugen
اوقات نماز Troneneset
اوقات نماز Geitholsgrovi
اوقات نماز Dugurdshaug
اوقات نماز Smidalen
اوقات نماز Knabbane
اوقات نماز Langedalselvi
اوقات نماز Kvebergi
اوقات نماز Skreda
اوقات نماز Erdalselvi
اوقات نماز Troneskori
اوقات نماز Kyrkjehaugen
اوقات نماز Muleskard
اوقات نماز Gygrespranget
اوقات نماز Langesvoi
اوقات نماز Tronanakken
اوقات نماز Hjellhamaren
اوقات نماز Timmergjelsmyrane
اوقات نماز Ranberget
اوقات نماز Lauparskuten
اوقات نماز Berdalen