اوقات نماز Hyllestad

NO / Sogn og Fjordane / Hyllestad

جهت قبله Hyllestad

N E S W

جهت قبله Hyllestad

°133.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Hyllestad, Sogn og Fjordane: °133.4 :جهت قطب نما °133.2 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hyllestad, Hyllestad kommune

اوقات نماز Hyllestad
اوقات نماز Kleivevika
اوقات نماز Myklebust
اوقات نماز Kyrkjefjellet
اوقات نماز Vassenden
اوقات نماز Kyrneset
اوقات نماز Kalveneset
اوقات نماز Svoelva
اوقات نماز Furnesvika
اوقات نماز Kleivevatnet
اوقات نماز Heggelid
اوقات نماز Guriddalstjørna, (Guriddalstjorna)
اوقات نماز Kleivelia
اوقات نماز Nes
اوقات نماز Sæsol, (Saesol)
اوقات نماز Ospåsen, (Ospasen)
اوقات نماز Klypet
اوقات نماز Svoa
اوقات نماز Stettane
اوقات نماز Nonelva
اوقات نماز Røysskaret, (Roysskaret)
اوقات نماز Folefoten
اوقات نماز Rørskaret, (Rorskaret)
اوقات نماز Replehaugen
اوقات نماز Berge
اوقات نماز Lireidvika
اوقات نماز Katlenova
اوقات نماز Jotehaugen
اوقات نماز Sloka
اوقات نماز Kolgrovheia
اوقات نماز Aksetjørna, (Aksetjorna)
اوقات نماز Atterås, (Atteras)
اوقات نماز Storehaugen
اوقات نماز Rønnesetholmen, (Ronnesetholmen)
اوقات نماز Hellemsvatnet
اوقات نماز Haugane
اوقات نماز Verpeneset
اوقات نماز Rønsetklubben, (Ronsetklubben)
اوقات نماز Ryssjeåsen, (Ryssjeasen)
اوقات نماز Blådalen, (Bladalen)
اوقات نماز Knollen
اوقات نماز Stuberget
اوقات نماز Kolgrov
اوقات نماز Grønene, (Gronene)
اوقات نماز Masstjørna, (Masstjorna)
اوقات نماز Lægetjørna, (Laegetjorna)
اوقات نماز Kvitenipa
اوقات نماز Tippåsen, (Tippasen)
اوقات نماز Sætretjørna, (Saetretjorna)
اوقات نماز Tjørnhaugen, (Tjornhaugen)
اوقات نماز Nedre Lireidtjørna, (Nedre Lireidtjorna)
اوقات نماز Rindeneset
اوقات نماز Oldrehaugen
اوقات نماز Merkeneset
اوقات نماز Bløydalen, (Bloydalen)
اوقات نماز Rønsetlia, (Ronsetlia)
اوقات نماز Diketjørna, (Diketjorna)
اوقات نماز Aksavatnet
اوقات نماز Søretjørna, (Soretjorna)
اوقات نماز Skjervane
اوقات نماز Vippe
اوقات نماز Auregåta, (Auregata)
اوقات نماز Kolgrovtjørna, (Kolgrovtjorna)
اوقات نماز Grasdalane
اوقات نماز Kvernhuselva
اوقات نماز Syrefjordsvatnet
اوقات نماز Ligreidvatnet
اوقات نماز Dyttingetjørna, (Dyttingetjorna)
اوقات نماز Heia
اوقات نماز Hyllestadfjorden
اوقات نماز Jarebærfjellet, (Jarebaerfjellet)
اوقات نماز Langehaugen
اوقات نماز Brendelia
اوقات نماز Fossen
اوقات نماز Akse
اوقات نماز Heiaholten
اوقات نماز Øvre Raudeberget, (Ovre Raudeberget)
اوقات نماز Kringletjørna, (Kringletjorna)
اوقات نماز Karivika
اوقات نماز Urvika
اوقات نماز Langedalen
اوقات نماز Einesteinshaugen
اوقات نماز Heggene
اوقات نماز Tverfjell
اوقات نماز Langemyra
اوقات نماز Sørefjellvatnet, (Sorefjellvatnet)
اوقات نماز Furehaugane
اوقات نماز Hellemskjeret
اوقات نماز Ottringsvika
اوقات نماز Hamrane
اوقات نماز Sætre, (Saetre)
اوقات نماز Helleimsvika
اوقات نماز Grimsdalen
اوقات نماز Middagsskaret
اوقات نماز Rønset, (Ronset)
اوقات نماز Staurdalsvatnet
اوقات نماز Tjørnene, (Tjornene)
اوقات نماز Øykjelia, (Oykjelia)
اوقات نماز Katleneset
اوقات نماز Hesjetinden