اوقات نماز Gloppen

NO / Sogn og Fjordane / Gloppen

جهت قبله Gloppen

N E S W

جهت قبله Gloppen

°134.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Gloppen, Sogn og Fjordane: °134.6 :جهت قطب نما °134.7 :جهت واقعی °1-0.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gloppen, Gloppen kommune, Gloppens kommun, Kommun Gloppen, ge luo peng, gloppena, Глоппен, গ্লোপ্পেন, 格洛彭

اوقات نماز Sandebukta
اوقات نماز Sandane
اوقات نماز Sandeelva
اوقات نماز Øyrane, (Oyrane)
اوقات نماز Åsen, (Asen)
اوقات نماز Myra
اوقات نماز Elvaneset
اوقات نماز Engesetåsen, (Engesetasen)
اوقات نماز Mona
اوقات نماز Holvikefossen
اوقات نماز Kattaneset
اوقات نماز Evebøfossen, (Evebofossen)
اوقات نماز Åstjønna, (Astjonna)
اوقات نماز Kleivane
اوقات نماز Kleivedammen
اوقات نماز Valborgkleiva
اوقات نماز Kyrkjehaugen
اوقات نماز Åsgrova, (Asgrova)
اوقات نماز Døsaneset, (Dosaneset)
اوقات نماز Karnilshaugen
اوقات نماز Bryggjagrova
اوقات نماز Skrivarvik
اوقات نماز Kvitfella
اوقات نماز Nattvelleberget
اوقات نماز Jardøla, (Jardola)
اوقات نماز Fitjevika
اوقات نماز Haugane
اوقات نماز Leirelva
اوقات نماز Einehaugen
اوقات نماز Grasdalen
اوقات نماز Porsemyra
اوقات نماز Kukkelberget
اوقات نماز Blåbærhaugen, (Blabaerhaugen)
اوقات نماز Kvithammaren
اوقات نماز Haugana
اوقات نماز Eidsfossen
اوقات نماز Breimyra
اوقات نماز Brennhammaren
اوقات نماز Eidsmona
اوقات نماز Nilsgjølgrova, (Nilsgjolgrova)
اوقات نماز Seljelimyrane
اوقات نماز Kviten
اوقات نماز Sperremyra
اوقات نماز Arnestadneset
اوقات نماز Montelhaugen
اوقات نماز Almselva
اوقات نماز Kloppemyrane
اوقات نماز Fuglehaugane
اوقات نماز Ladalen
اوقات نماز Jørnholmen, (Jornholmen)
اوقات نماز Liaholten
اوقات نماز Urnakken
اوقات نماز Kvitegrova
اوقات نماز Bratteskorfjellet
اوقات نماز Fugledalen
اوقات نماز Røsskleivdalen, (Rosskleivdalen)
اوقات نماز Rindehaugane
اوقات نماز Ulveskora
اوقات نماز Kolbeinshaugen
اوقات نماز Askeåsen, (Askeasen)
اوقات نماز Almestølåsen, (Almestolasen)
اوقات نماز Brokeneset
اوقات نماز Godskorane
اوقات نماز Vårdalen, (Vardalen)
اوقات نماز Syningehaugen
اوقات نماز Sollinakken
اوقات نماز Stordalen
اوقات نماز Fitjevatnet
اوقات نماز Bjørnaalsgrova, (Bjornaalsgrova)
اوقات نماز Ospedalsmyra
اوقات نماز Langeskjeret
اوقات نماز Ramnegjølet, (Ramnegjolet)
اوقات نماز Bjørnalomyra, (Bjornalomyra)
اوقات نماز Ospedalshaugen
اوقات نماز Hesten
اوقات نماز Eggene
اوقات نماز Vassendemona
اوقات نماز Moldatjønna, (Moldatjonna)
اوقات نماز Flatefjellet
اوقات نماز Leitingshaugen
اوقات نماز Høgefjellet, (Hogefjellet)
اوقات نماز Lomvatnet
اوقات نماز Vassmyrane
اوقات نماز Svortedalen
اوقات نماز Røsskleivvatnet, (Rosskleivvatnet)
اوقات نماز Rygg
اوقات نماز Snehammaren
اوقات نماز Kvanndalen
اوقات نماز Brundalen
اوقات نماز Svora
اوقات نماز Ryssdalsnes
اوقات نماز Bjørnhamrane, (Bjornhamrane)
اوقات نماز Haugsvarden
اوقات نماز Ryggøyra, (Ryggoyra)
اوقات نماز Tystadfjellet
اوقات نماز Vassbøvatnet, (Vassbovatnet)
اوقات نماز Arnestadfjellet
اوقات نماز Klypegrova
اوقات نماز Fitjedalen
اوقات نماز Ryggskaret