اوقات نماز Fjaler

NO / Sogn og Fjordane / Fjaler

جهت قبله Fjaler

N E S W

جهت قبله Fjaler

°133.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Fjaler, Sogn og Fjordane: °133.7 :جهت قطب نما °133.5 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Fjaler

اوقات نماز Dale
اوقات نماز Smefjellet
اوقات نماز Dalsåsen, (Dalsasen)
اوقات نماز Svehaugen
اوقات نماز Selja
اوقات نماز Bjerga
اوقات نماز Skogalia
اوقات نماز Gjotedalen
اوقات نماز Nyhamarsmyra
اوقات نماز Storelia
اوقات نماز Nishammaren
اوقات نماز Hasledalen
اوقات نماز Kallehaugen
اوقات نماز Vikakletten
اوقات نماز Klingehola
اوقات نماز Brokabakkane
اوقات نماز Jarstad
اوقات نماز Steia
اوقات نماز Gjelet
اوقات نماز Jarstadåsen, (Jarstadasen)
اوقات نماز Indre Bortheimsvika
اوقات نماز Espeneset
اوقات نماز Langhaugen
اوقات نماز Gilet
اوقات نماز Haugen
اوقات نماز Brendehaugen
اوقات نماز Vollaberget
اوقات نماز Setenes
اوقات نماز Høgebakken, (Hogebakken)
اوقات نماز Fossvika
اوقات نماز Storevikneset
اوقات نماز Einehaugane
اوقات نماز Steihalsen
اوقات نماز Dalsheia
اوقات نماز Bergståna, (Bergstana)
اوقات نماز Vikaholmen
اوقات نماز Åsfjellet, (Asfjellet)
اوقات نماز Fløyen, (Floyen)
اوقات نماز Fløyen v/ Dale, (Floyen v/ Dale)
اوقات نماز Bortheim
اوقات نماز Øyaholmen, (Oyaholmen)
اوقات نماز Bjørkehaugane, (Bjorkehaugane)
اوقات نماز Mjelkevika
اوقات نماز Storeberget
اوقات نماز Verpingsneset
اوقات نماز Nesjane
اوقات نماز Fossedalstjørna, (Fossedalstjorna)
اوقات نماز Bortheimslia
اوقات نماز Jøtelshaugen, (Jotelshaugen)
اوقات نماز Bjørnaskaret, (Bjornaskaret)
اوقات نماز Myrebærdalen, (Myrebaerdalen)
اوقات نماز Bygdahaugen
اوقات نماز Laukelandsfossen
اوقات نماز Fesserne
اوقات نماز Skadalsfjellet
اوقات نماز Jarstadheia
اوقات نماز Steinelva
اوقات نماز Brennhaugen
اوقات نماز Kvitefjellet
اوقات نماز Rørneset, (Rorneset)
اوقات نماز Brendeheia
اوقات نماز Nontuva
اوقات نماز Stølshaugen, (Stolshaugen)
اوقات نماز Skadal
اوقات نماز Geiteheia
اوقات نماز Nonsholten
اوقات نماز Rognehaugane
اوقات نماز Røvika, (Rovika)
اوقات نماز Kråkestien, (Krakestien)
اوقات نماز Røneset, (Roneset)
اوقات نماز Brendeskaret
اوقات نماز Løtjerna, (Lotjerna)
اوقات نماز Stedalen
اوقات نماز Bortheimsheia
اوقات نماز Utløneset, (Utloneset)
اوقات نماز Dalsøyna, (Dalsoyna)
اوقات نماز Storeheia
اوقات نماز Storlifjellet
اوقات نماز Knoltrane
اوقات نماز Hålandstjørna, (Halandstjorna)
اوقات نماز Kvigedalen
اوقات نماز Styggelia
اوقات نماز Sletteneset
اوقات نماز Løsetmyrane, (Losetmyrane)
اوقات نماز Håland, (Haland)
اوقات نماز Lonene
اوقات نماز Allskora
اوقات نماز Grautedalshammaren
اوقات نماز Kviteneset
اوقات نماز Hovdeneset
اوقات نماز Skurveknolten
اوقات نماز Hålandsnipa, (Halandsnipa)
اوقات نماز Novene
اوقات نماز Strandenes
اوقات نماز Venehaugen
اوقات نماز Gavledalsvatnet
اوقات نماز Nordrenova
اوقات نماز Raknebergslia
اوقات نماز Fossdalsvatnet
اوقات نماز Laukelandneset