اوقات نماز Eid

جهت قبله Eid

N E S W

جهت قبله Eid

°134.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Eid, Sogn og Fjordane: °134.5 :جهت قطب نما °134.5 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Eid

اوقات نماز Osnes
اوقات نماز Bogen
اوقات نماز Storøya, (Storoya)
اوقات نماز Nordfjordeid
اوقات نماز Svehaugen
اوقات نماز Eidselva
اوقات نماز Os
اوقات نماز Laskane
اوقات نماز Stovehaugen
اوقات نماز Naustteigen
اوقات نماز Osvika
اوقات نماز Gjølelva, (Gjolelva)
اوقات نماز Legene
اوقات نماز Svarthammaren
اوقات نماز Svædelva, (Svaedelva)
اوقات نماز Ospehaugen
اوقات نماز Eggja
اوقات نماز Osgjøl, (Osgjol)
اوقات نماز Middagsholten
اوقات نماز Langhamrane
اوقات نماز Hushammaren
اوقات نماز Nyken
اوقات نماز Prestevika
اوقات نماز Skåpa, (Skapa)
اوقات نماز Skårhaugneset, (Skarhaugneset)
اوقات نماز Egga
اوقات نماز Åshammarvika, (Ashammarvika)
اوقات نماز Smådalane, (Smadalane)
اوقات نماز Sessane
اوقات نماز Kvernaelva
اوقات نماز Rotineset
اوقات نماز Ulvedalsrinden
اوقات نماز Bjørneskarnakken, (Bjorneskarnakken)
اوقات نماز Osvatnet
اوقات نماز Stigen
اوقات نماز Kiselva
اوقات نماز Fargarelva
اوقات نماز Ulvedalen
اوقات نماز Skjøllingane, (Skjollingane)
اوقات نماز Myrbærskaret, (Myrbaerskaret)
اوقات نماز Prestefjellet
اوقات نماز Fåhølsfoss, (Faholsfoss)
اوقات نماز Vasslia
اوقات نماز Gummirabben
اوقات نماز Svorene
اوقات نماز Hesjehamrane
اوقات نماز Litleelva
اوقات نماز Stigane
اوقات نماز Kråkereiret, (Krakereiret)
اوقات نماز Ramskrå, (Ramskra)
اوقات نماز Taklo
اوقات نماز Vardane
اوقات نماز Slokekjeften
اوقات نماز Takloneset
اوقات نماز Middagskarholten
اوقات نماز Skorhaug
اوقات نماز Takloelva
اوقات نماز Slokedalen
اوقات نماز Prestenakken
اوقات نماز Svoradalsnibba
اوقات نماز Sveiven
اوقات نماز Stordalen
اوقات نماز Instenakkenden
اوقات نماز Dalssæterdalen, (Dalssaeterdalen)
اوقات نماز Grånakken, (Granakken)
اوقات نماز Kammen
اوقات نماز Middagskaret
اوقات نماز Skjellhammaren
اوقات نماز Hogadalen
اوقات نماز Trollenyken
اوقات نماز Frustendalen
اوقات نماز Myklebustdalen
اوقات نماز Jonshaugen
اوقات نماز Høgste Stordalsegga, (Hogste Stordalsegga)
اوقات نماز Kleivahaugen
اوقات نماز Fossedalen
اوقات نماز Kyndberlia
اوقات نماز Blomvatnet
اوقات نماز Skårhaugnakken, (Skarhaugnakken)
اوقات نماز Tortenholvarden
اوقات نماز Langelandsdalen
اوقات نماز Lutefjellet
اوقات نماز Juvika
اوقات نماز Alennakken
اوقات نماز Bjørlovatnet, (Bjorlovatnet)
اوقات نماز Tolvskaret
اوقات نماز Rumpeelva
اوقات نماز Nyehamrane
اوقات نماز Høgelia, (Hogelia)
اوقات نماز Stampegjølet, (Stampegjolet)
اوقات نماز Myrbærhammaren, (Myrbaerhammaren)
اوقات نماز Kjerringdalen
اوقات نماز Dalane
اوقات نماز Blånova, (Blanova)
اوقات نماز Tispesteinsegga
اوقات نماز Snøkollneset, (Snokollneset)
اوقات نماز Hjellhaugen
اوقات نماز Ystemarkgrova
اوقات نماز Luthamrane
اوقات نماز Ytste Svoradalen