اوقات نماز Balestrand

NO / Sogn og Fjordane / Balestrand

جهت قبله Balestrand

N E S W

جهت قبله Balestrand

°134.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Balestrand, Sogn og Fjordane: °134.4 :جهت قطب نما °134.7 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Balestrand

اوقات نماز Balaviki
اوقات نماز Balholmen
اوقات نماز Balestrand
اوقات نماز Holmamyrane
اوقات نماز Holmen
اوقات نماز Balevika
اوقات نماز Munken
اوقات نماز Hamnen
اوقات نماز Tressneset
اوقات نماز Hittungsgrovi
اوقات نماز Storesva
اوقات نماز Furefjellet
اوقات نماز Gjerdsviki
اوقات نماز Bjørkekoll, (Bjorkekoll)
اوقات نماز Lydarhaug
اوقات نماز Tjugum
اوقات نماز Støvelstolviki, (Stovelstolviki)
اوقات نماز Balali
اوقات نماز Bjødnamyr, (Bjodnamyr)
اوقات نماز Storehaug
اوقات نماز Sakrishamaren
اوقات نماز Gullmannshaugen
اوقات نماز Klukkshaug
اوقات نماز Grønelii, (Gronelii)
اوقات نماز Veganeset
اوقات نماز Fjerestadgrovi
اوقات نماز Rissva
اوقات نماز Klibberg
اوقات نماز Storahøgdi, (Storahogdi)
اوقات نماز Leigdene
اوقات نماز Klaui
اوقات نماز Esefjorden
اوقات نماز Einereset
اوقات نماز Godalen
اوقات نماز Djupeli
اوقات نماز Saltruna
اوقات نماز Okshamaren
اوقات نماز Liane
اوقات نماز Gardselbukti
اوقات نماز Bakkeviki
اوقات نماز Dragsviki
اوقات نماز Hatlehamaren
اوقات نماز Øyanehaugen, (Oyanehaugen)
اوقات نماز Ospehaugen
اوقات نماز Storesteinane
اوقات نماز Ytre Eseviki
اوقات نماز Ospelunden
اوقات نماز Skreda
اوقات نماز Vikane
اوقات نماز Blåhellegrovi, (Blahellegrovi)
اوقات نماز Lyngsva
اوقات نماز Brennene
اوقات نماز Rabbane
اوقات نماز Fjærestadholten, (Fjaerestadholten)
اوقات نماز Gjedlaholten
اوقات نماز Hylmefjellet
اوقات نماز Almeskor
اوقات نماز Varahaug
اوقات نماز Bruhjellsverpet
اوقات نماز Kvednhusdalen
اوقات نماز Holtanipa
اوقات نماز Indre Ese
اوقات نماز Sandskreda
اوقات نماز Omnen
اوقات نماز Legene
اوقات نماز Skrenesholten
اوقات نماز Bruavoll
اوقات نماز Almegardskreda
اوقات نماز Hamrahaugen
اوقات نماز Rutlegrovi
اوقات نماز Thueneset
اوقات نماز Skåsheimelvi, (Skasheimelvi)
اوقات نماز Tuve
اوقات نماز Torsteinskreda
اوقات نماز Rinden
اوقات نماز Sjonarstein
اوقات نماز Sandvikiviki
اوقات نماز Dalehaugane
اوقات نماز Sekken
اوقات نماز Sandvikaneset
اوقات نماز Kvalheimsholten
اوقات نماز Kringlemyri
اوقات نماز Slåttene, (Slattene)
اوقات نماز Sandvikagrovi
اوقات نماز Rausjedalen
اوقات نماز Galdaståi, (Galdastai)
اوقات نماز Skåpargjelholten, (Skapargjelholten)
اوقات نماز Hølen, (Holen)
اوقات نماز Hølen, (Holen)
اوقات نماز Hjelsengholten
اوقات نماز Heggeflåten, (Heggeflaten)
اوقات نماز Busthaug
اوقات نماز Svartasvali
اوقات نماز Skåpargjelet, (Skapargjelet)
اوقات نماز Bruaskreda
اوقات نماز Futevadgrovi
اوقات نماز Tjugatoten
اوقات نماز Brattesvoi
اوقات نماز Skinandehola
اوقات نماز Løyningane, (Loyningane)