اوقات نماز Askvoll

NO / Sogn og Fjordane / Askvoll

جهت قبله Askvoll

N E S W

جهت قبله Askvoll

°133.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Askvoll, Sogn og Fjordane: °133.4 :جهت قطب نما °133 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Askvoll

اوقات نماز Røysetneset, (Roysetneset)
اوقات نماز Blokkebærhaugen, (Blokkebaerhaugen)
اوقات نماز Hellehaugen
اوقات نماز Askvoll
اوقات نماز Kråkeholmen, (Krakeholmen)
اوقات نماز Røyset, (Royset)
اوقات نماز Kleiva
اوقات نماز Slok
اوقات نماز Slettebrekka
اوقات نماز Askheia
اوقات نماز Løberget, (Loberget)
اوقات نماز Leitingnes
اوقات نماز Haugsnes
اوقات نماز Olsetneset
اوقات نماز Prestøyna, (Prestoyna)
اوقات نماز Gjerdevikskjeret
اوقات نماز Askvika
اوقات نماز Torholmen
اوقات نماز Skjerven
اوقات نماز Kyrkjeleite
اوقات نماز Klokkarneset
اوقات نماز Klebergneset
اوقات نماز Vikaneset
اوقات نماز Sjåberget, (Sjaberget)
اوقات نماز Haug
اوقات نماز Kvannholmen
اوقات نماز Gjerdvik
اوقات نماز Kyraholmen
اوقات نماز Ormeneset
اوقات نماز Blomlia
اوقات نماز Haugsfjellet
اوقات نماز Kumleneset
اوقات نماز Englandsvika
اوقات نماز Gjerdvika
اوقات نماز Risholmen
اوقات نماز Olsetvatn
اوقات نماز Kannefossen
اوقات نماز Lauvholmen
اوقات نماز Kumlevika
اوقات نماز Skaffaren
اوقات نماز Granesundet
اوقات نماز Kvelvehaugen
اوقات نماز Olset
اوقات نماز Granevatnet
اوقات نماز Olsetåsen, (Olsetasen)
اوقات نماز Storenipa
اوقات نماز Fannaskorane
اوقات نماز Halsane
اوقات نماز Litleled
اوقات نماز Kuholmen
اوقات نماز Graneelva
اوقات نماز Ask
اوقات نماز Fridstad
اوقات نماز Nesberget
اوقات نماز Solfarskåpet, (Solfarskapet)
اوقات نماز Topphaugane
اوقات نماز Trælevikneset, (Traelevikneset)
اوقات نماز England
اوقات نماز Grov
اوقات نماز Kumle
اوقات نماز Sauesundøyna, (Sauesundoyna)
اوقات نماز Fristadfjellet
اوقات نماز Nesåsen, (Nesasen)
اوقات نماز Askdalen
اوقات نماز Trellevika
اوقات نماز Koren
اوقات نماز Myraåsen, (Myraasen)
اوقات نماز Haneskjeret
اوقات نماز Medfjellet
اوقات نماز Kletten
اوقات نماز Leira
اوقات نماز Kobbevika
اوقات نماز Jappeshaugen
اوقات نماز Flatøya, (Flatoya)
اوقات نماز Bolholmen
اوقات نماز Bjørndalstrupen, (Bjorndalstrupen)
اوقات نماز Dalsfjorden
اوقات نماز Nes
اوقات نماز Borgja
اوقات نماز Kultingane
اوقات نماز Hjartåsen, (Hjartasen)
اوقات نماز Svartetjerna
اوقات نماز Sælstadhamrane, (Saelstadhamrane)
اوقات نماز Grovavika
اوقات نماز Sætekletten, (Saetekletten)
اوقات نماز Dorhellåsen, (Dorhellasen)
اوقات نماز Høgeskolten, (Hogeskolten)
اوقات نماز Kylleren
اوقات نماز Illebergmyra
اوقات نماز Dorhelleneset
اوقات نماز Straumenmyrane
اوقات نماز Skoltetjørna, (Skoltetjorna)
اوقات نماز Melen
اوقات نماز Loftheim
اوقات نماز Straumen
اوقات نماز Leirvågvika, (Leirvagvika)
اوقات نماز Trettenes
اوقات نماز Bauten
اوقات نماز Granefjellet
اوقات نماز Grovaholmen